100%

Scanned image of the page. Keyboard directions: use + to zoom in, - to zoom out, arrow keys to pan inside the viewer.

Page Options

Download this Issue

Share

Something wrong?

Something wrong with this page? Report problem.

Rights / Permissions

This collection, digitized in collaboration with the Michigan Daily and the Board for Student Publications, contains materials that are protected by copyright law. Access to these materials is provided for non-profit educational and research purposes. If you use an item from this collection, it is your responsibility to consider the work's copyright status and obtain any required permission.

May 16, 1896 - Image 2

Resource type:
Text
Publication:
Michigan Daily, 1896-05-16

Disclaimer: Computer generated plain text may have errors. Read more about this.


THlE UNIVERSITY OF MICHLGAN DAILY.
I t nicidable to our own (Coomedty ('tub How Chicago Looked at It. SPECLAL-
~t+ . Ai~ t The failure of tt propejr entouragZe- Tte iistriyfCli oX t
inent tots dieterrett our' axsxriiig train- ~ ~ ~ ~ t o tLd C I~ h e
Pubttshed Da iy (Sunday excepted) durtag atists from sowcing theirttilelit, bt is sgIlue. The follow i e di-
the Cottege ve- r, at ttiere is no reaisoin -ott'thits sthouildi to roniititent is .itaite on ti e ast-FR
THE UNIVERSITY OF ICHGAN. . College ttieatrti'tts at Mlirtig:;an iti a 5ad-paedSaturitay:FrdyadatdyMy1 ad
OFFIE:n Times ba litiag N. Mtain sti opposite arein iicotitetetthtinds, is toiiigtts "Aidigenral rejotetog our teatit9
p st otlce. peri-ormiiance of Stiritot's t'iitiy will twton Saturday, the first waxteith ~e L adiles' ClothTop Chromes hid, Stiletto
Tie, l itre, IS to t1.39.
EDITOtRS testify, "Iidtu heir is ito ri-tistin why. chitila~iitsisli series w!ith Xlir1tigxti. Ltadies'Itark tied tiass'a, Taitee-Made.
J. F. 'fiiss., '97. W. 55. TO1~i AEt,'96 L. next yeiar's Slie rminre oith itt (slT vi e itory Wtts cot etisilys' woix--tlie , tl Ceniney, tare 01o x.39.
F. I. Cexoots, 'ti L F. Iii. Litimis, 'to. -thi' tins were too neari'tiing eects y Lxtdies' Choceolate Clieomo Kid, nets hlsf-
0. 1-IItAxO,'. F S.I S p w ts, its'dy ,Ciubshoudi tot mtli leetthedo!ihi rottioIe, battan, 5,5 to: 4.3i.
I.C Nilop'.C.AG,iI'55 . itttceditfor tiltt-tie etgaite liiyo lchtnsueta aLtilties' ChIocolaeVici Kid, Tokio toe, bul-
It.C. joeeos~co 55 C.St.heeex,'tti. stilit uta Mrtigtt steilitis as initenise'ly'liin'rstiing Cxto ttaxi, ii: 3S.
11a , tdc5tiueooitte Vici Kid, Totlo toe, lace,
Ill INXGING FEDITOR 1 lyweigllt. satd tor soeimeliiidoutbttftil lire- -4 tit ,iit'9.
SLatdies' Choote VDel Kid, eazoretoe, but;-
G. IB. 1llixSxnsii, '54L. stilt. tot,=3 to2.69.
Meeting oC Southern Club. 'w iur'sittis ie ritig t a.~dii Choroiate Viei Kid, raotiete, lace,.
LC.Xtao, 'Tie secondt iiertiig ;oflie stttilerix liiietigri'rxitit.tir' ie(>itu, at this Latier' 3tBttton ClxiiiTtoe, TtixChroome-
L, . WLKE, 'fi.Kid hits cshoe, raor tioe, 10.50to It2it9.
I!!t ts iltitrttyii-eitn sitiiig., tri ititiketei-ciii vtsrsity reto-tig aItiix thocotatue Vici tid Oxfortdi, iraesr
ASSOCIAT.EInTORiS xiioi-t rtitiittiiiii oifthe XXVrst. 'flt',teW't. t>,t s
lathb-caaseof adely il <iaitom~tl LaOJU'. eliitte ViniKid fixfortis, Phl-
W. X. lIa los, 'S. S. It. Smilth:iL. -tt u-txs ft t-tyii iltxxi sieOiiii with Detroit Ittigte delpiaix, cOpera Tse, $ftoxs $1.79
S. W. Sotei, 'Si. AV. 11. idoerilt, 'iS. thi Ixtitiigthuetttittactit ws raxtier iit lu~it esih . ~ A -- eie~ii ''es
J. . t- it.ii it I. I. suttioi,'51. smittll. liie'follointg ititir5 ers' is-ire rttii ixitis'iuxil luiur s A(,wrt
C. B. hioe, 'i9Sit. Liuis Loste, '99.1
I3. I. ilctiteany, '99. 11.Ct'inx, 99. electe'dt till tby tiit'ainalitx: I" irst this.tiottixi,'ttatub edmetiti0 O 1 e11ery
Ltt. tttiti it-i presidtent, A. It. Sil linu, ,6T,, i'sn-imilltseli O'RLIVRP i
ir thtxnici-sit-ant thtia!C-set"xxthe s se Waihigton hi,. Washnlgton 111k.
'f'itesustceitiorcieii'of i ititDaiy hats('Itis elsut, Kyv.sr,ttsit'd-!4- x'tstt'tit. usu- etlxi'Iii iii tt
teen redcterd to i5ttcin ax detiaice rthie oc~tlie r ea teli; iee'iny
of thte poe. Letavt 'tccreiptiosixatthie t'loireneI'ti'I. tltxi'txtyri' , 5 Knxille, i-lsh'111 betenire'mis-loved tndit wsill to
Daity offics e oithi t. Ci . e, C. of M.'lx. ; si-crisiry, 1I. A. limiicinn; , ;1 1n, 'ii1ii i'tatt'-xlli- de-ide h-i atix tu-uaiuitxsti
Newt StanutA.i)(4111liii. Ii l re.n02
.0. il 'ei. a uciL.Editseofr odysixpx' Nxkuils, "'s L, V'erailles,+Ks'.; lit-A. c'sitii t totfthe stfni-ss' itit ss-igliing oltly 502 vnd
AN'.XX'. ''IIA1YI'7t, 'Oh I. toritit, Xl. 0. Il~oxtt, '(07, litrrit-bi r-I 'ot'r i-ill b l Tiv t rx2x'' do
Amides

laist .uxxtitur if XWriikle' Watsi'xx''il tax., It. X'rtxiixi, "'8 ..CL'titi'ndroutt
enil 'e- tooixfttr. ''liii' i ittiritti ''f-I'- K I. w1 . X'.''i''u-ll. tfs EC, .lt 'i
mix-i'toiitCe AnntiArbxor 1tillirit9 55 is 1iss., It.. XX'.Citixuir. 16LCXi-,(
iietony iunitxjuxst, btiteit -txs ,teciedltx'ttr illi', 'exix.
r'iaxitsvery 'kixndlyistendere'dt xxsto-uial 1 itisi, atouxItiii'tifoty ii'u lr;in-ltii g
Ctrai in ' fitilit, axx otii i- rtxixs xe- CIiiouryuxxig txlaites. Axbitxq itti I
Curixii"i, toithe'3yoxtx1- sioment swho ateI' titldittx. lxsilli i-t

t-'txx'txistx't tto os' iii ri-li)eliii'Cisc
dt fttsirnxtgastit il exi'i'lti'x
tittilitti el Ititi ils- s cxiigiibetx
Iimx'tix-tiia ti ixto t ose etiixe;' itixixieplii
'itiitt siitt h;il .i t.' ctxtitx'i-s thO

To ixtfn~tlCdiuethis liittgcnii'et
sobl. ,I still ixiakoexavery
liberal < isetint fromt list price.
It is i Ilitttitlstttiest 5yotu li-et
ort n, it is a beauty.
A.WILSEY,
SOLE AGENr,

Ilitou X aniy'i' Oihiti;cnd Slis stsiltieti' - tteitlctedti'xbyxt te oisxtti-s ir and 'he'peNsB \vSEL THEoCLEVELAhD
tte~iitiy evss('s ix''er Itsiold xxl1u ixi yeteray tilitilcoixig efxtix gbider, oir he nn irbo
havistbehutii)(i-Ioyt'a simtilar uspirit itot .ics-is. i ti-ties' SILhhuixand xxiiiNi-Siiigs tixunk.t
courtescy frittixaitillet-siuitls. tndt its. Loist-Abtouit the mitnbuiintig,aHO
atihbutigt Xrinkle's attuutiptt iAsitvit ldies' :gouldsswatchi, oipenicet-u'a'I-
'99 Teack Men Co to Ypxilanti, thl~itixiPlisi'rieturni to stewsard's of-
wa'ts piirobablyt an utit t enthuiltin l ixhi- ____-lr iu ''-su estxc.--.-
tition o f svery Doorix' tsie, it wsas nev- XManagert .bhditns oitheiii'S}teatch tt
uctces l ci~a)e eii ilhi hitl iuxi blii X t ll iiil uc mi-ltd xito it todai' at :15io ut I
OttIne wisuxiiutli x ti:tl it x i uuCills eit tiittot i n t i frtefet'i, l inhx iiti-ly tuliut-ti',Xo. ,- -
Itn r- itt ti:-t it tu-u-tcuirtilc atix th Iattlt ft2no2 1 '
hi ecn p~alale eo~ aln iitaitl, ttxiihxl, i-ixrsi. Tryon.ut '', No." i.626h.t-indr r'etuurnthoPs
Attior a utlluhuitti- Stul Sixi llittus-oil" l S'l oi lx, Patul, ;Drie gs. utuuuuuctu'' it Itt ''i'ue--itrt
trefeirrudto iii >Lit-- oif it uistitivlsub'gtldtut Altttus.'liii-tietuu s-ill ti itĀ°ein LOSTt -AZta Psi loniui llxuitxuti xx xx
Aese-riuttut 111y. li'. llussr'tliunss. thei01 mtotitorudiut i)is iiu'uutiid'u wiut owsrm inte ott tackt. Fiuter
turn toZtIs los.e 10Hi'opre thuut somet-hing aahci- thI-Iattatlatugi'ecutuluf t ')rootetsrosswill i 5i
Cf yout areiiiinu'need tutantythinug ilxiI
iug t-he ine tiucutt;of ut'fhue lith)s" accompany thermtiti uh0tiu'hiut oiutlitto hufft~ori
he lineof sp gtit ,ls uni t 'tit i
wsouldIte swrilt tb Inlt \i aiti'i'ttvictory.chuetti catll at theDatily office. You sughi iswuarutea~ixr of
tlysrgiaCsuisuxt ittttt'. Secret Practice to Begin. XXtiu'lTuxutug'sCys-rerI o rd - Shoes
ik l rd yertrIt isitu not improbitbtle that tuhue iscouX- liir si-lass coni~ion xforea itcycle'.
cry ot this Alxierirtux Shturidatn is Co Sertuatictehe ssill tbe'hull axfIi Iti iquuire at Dttily 'offic'. , t AND KEEP KOOL. ALL STYLES IN
tuelht' uisicx i hs' uilig urauiutimhlte titil d ondtuay titnil'ru lli'5.'. e'tleixxex-tf out tave ally secotnd- KALF OR KID.
clb leecor"11 tof Islay No one id'e~s thue hlayers andu coachhanittd shioes orcltuhtis youi ssishi Co sell, I A L 'S ,Sho
wvhii xxou hrttihtgalxsisu sill tbe' alloswed suitthue i-hut. 'The call u-t X31 N. SMain tii. 17(i B1U S sho
ou cllge cn e oe n ,7rett, lats gasttes swill hue tutti~uilat uu' ltX~the il itil1 SACKE- ICit. 6 N. MAIN ST., OPP. COURT HOUSE,
onir rogreortuCentdielxsge.is quire of Kum'daruts Bros., Sluie st., os-er
fai goxutus. _________ Shtu-tox's ~OPERA HOUSE JEWELER,
itca eetcomplistuedulthlexithit- TL'Ch(Kttl & CO.'S Do youx avantf a X'icr baseball suit
ont tetuc-l dihicnlty. Thte lirstiper- Litte of Bieyeles at prices from $40 to at a good diseount Thtetn call at the Rtepairs all kinds oh Gold Pins,
formnxe of stannldu'rgrtiduate Iro- $50 and $75, are up-Co-date. XXe rent Daily offiee.Rhtset.Clsude.
dution wsould addutiferially to Clue and repair srheels. Do yoet mystnC a ness- high grad- ihu- 0. H. "EYBS'-- .
interest fatten itn eollege Cheatricals,. Gexntlemuen-If you ssant Co nave cyele at agents priceS? Call at Daily ~
and in ease the niaterial offered faield mney on nstoe reluairing eallton A. oiffice. c-H o R A L UNIQON
to eac th sfndtrd etCle ans-Levy, 31 N. Stain st., just below the If you want a lhigh grade whetel call lE~VDSAS
teuratrn oldsilteels oCl pont office. All wvort; first clasns. Light at the Daily office.
sls50 cents, heavy ones 60 cents. Thue Dtaily for the rent of te year BOUGHT AND SOD7
back utpon the regiilation dranmas and Athletic goods wasnted? Well the for 75c. --AT-
eomfedies. Victor Athletic goods are sold at the Sssan Linen, for fine office stationery THE ]KINDERGARTEN,
Thin, suggestion is especially coin- Daily office at. a good discount. Ripane Tubules core naunea. No. 3 N. Stain ate.

4-

Back to Top

© 2024 Regents of the University of Michigan