100%

Scanned image of the page. Keyboard directions: use + to zoom in, - to zoom out, arrow keys to pan inside the viewer.

Page Options

Download this Issue

Share

Something wrong?

Something wrong with this page? Report problem.

Rights / Permissions

This collection, digitized in collaboration with the Michigan Daily and the Board for Student Publications, contains materials that are protected by copyright law. Access to these materials is provided for non-profit educational and research purposes. If you use an item from this collection, it is your responsibility to consider the work's copyright status and obtain any required permission.

May 17, 1903 - Image 1

Resource type:
Text
Publication:
The Michigan Daily-News, 1903-05-17

Disclaimer: Computer generated plain text may have errors. Read more about this.

HE
m
m
t
Au
r 1
r ' _
'
ry ~
VOI'. X I 1 .
ANN AtZ'11. .MICH.. rV'NDAY . MAY 17, 1903
No. 171F
MCHGAN WINS ( -.1.o
"Track iXam XOv'X00 Cia ''aXoYes-
terad o' v Score of 'II 1-2 to l 0 r1C
42 1-2 -- XlXXv ('{ 1 F Ii 0 'ln .]tsc
--('II;( t' V, ut'n 1 .( 1
I 'XX I I 'XI t I h "1" 111111
XXXt tAIII ,, ,,,in e ,c re1'' S:;,. X I
the ourterlc XXI('11(11 11'il l X iX SioX <,XXL 1111 n(
oI' inL thI XXI 1 11111 XXIXs,'discs. 111 ro -'I XX 11 111111.1
XX ci 11 11 ,:X'11; :lXXX XX XXXI i 11XXI 'X''XX' il'Xt.I XLIII LXX
III XXil X' LXX X''I ; sX nc (, in theX laX t.IX' IXIXIXI I
viy s f] il '11v 1 1111 'XXXaing'hi ts''II' ti ll,(].X i 0 lXI
of "!1' s1111111 11 1 e:' :+.
LI;_ " e t,.}efn frti heb s- 41t1 1 c
LIII S lles 11( w n . :1'11- 110111
sty11,XIILII LXX 1'X I' I. 111 1 11
fr;ti" 1C 1211 XI IIII' 'XIin 1 XX1- n dl ow'XtXX'LX' XXXII ',LX 111X
XXX XI IXXXI'IXX'XX XX'I'IXXI *o . ill I''rXXXI
to Xlh X( XXI II: XXX11111'°I'XIXX i nX orderX --X 1111 XIX 'XI
XXXII 1111 Xlrtl . II' XXX'rcXLI111. 1 XXX IXXi' LXX XI XI
'XiII71X0 1111W,'' 0XXXI LIXXIXIX lXXX" $11' XXI XXXI
XIX f ( l'111 XIXIX: 1111 XXXI' XXXill P rXXIXS ttl ea i
'XIII' XXr. IXI .XXXX iX IX'XIX 'X iI r Im' nIX Class AlXXX i' 'X
lX''X'hXXI (1r "iX XX nfill(-4 XIII XXI I i hXX XiX IX s Il
1ITXX'IforIII frXXIX' 'I l oXIX 1X1'IXXX XXII' ( XXXI' 'I 1x1
'12 of l XXIc XLXX whXIfiniXIXX' IX XXXI ';_IX XXIXX'XXXX XX
:11X(XiXXIIIX'XX X'LXXX iXIX XX ' XXXXX'I 1111 i 1 XXIX XXiXX XiX
,lowIIX iLXXXIX )X 1("11IXu,0 XXXX oXXIX 1111 IX lXXX XX XIX XXXI
Xio. Th1:1 i iX'XXXX. XI :11Xi XIXrsinXIX 1111 LXI XXXIXoXwho
(IXtiXmilXIXI fXor 10the lloa . l he ''I'll WeIXll 'XXX X(
bIXXXII ' XIII on hed n Soe I'Lis hunol
'''XXX" XXXIXecond. XXX'IXI'XXX'IX \XXX lX Xi X'XX'XXXn'hand
oat forXi rdXX 1111 Xtie XXiIIn XXX X''X f'' ernXXiXer XX X X
dIbe' IIh XX' XI I XighX XXreuled i 'Xtie'he-Xiui XX XXI'"w
at7,fotl iX nchX esXXXX. 'T'e i llX'pXo'I XXIX I
XiXIXffXI XXXI SorITuesdXXXIItXXI' XXwhich' w a, 111excel XX
'on isV etiXldXtX lX 'XXIX." II' XXI' .0'I X1 XXXI'X '
XM'XI'eIX II'' XII he XIIoXI eX vaulXXI' fI omXX' loXf ed XXI i ri
XXX XXXIII' 1 eetX4' iches.Lt(,XtheI, won
'XiX' forXtheI reXX rXXXiX' hL thefbXXrXXX'X It 'XiXXiter
lt1 ugh aulingXXinX.x'celentIIXfor III' 11011 XIost111po
'sh."XXnd'IXXX'XXX XXiIIdXfor'XXhirdX di' "'XX a d
'XX' 'XXX iXe XXIX .IX1doX Imo'st'X. X. I
XXXI X'wn ItXe b o'jumpXatI21'XXIXX XX 'I'll
1). A. I'.ii; XXIX I'XI 'IXXjdges. . I X. I '. o.';; IXstiXIX giX llX I
WX. (''.XIXXXXXX, XX 1. A .: tidjXidXIXI'.
D)r. C.I'. XX XXIrII'0, XD. A. I'.; 1X. S.-
DingI) X. A.I'.; Harry "' NIXXXrXIIIIX I' XXI XI i'aXX
I). A. CI.;XXtimer'sXJoXhnIOwXXnX'I. X. IX. X IXIiX XXIIIsI
'C.; Dr. Roy X'XXlis, I). A. ('.; A. 1. ,XXIX XX i is cXX
C.X t X '... .Al- A BRILLIANT SUCCESS XXIe ' Xtlt: .I " XXX si1 ie' :1i
I I XLX.'LIX XXI,:12 IXTf1IC+iX LXX. 'I lOX'S 102v1oicXI X' I ll ''XI X XXXI . L toII )w
ProdutinoX "ia'0 X Nii a -i t XXX 'XII'X LXIr'orm XXIX ol I' iL~I I I'll' I
111010.1E XM r.01 'I XIloXiIi'''l '' X 1 fi' 1 if111
Festival th' GrLXIIItLI
1 X~: I'i iXlXI'I1i.0 '1. EverILI''IGIin '' LX' 1':I111 X LII It':t XXI11111('X iIIXXII
XL 11Itl'l\":lt'' 1 \1 X II tI I IIXXI 'it '''i XX'X. '11IIL'' I 1 11 11 ''XLX XIXI
ik - XI: I 1 ' 1 1 1 X X X I 1 11II' l--Ill 'XXX(X:XlX1X( XXX I D [ T IN B S E A L i
1It (IlIllXl\LIt'l LXXXIX' \'XXI XXXIX XIX
Il P o i N1 .,XIII IIX ielXl. 1 11111 XIX r 111 0 . o IXI 1XI 11''xXI1-
'LXII XXI 'XX XXXXXL'X Il~iz oX 1111to 10 'lo ;11 (1 1110t
XX LXXt l 111.1 1L1''1XXXI'T'XXIX XXII
1:1111111 XX IIIXXX X XXI I X(11.LXXI 'XXX'L'oLIX
;e(IXX'XIX'XI X (,.XXXliXXXIXilXXII'.11tX'X'XIXIIXI 1 ill ) mil("I"I
I.12XX 'O.I.fo o 11 II1' X' 'XI'XX'X 1111 XXII XX\'XI:IIS
(M.)III XXXIII XXIX XXII.) ;1 e :IliIt11ntl 1111111 IXIXI:ISX (.al BA EB IX
IG1 sec.(111111 X' h I ' ' ''oly co sst, o
1\'I11d I e ~ r I [) t1o iti '~eit , t?' s e)ll s
IW~hi~ Loe toIli ( b
('. IeeL XX'rrs(M)1 ~i)1(ilaol ftl Itlt1elli
' , III
12 1$ 1L L' :}Il
IIX' UI Xs" o F,;1110110
111111 Ma 00Nolde
mi'LXIX1u RXeuniono
I'I''XX i' l fits;II : l r 11
IIr ' th lIsa'I'VW"
:I1e . " 1s"I XXXIIS.
XL,I l. I XX I~lI'' '''ll X ':11111
"11 of XXX XXfLIII III 'XXXI
11 byXte' XXXIX I~ 1'thi
mug.''XXXX'-XwIXSXIoker.X'X '01
,:lppov.0,11 XIII02 1vn11-
X'XIXIIX ol'. LXIXdhidesIXX'
'XXdied the XXIII XXX XX s
to XX'nXi'X llI XIX XXX II;I
eristn XXXIillXXXteIX 1111'1
LXXXIhY the AI1i1 111 11
XXXhi I.ILXI X X XI isLIXed-
'I (.iXX'eI''X XX XXI' wXL it 'vi In
'"iII XXX"it' theyI'X;'41XX'c11-I
cI 111111 XeXXII (cIIh XIIX'X'1 Xry
M .X IIX'I'X XXI
XXXI' 11. 1XLI XXle XX tXXXI':XLII'
sp XXsi1 XXX. XI'rIXX'X'XXi'XXI
son ^' XXI'' I " " 1 '... 'L XL' l'IX X 1 tl
'IX 11111111 X 111 ;.h int I'ti. p "
LX' I'L'I,'I('miniit m lIL = "h "h I'll
Ilrl1 XXI . XX''IXX''I I XI'
HY XIII XX XIXlo s 1 v V v lcid
iq X40141101 XX XXX XX oh I XXXt'II I 'il
MoscowXX' and ' tX&XX I 'XXIX XXXi, I nIX i llsXI'
Rm ionXl X'''' XIX & XIlI' XXII XIXXIXY 'X'tI'rn
XinIotIas XXIo 'iilXX 'IX 'XXX:I' 011111tan-
Iists.XXX'f'lIXeXIX XIXX XXXI XXI' LXIwaslOnX
LXX i~sim l XXXXXXtXteXI'II~ln
.XXXXLof XXheLpiXcXI
standin'XgXroon' 'Xl1h . The.c'X'. XXX'n"
asXXiXmXI sX:XI XXIXXX X'XX XI' XI X
.X 'I''lX' I X . iIIXIXX' lIllill XX(I'II go~
XIX Xi X Xhis...' XXXir.LX XXli'X :Martin
XXXe ingI....An ,!h Hm d
XXX. 'LXXI'and IIIXII XXII'Much1 Xof''Xthe
LXXX o -i da-XX i s dueII to'LXXX.X' XX IIXIX
staingXXX,11'XIbu XIIt XIIsIide fr m th tlXXIXIXli XXII
Nvas 'IlackXXiII' for aIII' L tcnt Io
"Xdu XI'c 'IXXIX XIt XI.XILL XXI XI
X'X' XXXXLo IX'IHoX neX apIII re
here 'X Xlast 'I'II'nIigh X h i rst ilne thi
XIX , ''.X IX erXI wonderXXX uXXXI i e se me
toI 'heXXiX' evenX MetterXX 'n thaXnIX lastXI
May. ''henIXshXXII'aXX'XX'enXthXsiasticlly
ofXeverXoneXi'Xll Xhe LIXiXXX nXXI.
l~lllSI !I It :1" I"XIX I OXIIX
II t :m! i In X'( p ' 1yXIX ~ ' lt il
XXI XXI' XX X 'X'XII'IX'I XXX'.,,,, ";OX'X'XXtl l i~ '.-
Xn 1111 'l110' Xit) XXinIX' XXI'II LXXXIinXXX
I llt X-in IIXX XI III-tQ 0 (%n ll XINI LXX'X'X
'LF- X. I a XXXLXXXXc. X I~X'XXIi XvA t ' : l i101y
'XXIX XXIO'IXXW, 'XXI' XlX'lXXIXXi ' WaXII IIILXX ntII
tillhos i Il''X I &XXIcII' IIi'X' XXX'XXXiIIXI hLX IX'
XXXIA ' XXXI XX 'll ' XXIn theXI'IIIXIi ih
XXXII.WAXSXIX ~IXIII XXXIXXXXI X XX' Te impX
11 XXthe s XorI ofI tiX tXX'X 10. XIXXXX 11
(I 111110L XXXyi-111111iLX 'X'X''X' XXt'XX11111
XXXI' 'XtoXXplayX'o1fXXthe XsecoXndX clf Xthe
'llie in 0111 th1e'X X'X'XlX'X it'. 'X iX' sXX i es.XXI
XXcisl has XX. inXX'II XIX' toas AIXi XXXIII
XXXIX IXunyin gIX 'XXXIX d th
ta eXIIXXXIX' lX XXX' XXXXIomXl'rowXXI Xi-
'XXXIt he XaXeto-LXXXI XiX' 11c11ntIest.
XIX iX~iLX'olXXIX' X ai' Xin 'oX pullXnway
IX'r ' LIXt4e 11 iXn. XoX.tXII le11gue Xr 'I'X"d
the Xe XXisI'a~n deiXXXX' XX I 011' Xfiht
toX'l'XMunII Ii oXXaison"Xin''IXXt111h irplaXI.
XIheX 1111111 iXqal sipratt
'XXXI' 111110 ThXXIII XXX'XX'sI XXIX I' lXX XX'X :X
cellent-XX XI XII I XXXto XiXlIthe IXpe XXXIII pro-
XX XiII' Xthe XI' 11101MY X XXIX 'game'sXXaXXX
Wo.T inIXfrIXtXXiscon inI'XXgiI
:Ic~in aXXX g' ood'' XI'XLXX lX. X IX. i XI'fo"r XXiiIt

Back to Top

© 2023 Regents of the University of Michigan