100%

Scanned image of the page. Keyboard directions: use + to zoom in, - to zoom out, arrow keys to pan inside the viewer.

Page Options

Download this Issue

Share

Something wrong?

Something wrong with this page? Report problem.

Rights / Permissions

This collection, digitized in collaboration with the Michigan Daily and the Board for Student Publications, contains materials that are protected by copyright law. Access to these materials is provided for non-profit educational and research purposes. If you use an item from this collection, it is your responsibility to consider the work's copyright status and obtain any required permission.

February 24, 1906 - Image 2

Resource type:
Text
Publication:
Michigan Daily, 1906-02-24

Disclaimer: Computer generated plain text may have errors. Read more about this.

,.
t A bAII,
__ ... ,_. ..,. .,.,..,__ . x... .._ .._. .. ._._..

TH-E MICIGAN DAILY. ititit aidyrabir at n n ratg tiea cl-
- rural titraof thituwaeir rtt.Attprsent
Spr ng 1 06 Enteed at seoad c amattr- at the An Ieart glirrr ftlla tsfuntio aot
; S 111 ,19 6Atbt Patffice. t ettectualy, at leat to ttrgrat b)oy
Fttbisted daily (Mtondtaytexcepte-dt drig I et tetrnrora omttttettttnr.ttt. ptt
OVR TORY the college eat, at 1t1t7 ast Wtahiglan
stee. Bell ptone 89z. IHtmearphit 76. ti "ttltr t .ttsrmnetino rimes th auset 'as ttis
Attractive Stylesttt taiiri raattgtr-ftI)
New Colorings Busines. Manager. WALTER R. HANS hAfor tlbittt on'tc, it i ut-rs
FORDIlORS. litrarandttiart igllr. Teiersirit-
M E N , S ~~~~~Atheti s . . . .. . . Cla -ece E. Ed -idg atff r raby t- ,tla k at-ic los rttrss of sy o- E K Ne s . . . . . . . . . . Lo i D. S ck y pa h an f el g. O n t e m d c l
M [N' ~ W [,~ t-Exchaget...... Ctarle E. Wiastetad atintItetretre tili ltttrtrtai
___Music____...................__ Mcit . . . . A. 11. Ot-taeye ttta stmtttt llr ri a trgttctS a7ttt
Woe Wataca .......Elfie J. Amtr-togthr itiiglkcasognzto.
9 1 a atth ttt int lt- t epatrtmenttttt, w ea t-i-t- )l
Z Largest Line of Woolens FEitITolIAL STAFF. membettitfat ctl astae te amelwtrkai
5 lta~~~~H gh Ale Faki C. Pak. a ra a tit1 -t tttt aI-l- in it
Shown, nll at Atthat- C. Poad. - thrsalcofuiywlente
z t I trwo ars ahttrttrtt on ttthte-catmopus
POPULAR pRIASSOCI-e A TES11111tt a is ttsimp l-ittosi.Fttri ara
P 4 P U LA R PRCES George A. Osr arIaold C. Smith o riigiltewn eatet w
Fatis N. Smith Genrge A. Bat-ne t tI-~tt itira-t ~tatiatt.O
Roet-t. Claacy Ftack J. Clat Igtothe irity'tof ttc-ttursesatdtltk
Henft-ry F. St-ute Hey A. Mtgaoerytf- t c . att-t--t--I-t- a rtitt- itarr, faila 1o
Full Dress Suits a Specialty . F. Stetecaon Waltet- Metenchacm 1bigtthe tclarstogterther 'I'r it
Glean D Btadly Joha F. Wote rbbyno ebrofteltrr
att at-' V. Lll Flod'l i. Joe t l ti t- tni-ir tf lta i-r-r
________________________________________ t I'--ttal- tit atttct aokn ws b igt- rrrtc
H. ATS:4a5ope yar o ____13_aidtotheefortsfilmmbrsofhi
"Ha W ild Co. ATltSoadpet-er $. aitpi Oittaf-ttltI-fitrtttrrofts
aduac.e.l al atttotirstude t wilt-art'
ti r LeadinegtTT Addreaa WALTER R. HANS' Buiianess sealzngata-t"mtit thesirntrs, tr fortry,
MECAT A O Manager. 236S. 121t St. Phone 849 L. o them-.t- atit-Itarat-a-tt kit- ott-t
m ethn i sc ra ft-ir a-aclasatesar.
311 S. Stat St. ulit-tcestt-t-condiiont-t--tar' koto evetInrrorneia
he lt-a eit-it on-tt-tIittI ai-itit r m d .
SA'T'URD)AY, FEBRUARY 24, 1101. club-' wt-utidit-t-t- an iestimit-bia ffetr
Illm tml-ti Itt-It-" pir It-tit-, it twouliid
Editor Today-GEORGE A. OSBORN. rn h -'grind" t-ind ihe att-t-yg-t
R u n n i n gCLED"'-"Ih ohe t-oilreaitta -ti. It-a
Fth 24- Marketh" atd "Ta Merhant- amt-Irt-I-lot--t iiortiii ttarirow. or
S o sof Vt-tort," it-pBn Grat com-paiy tt-tl,"I t-alt-a tt f a iithrt-i alot--
S h o es ~ ~~~~in Untvrsiy it-l. aatieea d ot-irot-itt-t atiittaltitill ittpair iis litt-acta-
tnght prfoanteas ii t iattI 1g11o ay ttftr fat-tya r-s
Snor rioass oratorical cottest twit-It-it-lafat-lt lit-l uict-a coit-iar'. medit- t.
Ittdoor Shoes-fine kangaroo Pact-ott-try indoor tra lt-tm.ee t - 'hraa-,ithere-a-wereany=It-ittt-ttbtyi-
leather, well made strongly AIta.2-Oiio club lbattatiat-Ctola ~iit-lt- t-at-tt-t-iaon-i-I;uiticlt-t-er ontacIta
sewed rttbber sole louse. tithhit-tafalwIt-tatnyI-I>of t-nI'etittga
"it-all" lip Dnt-tshr 'Vereit. tItlltwo tal n o eit-t r togr, itItra oti
/tia. 3-Junittor h l roass pary t-IBar- ta-atIti t-It-iore alaleit groupt oi i f it-at-
Outdoor Running Shoes it-it-iagytmnaitsti. tnittIposs- ttieaIllrt-t. Mi-chitgnt
A ine Calfskint Shoe--Solid i- wotiutta -itlit-taar insly re i-to nevry
lather sole whtich holds the Iti s hilgliy ittfort-attalta y tit f l- l 11111gofst-Il roughat'itif it-a atra at-i
'itkes firnmly in place; strong- fratce shou-tld Itaearisani itrlaaaint-aeillt gainlt-Ihit-it-iaerItlitttact-.tia
ly 'sewed---per pair 'aihigatn Utioti at-d t-ae Metioritt a-altr- ihigeIra educat-t tion. nt-utl it-at-it-athiant.
l titt-a. iBot-li moaemtsli hat-a i-ittalt- it-lthese1'feat-tutrs t-hit-irwoitldt-ti nai-g
$3 50t-attis good iilt-i'inte . T-eeaireIatlo it-'lmen -lt t- t tgeheri la t- lut - ttl' at
tittga i-ry inecssary- tiialt-tu ia-rit i citalt-t a nd et-t- e-ra at-llwisalt-r If t-I'
Baseball Shoes, 1-ats15and rf ,aillatit arogd lirary, iwt-t ith-n ad- Iti rtl -~ti- i it irt-Itold w l l' at-Ier-atotto-ita
Gloves tiltat-aart galery;- second, aatit dat-t litb t-lit-t tI Itl to- t lat-lit- raltizaition.
at li-itise. T'l' twlocommiteeisaaiar ittit-d
10 actit-plishlthestittwo p-rposas. SEI\OR I1ff ORATOR TO~
Sheehan isi roahliltoIt-cia-tven-rsl ittiligtIy 2I.iCTi I IiARi o
S GOS~~~~~~i imolrainecsary-tat-ialt-Iatlard lii- ___
rary. 'Thr prsent t irutulra -i ainae tiIiii lti- - g fdtaerie 9' ilt a rt e -i
Student' Bookstore qae'on i ittg-asproseau rt casst-t fo a-rthctitt
lit-It- i anyt saft' ittdax fr t-a fatt-a o c l rtrwlliibIe It-l. Tiia ot-i
tvery a-ar itill lbrin-g t-ae act-sa of its tastisit op-en t- an memrit rotf t-a clas
intaqacayt--a cloaer hot-t-. Fat-iavitt-ta- ua tit-it- an I itt to. 'lit-aoraitins
it-cat-iPi lo ben dratwntifor atit-i-i-rot-aull atidiig. '5lmited t-ri8.Io w t-tsta d iill it-i
ltvt-it-b it-a fiudiaara nttlfort-liot-t-t-g. itor judget yt-at eil gene~- ral lfat- f deli-rv.
Iisteranat-immet-ndiae pirspet-tr-for ra- Judgesiara lthi-a -i t-rt-wiiliib a t-
lmt-de top c o plete ft-i-- lif. It-ilileanttntit-r, a coimifortabaa ai-t tlirllleau, oicd the i" t o -i I ltrait .
itf m n pntot-at-ati 0eretcghu italiea ltar-_
$A,.50 - trsftr t-a art- lreasutrasof t-a ui-t-ter- IA ommtitteet- e nii vetirsit ll 'It-i
al-ity ot-ld it-va greant- affa ias fit-aglt-ill, lltiintli atin hg til olr int ttii itt
this aeek at- 'Vitit t-a gatis of Librarianit Koch to t-I'raptii "altIa ofIifraternt-itiesandsot-tti ll
diraitt-a xpen-diura. teartat-galera Illit t-l iscf onsI it-Ii tn t ogIc rat-te
DARLING & IALLEAUX cold haettmadaa a rypla-banatd i- a ar1itocractha il-t- irepeniing t-a
alrut-it- at-t plrof theia mrt-t-ils,tdo it ral 1gu l 1111111en ithe laesand111crealtig
224226 S. state 5t good to t-a st-itdat-ts at-itiiight ta i-n rat I-discotnlit-a-l

SI/NIlTS Bit-IT HE flIFFISill/N.
it -ase aonin-il iioiit-i ttItilI-malr. Iti
ilaIprhias eteread lt-lot-Iit-asecandtt
yatta of cai onsh-t- i p.at-t-i lit a rdl-ltla
gate ar ttoi'cot-ta.bitit=coeo
5 in 3 Mila t-a- laa-aitttt-te am.-tiisnitI-
ittt- ylit-t t-i heti iialli osIt it-ionsa ndtt
sot-i-a'of t-i- fat-lsit-at-irlsit wereii- nt-t-I i
good-icoinid iiion, itit t-e a mel-i- lta I iItt-
Initelit-a tat- l-f Alaiss ri- a-l di-t-il-a
biaket-for t-ae senioras alt i-i oneIt i-t
titt-a'of lay- Mit1 Rat itt-ala' thr1e
sit for lti i-tira.-MfsLowelt-tandli-
(Mis it.ft-rtain m111 adelont-atlit-fortheli-
freshmen-ai. 'T-a freha ga rdiit ititt-telt-as
gitot,.bittti till- orkI a s no tli li- t a
ierfetalti- ita tt in h ae t-ae>ytplayed
aigainisat- hitt-a pa omor-silit-ttsara reAlia
savot-akit- 1 or that- niorian Mi-
aia- fromthe I-agait-tie raa ternoonI
li-a-ian it-e a-dIti-ino tiim itt-i .Herat--
tfot-r toth itt-itt-I at- vi-t Io ftn hnalt-.1
mititedtlbttsa tmutt-t-atca-Itudig'' lt-i t e
anltiiliid i tiiti that ihncefo t te rle ittllt- be I
ut-a-lrt- i- h niaatiotwi l t a-
gt-s ithir ttica ocatantkat-.
t'i t lit- i tt-la i itet'll ncast1 \%1t('11
lit- wta lit, it-llitwi a
art-itt-ake s. ait-ut ut-It i.
Catugtig'; giuardsI,. Moffatt i f~uor SI -ri.
190-Baslet-t. It-ria.in Ness
tG t-IR it-i II atit- Ni -tt iii-itI-a-i'T
ti/ut-ladi-t-f f thlle.11 'iv it 1o m ~
ttint iflit- ctat w tit- lit. tt-r,
nft i t-it-a, at-it ltr -intheTlt
tatitl it-it-frit-nt atip. Tit g'''at- at-a itt a d -ti
lilt-lillitt-tanait i wa~ itoill-to-I-fel
lia ii lit-taptat-intitt it ical - .
ilca of li'ti-tati i tiiiis o ctItt-it ar
thattht- tlto un a-i a sen i twilt'~ l ani
in it-itnaet- I rdr ioiec re th
foeost-ig -i-it- atliuhIa ietyte-mem-
bershipltas belitliit-dati twIlc T haei-lti
ieaot-tii. Fi-it-ar A-ttirme b atias t-it-at-
petatethe _sietl at-iytaking-i '
jIt-itt-t git-t a lanit- tiltit-a 1wi llfat-rt-tm
the Am s. ofi-ia-t- at-li i st- iet-ta Ih

Spaling
and Reach
GLOVES:
25c, 50c, 75c, $1.00,
$1.25, $1.50, $3.00
MASKS:
$2.50, $3.00, $4.00
MITTS:
25c to $4.00
BALL.S:
5c to $1.25
Our prices on Athletc Goods
are she Lowest in She City.
The Boolustore that's Never
Undersold.
C. E. BARTHELL,
Law and
Mcdical Books
i1.W IV \) f 1) '()N1)Oil INit-
DICTIONAIEIS
PRACTICE BOOKS
QUIZ COMPE/NDS
OULVINES- ETC.
Cash at' [ichantga lot-'yout'old ibooks.
C. E. BARTIHELL
Phonect-it-u
325 5. Sttate Stret, 2d Ftt-tr
At-tA rhbit-, ;tit-I.

Well Lathered
is hltf shave'Id. Nt- a-n 0Ctit-
be well lathered wiitoibtlihi
rich, thick Ilatier- of
WILLIAMS' SHAING

Announcement of the
Students' Lecture Association
1905. Fifty-Second Season 1906
NUMBERS REMAINING
Jerome K. Jerome
1Chas. Bttell Loomis . Dec. 1
Jacob A. Riffs .- Jan. 16
F. tHopkinson Smith " ----
Lorado Taft _ Jan. 31
Frederick Warde - - Mar. 12
Pres. Alderman - r iar. _--
SOUSA'S BAND . - Mar. 30
Leland T. Powers - May 2
- Oratorical Contest ___
Open pNumber ----
Ticke +ts for the Lnttre Cotsse - $2.00
May be obtained at S. L. A. Of flee or from Student Seliess
Seats reserved--SO Cen~ts UExtr&-wat-S. L A. Box
Office, Main Corridor, University Hall, beginning October 30
kINOLU1 jADMISSIONS $1.00 S. L. A. Phoasa 352
Of fice Hoursa 4-6 Daily (Saturday exceptec

ATHLETIC SUPPLIES

BASEBALL
Mitts, Giloves, Baseballs, Bats,
Masks, Shoes.
W\te Itate just ret-rived a tnew
linte of gRondsavhicht- ae are
offeritng at- the lowest prices.
Baseball Shoes
nt-de on the sprinttot last, of
fine kangaroio stock-, with futll
lenagth plates, which retail as
high as $5-0tt fot-
$3.50 and $3.10

TRACK SHOES
Yucatan Calf Oxft-rdslsIte-d
at $3.5o it-d $..on iat
$2.50 and
$2.35
Gym Suits and Shoes
We invite you t- examtineu
thtese goords and consider or
prices. Dont-i-be ft-i-ted; awe
are the coatse of the preset-
era of low prices..-
Membershitp Fee 50c
tar Seccnd Semester

s
i
t
1

1
t
J
}
I,{
i
:
.g
T
1:

I

ANN ARBOR RAILROAD
AND) S'TEAMSHIP LINES.
TreJms Leatit-Ai rArbor.
halg Nt-l : ,it l . 'aa5 .b.
la~n ou. th-i-it0a. Iit1:5.i.ad7:5opni,
it-ellphn i It-a)- 11r1 haute luau l t-I
Chicago Buffalo Boston New York
T'hroagh Tr-ains East a- So a. o, ..411p.It-l..
soa5p. I,9.0p. ci. 11~.05 u-i.
Locala East- t6.0aom., t-t--.1Oa.cit., 0405 lip.
'*8.36it-a
Throagh Trains Wealt-7a ut-., .t-5a.-mt.,
9.t-a. ci., t-33tp. a. 10.20gp. tu.
Locals West-126 at-a., t-5t-tta.ii., *1.40g-
tn..1--P. mi.
*P(Exmat uutnuutf
tCoetiontsaatChicagto orSt.boit-t-
iKanstas itiy at-d it-ae'Iest.
W. W. CASE, Agent, AnncAt-bar

Buy at the Co-Op.

. ._.

tIGARS, TOBACCO,
CANDIES

THE -MECCA BILLIARD PARLORS SOUTH STATE ST.

Back to Top

© 2023 Regents of the University of Michigan