100%

Scanned image of the page. Keyboard directions: use + to zoom in, - to zoom out, arrow keys to pan inside the viewer.

Page Options

Download this Issue

Share

Something wrong?

Something wrong with this page? Report problem.

Rights / Permissions

This collection, digitized in collaboration with the Michigan Daily and the Board for Student Publications, contains materials that are protected by copyright law. Access to these materials is provided for non-profit educational and research purposes. If you use an item from this collection, it is your responsibility to consider the work's copyright status and obtain any required permission.

October 15, 1903 - Image 1

Resource type:
Text
Publication:
Michigan Daily, 1903-10-15

Disclaimer: Computer generated plain text may have errors. Read more about this.


The ichian aly
VOL. XIV. ANN ARBOR, MICH., THURSDAY, OCTOBER 15, 1903. No. 15
50 O R~[NI EN [SSON ~55h4. r~++." 4.+*s ~+ E.+++++4 ++..1e topsh th ballgoing out of bounds,
~ U E~ Th tleiga Dilysetnn Ie 22-ard lineIHeson and
Prf eo se o 7,0 o n= D iyfyu drs ot'D iy $t Exhibit to be Placed at the balance of Isi semeser th],Ill' and lhe lter went oresfot
Words air ~ 'aiI~ i tochdoliwn. Mirhign kirked off
Wolds ai. lal nyour address to TheMiuciganDl my, or fphone 461" ani then lell like a twal. Nrros
"b : :"."A~r T~::"d'.>a~a .." Fks :d o+rTsecredI II,ball onia 1punt, anil les-
'the badtiiits i 1regets leli t heir rig-tokadT mp nre aed hir r-
u trtiit s-cno iing ttoiay andco-s OmiOasilO wso ti on4reeat i teir+tire
ttrtit a solme isitergoirtin ttbs- ***,, ***... ...... sss and silThopnitioswent iover
ieee. iiiiiig itest ttis lii' renirtoriia.tiiichdioiwn, arryig a sas sit
ic i. AmoillhS Ii itwrisirhi potiaii i-R[SULT.S O[ Y[ST[RDAY'S4GAMES si irs ackIronithli- yariline. am-
iisiProp. iJoiiiiit , ol hatiitanceosiii-i' 'iiiiiil s , iial imidelettiescore 24-0.
lnte, o Iithe iversit y. 'Thte beardt lhit ......-- - - -I..,5 ( t a 'l t e No m it ....... . it)*f liRidien s- eh irei thIle'nxt luk-off
v et h ts for tihe'ifgit f , soiltt * ia n-...... -.....:9 ush M'deiis . ....... 0 f I ymrs, and then the team w s e airhes
so i c ofitht'te tsteProifessoreHinsae. I'll i s ............ t.... tt4isis D esia's... . . .. f aiei'i2011yris fiisholintg. Tomph-
tesomtis elie mhsi-itssof te facnl[.iti '1k' * 1inton .....i..:.i. . . . . 12 Leighti- - - - --.... *...1111 111111 ~n llsisitstimadei'gdini Sts,lbutt
raillumilt .e..ii..........tii.. titwarthmore .....ii...... . . . 0stt - - - t* te third hisw5n tils one yadshot.s
Dit iiiIi .1 i it' Detriii, as e '- * Yale. . . . . .Holy Cross........ . . I(Ii * ani le ball went eee. Onithe seondi
si-tlel lto Ithe L is itcely a iissiii-itpie letitinslvaia ......., 2. hit t ibugi..5 I *dtwneS chlittie alIHestnit brike
iir ofsi seeee in Sical fiicit liii Artistd *........ .... 7 W ieslilits 6 l thro glnt ackI ed'ttiitAalifir is5-yatid
whi willboe i trfsti Il sr Ii * is Ata ws elsowteset ak for htli
siiti's riisi. Somie fashipotos **f 0.r.0.0*0*0*r** f ig i thelinetll, -adtn lii i ies
of der, he grt otietitWhleidleton sasaeit2255arsi adil''ltsittiott
ieo. teli it-giwte if li-c XX o lilt eut I0. O(he se ondtla tty 'Tomsoins
st tuce uicetii 1'tlelilg i Lst 51 ii ttsititthe Am s hsiti ents A R [[[R ['S GAMEI. ses si-stover for s tiutchidiwnt. Soe,
Toli r.511 ls lt- Steiarsisfor tie me t itheI tri-l ipt AuiiiAurIor-altI i ______ ut
anh it 50 'iTheo'ori-icknteI'll, f tor i . $500I Ili' iilliforii li'Game With Ada Normal Yesterday Nreriss ranthei'btll tak lthest
r p~ld halth n r agm(ti, wllbe14-yarsd hue. ut Mtiehignihrteltsi'lst
lss f'ttiwtitttt. este l oe d .1abIle [ semsi tcabouiti (heli'same1'rato i'orue Characterized by Michigan Pen- 15 yards for fot i itesfeece. tles
sil t s.Thl fisiii'c 11wastaredi it t iIhis lilies losiltel naizing-Maddock in the Line -'ists toil S8yrd s ktsshom son s12.tandi
d1'iv itt i'i'i iidet cu H nyt li 11ii i s Ii t lt tArm-sit-y i115up-Game in Detail.itth iig lost0it res.-it sIl-ttisstoos
litlii h5ti e 1 ti-ersit nt-lilit ti lindlill' be hll-i-tkensly sf ''siissosIhsy F eti h a llf-rtor ts ills inan d - a mm olntdtis
The tllwinti t i111111war1Y-I-ray fteiisooAnhonItleriry is 4 gainedfti4 yatrds li-lisritisniesuckl
I til i tuu ' h li- - ---t -tiu ituily uutuiu ltu-- ut stlsli's llLtaital'gh'g~l tutu aiii t i ste in s c ce''h ssl
her-tohat l AT.i il lardtia- i-t t t it' Air.Tug huto ilor tlt 1) . h 'Sor ieatu. Nithanils. As game wtic theyAsbionihc il Ittd nohit eh t f i'ti.' hat' lf i t Il At
ti s o ' D m u ; as c~ l m i fle' t'iittttttit P urtel i til uni potI it- i :on i' titti.c> the y a !k: -. Th ute sI it -nu mbieiti'rh s 51i5t5 , si iig I of st-iirit-tlitollt ti t it li 'lh tti
comit S I t-'tee x li e it''' ittou hiS.e iut Iitwor thy .to ibe cor titus. it's 'tutu fni Lheu s eo i- halft.us Tm huatts ofit tih e il ti ittiIttit i' h h
I-tile Ai-tutmut, XX'umteu' ' 1 - Ilb i yarism'tlargethliani sut- s rgutu ul'hi uuuln roSOiu'hul fault. 'lIm thet 'kickeitgoalti'htg31;t0
itel totu I$2,r u It h toer piths'ml I tit imtit(,it u'u11ute hshoar hi'i tt uf uuina i 0mettr I t'tit. n o t igt umichhtm'hUig m e- blus i itt a d n i s" IItil h
I'de Itmt.Xii t ~tyt -ett'it bAwlt Mr. ththIlti111 H.55111 1 -m sti[,t-t w s t u'mt tiltme sy t ih ut th cri a h' s--anmu I stldt lm mue i-tnr
tuhum auttur A. St-lu mu i' I to ltm Re ttis ii Iuiut ut"-^5tnt ut-t tms-usmlimi iu u i sis 11 amis i lts m th uu-tI' IiSuk t t
In iut t-h e rno n h-itte fllw lr.Arstrhut- gti s grtut ed i froimuu theh i efuautu t t t s--' n mthat eit's mp tm-hurhitit-i-sia mum-mu itt'celius haeheh .
inn cn lrc p~r; orcawad~v cl r , lit i ii' IrvcLpt n i t'tms lfiIh.iuumiiii herue t hiss'uuumum-. tutuMchig ItFan' iiief ne; ''it and ut lih hhs
"l he dn~ee of B. . u-nws Wul t- 11 in 1:hutnrig i ll'grdu te 'ois' ey fipet- e sit ops1. et- ] so, ho ran'it ittti forii'sIf, yard s tnd
ehihut.i tintus- h us hi' si-utHt.I til ( -d het.follow ui Otober-m-uuhe conluTeh le'' r ilri n-ta lmth.Nt, a e n s teniiiiwan t - tr sit atohus o wnm . 'th -m
tuie S .i1t R c, Th u.rv f RA.i l ii hi ot: uiniitt(, th~t, i-mulini-dsit loulS ed uttths' fartis ea iitson hustes r sim'no uuthr ttuu sof ut-u t- u n as'. htk
hum Ist'itttseba tutu I l it limi miiLe it ,h it tutililiv t'. ii (ktuset'e t' t's umitve 11 say th'to ano h fus'sl t s Thee' sCak it v I '-h;isum lt- l ti-t Mic~'hig -
C a ui:sm i $rliii Ci ppI rm-el r, ist arhrt'li 'ttutuutlusiiti. iui im t Imsstutheulssm-put'Itumuus mml l4'-tI1u.i i t iths-im t u su
IT h155i511Wt. t.us Ihuittit' 5111)11 A hut itus ha ut i husu indet ii' tmitum tin mstb u t s II hund gansi Mi'sih i ge 5-1(i11 N ll. si- s hm was11 yu-is 'i
atsY iie ii $lih li tt' ih ht' i ps 1ndthu-e siu'uu recetlys eu rn hses lhis wtuhds bes i ttu rth us htutui, shu t ium l hd iluh i h ttu hIersey-ti. Smtor r hn tacledIt
eu't ( 11 1 ll(, 'um smgtus tecar edi a-ims tti t tit ht'ai'.'i e it nielwhh h -t hiIthi Iii 155 i u pt t s. t tsti iu is uusg 51
oitust sit'M D.,tu.ets.toirst-t ut til' ttt t-u'- Ui sit y Xli'. Ihust t ii Ii. X s rngu iIs. P 'ullstt cllsu .ti i htsm as s eug 'hiss- t i;nle o b e r e o o o f o (r o e o i lt-mu u ii ltrcr s xhnttites
of + I. r V. Selosut1s-A.i.tit Frank 1' to ii Itueei.sit'i 111 'mti-es -dtim' soit iii tyisufirttm emIf ths' yitrii'1oe1
hui tur hu tsteurt sidhl(stsiesus. \ u1'gs Xraiuiuutu r om' he oi' - Mitt locktuutuuss i h . ie1 ,hn o l ieha gds ui ttiueittNoru r s a nd
Nulittil'set-s s atutu ntlsut iii ass isthuh l 1 'Cli i t - f i hit i mit tRochess t N. h:, in Auu l ust-,; dl-ut miff argeul nA u gh 51 ltt' tuh'uit usj I'd ca r 1-ng th X alls'
ato-ir whf illh 'mays e ot eds. S l its u ti ut iis e t s-i uu s ut hum in Iis tudruiv I mu ' carhI .I thyu uh .'It r- d' int- sto his gameI . Sihrwee
hu tl ' t-soIsu-it stsuuus w u 'tu m ele u ii-a 1sS fr 11 w ro hmmu( sir lts' yan rosst plastse tiIti e am ag sohift uarses mots e.. i'tut i ris' io .. U P n i(, Iytt'
as e it 910 11. XV tyhor ilbtaSlumL' -iit' mud ss tutu tunu lssi csut r( s et's- ndii thi ut usaindsti s Ilsn ersi nuu n.u gtuiet' itmutusus S (:n Ia t. guar , i ee a
wrlnsts llholhh l d ~ rrn h mmmt i ~ i tlugy tI li:the itoftimsm'tumiuishit imesoAuAssseing bak fro seJaesthum s- Seemv gin rahtu ; i t. and 'r hdssin sac
aeitutnhar y f ssut ssAlrsih as it's stuo t ul l uhun xams ait 'itio u m u hull8is ic mtenis str ued iyaspruainedsushumbS am-t its Iassu l actustumu Iregory. at Ice gtr
uian l s ss ey-ri , w t silnth ofs $20r ;A isthua hsi sbe n 'rhm--s uus ghs(t'I~~ inIs igh t Ihitg Iet tus kiih i gh n t imuth is t o it iNorcr loss m .Ih Ita IIrun i yard s for
g. ir thi n due 'os 1 B. radieut , i s til I' s ie in Iiioittwhor guhalf. Rakmus re lr -0 s o ed a tnc~ iw ,fnudinrmhiss( way rgwht
Ju.Iiiue isl i aryo h00a chy Nts-kwor t istri h us 1gfts a hus' cotrlt. r i i'hbtg s afosrm thaisn ilhuff a( itti' 'tis t(,t hle's, Ssl usf heIt stim-sts
Insth1le deptartmenut- orGemi . oftiu h Iu i ull.I lltuetushamshya cadi tt oi. I lt(, h ith el ie t millR ead'uh S seamdsln ha.mamgsi uie. I t saglearsu cses ofs'' goodli
hi. I~T,'I). hasrin-u- reit h uti tied. A. . npev itus itt'rs pitu h't'ihiby tehh iiiwasl bedm tim ersi du l s unto N atrersss s-l : o t.en.iil r "

tohit h iu i i'ieciin. ssa5ys issn t ti's I .',0usuhnetisuof lets cm-,g 1111 sre'thi'e.vanced's I1ISyardus. (Ostliitheet latuy, 'uuis' ssitsI Hestons I4- Maddork,
wur Sectt's euoursets.mitttnts tinthiltsI} itseiitime ewho suuhetsr a┬░Asda was mff-sieiuhu'itsh atatIiuhshuss t 1;'1II hliiTtill 1 Husmmnd, 2;
h~as-ittJ veLevy was appited ilaseis tn t m i ~et-I su'ss heheusli'tsht, fluttue1tmul humlusthin lay rahthIass XeekusI; Nuorrss, 2. (Aoiate, 11am-
htlin tsas'fturisslumgy. st'rtlrt mussfus ee xact'usinsmgseuuikiof cal~l fuste Iht.off-sidt'penatlty. Nuirtcroses musuuut. ut
hum viesrosit hos'fact:;b thathe-). 1.sun'their tproftesisin. umadset'Syarssnlthsrughhe-fltaceh, stnu
bardsulhas lsi'n nabl toii heget us suit lisle - -I tistuss tooul. 15yasrd s nass esndhrust.'n,__
assinsttnp11 ilsstints, thme nrmeu( ss Bloomfield Broke Record., Mtddockelstlen brsoksitthsromusghthus'linte MINN ESOTA TRIP.
dtseidedto ttallew thimsats selett, i e Bloomsfildbrokueut'ths- recordtat the fusour tsa'uton ssessWI. Ilsssssussu's goasl
st udehnt assist ashts, ata salasry sof $300,lEi.AtArtorluInr gituks Ithis nmornsing byuesits no-us sadhe'thme stun' 12-0. (traiusust u- anage'ur Basirdl is stiltlor-
Who are 1mm gist' osse-half Itir'those t51151he151 silt'boh-s i Is214sstkes. ''htl' Oistthis'nsitlaty Asa a W ssstackldgutiaiuug eeith Ihum'railrosadls toan
this witsk. elubsrcourdltessItfussar atuss os a adoubnleu'pass. td oitrcedi etffort hum .-c-suscc'a lmw rate' tor thin
IsnIethe epartnmentof engineeringStinsos-stasgaessn'as t. inneapotits, o.Or-
R. 13. Jackson s-as apptointud isstruic +,.# *++ +rbar...smuse's4.4J 71 Mr.+ Ihasrut ist rGu's's'iri+4ssgi.++ massybel"1 M. aid i rcevig an
ta n11cairlengineering, al: ia hhsi'stuut t'esi' sshks
salry if $900..tAutin P Wgs ndM Thelichigan Daily sent flygre-atintheriest shits t his'conssest is
s. hayo 90 Asts 5 hgsas u 'E d to gour address for the 117 esect ftisi solng 1thustsuden'ts stakes it.
LewsC-. ougers were smatte his 55s nest month for 30 cts. i's it t ta ag ssshs' il c
sistaants,.at $2001 each. eti hta11g ubrwl c
F. M. Dunslap wa.s.appoinfed ssis- ail in yjour address to TbefMichbigan Daily, or Phone 461 c'ompmanytyhs-ltshumto Misneapsois if
(ContinuedSon Page Two) + +.+. "t.t+++if .oa , I gg:g. gg g., .g... satisflac'toryrat ns:;asre obtaised.

Back to Top

© 2024 Regents of the University of Michigan