100%

Scanned image of the page. Keyboard directions: use + to zoom in, - to zoom out, arrow keys to pan inside the viewer.

Page Options

Download this Issue

Share

Something wrong?

Something wrong with this page? Report problem.

Rights / Permissions

This collection, digitized in collaboration with the Michigan Daily and the Board for Student Publications, contains materials that are protected by copyright law. Access to these materials is provided for non-profit educational and research purposes. If you use an item from this collection, it is your responsibility to consider the work's copyright status and obtain any required permission.

December 06, 1905 - Image 1

Resource type:
Text
Publication:
Michigan Daily, 1905-12-06

Disclaimer: Computer generated plain text may have errors. Read more about this.

The Mihgn Daily
ANN ;\RF-)OR,1MICHITGAN,\ U II)\i 'OAV. 1)I 1 I }aI Ilk (i ii8U

V'Ex.. XVI.

Nox. 57.

ILLINOIS SCHEDULED
FOR THANKSGIVING
According to Present Arrangements
liini Will Play Turkey [Day-
Baseball Dates Made.
'The Tihnksgiv xxingcly ga'eincext scix'
wxi l be p layed uii iliArhor iin ll
arc n tdiielyi se attled, Illioisis ,)
andiiChiicago. iichi xiii'i'pclyithe 1ii -
thei\ialiiiii play hereI i'''xx weleks' lateri
Nxxi xxx mbxxiiiil7.
hi iased oncering thii prox bi l- ii
i iiiileser a e raga ewt
'xxiuneoii xt falliix i rex' c t xhairdx
idxx Sti c nxrtcx was'iixxx'x''xnxxccxal-
tun ii il ti\-liueapolisin xxxi 0xixaii
Th xnul dull xxxmet ix C i-
ieidc ll x ixixfasilei xx hex replie
tht e a i nit of xl the lx op inonthxxtt the
ing lxxxeiiig h Bder Iatsixng
a~ ll x li l iiixli li'x:'x x
APIxtil1-CicagxatChiago
Aprl 28 -Illinoxiixat 'xM]i -Airb xr.
xx x14, , or Xxix xiatChxig o
\at > -lli ii atx . 1 xxx Ar xbor.
lxxxi-C ica oatxi 'xxix t lirb c.
1111; 51115 VSFi'ls
hxia x ctlixihe li 'ixiix ofxxiMrs. Fxrank 1.
IIititi'forix' ii si'i'excei'ieci atxtlii'Cxxxity
har lastx-i a ' t he x xl' tyti'xt f $ixx.
hi i. Blirtiw'asi knixcxcdlxdowniiand
ha er hp rctrd inionii'oxfithei
rasesof healx -makersxixxx'. Thecasii a
to Contxe, xxi t i 'lxxor'c' e lxx x'xxt'hxisi xe xi,
hoti onx the announxxxcem ntThx hcxxi lxi lai m
ha en eted te ii' was tri acke'nx
frntthid ckt
'IWix'pxxm'enctxoxxx thi snt t xii' havex
xxxe oi' x, tdamagxixawxard'xo'ii axranch
lIi'rgex'x' x tun n d al xxi xi xthugh it xwill xmakxl
x lxargx'lexin thexlix' fils xif lhe xiCxxxii
F:Tiri, axporion tut fxxthxm x i llx still remin i
to xifirther onei ofi xlhe wo'xthiest motxxxi-
is ixixv~icix hasie xxxi'en seti xnxfoot
;x it \ icixi xia ..
THATx ifi -Cxii xi-
hixtter 'xin icond xicningJ e C risi i tsiii
wriixixite- ixpx'"'he xauze'. Nowxin pxiingii
xlix111-ii 'i ci ccix xxit says:
"Jo u rti sxoiii xx hitxg xxxi tlix lxsi
takein ithex westxi andx sholdx not xxibei
di(lxxiitxil xiii a couxtixo the iiitiixixixxxi
;txinidentiix i in t e Cxicagi'' ame. His
lxxxrd 'hisx''xixi hintt olii ainiiex
xxep xtinly clail ater, i anxxx xxii icii
ig ixro nxill nev xxxii ielivei thatxilic ii-
xxiii' xxii'' xciu xihed xi ih I' xrl'
Pcioi'esisor i xxiimis xA. iBogi', xxf iie
late' dpti meni'xxcx t, ixh lxhias beii tiny
cxxxim Xxiin.Arxioriioxiiiileavex'cof abisecex
duing theil lx g'cxtercpxci f iihe es iii
x'xligc yeic, lhasii tur'e'i orx'i eumxt is i

du tiets iiilxh iscpar'tmient. Pr'ofesxsor
xxx ixiii'xx'cihas xii x eathuinixg his
i'tiixi ca' x t xiioni.

xiillAiR'ii~ ~xiii8 ENTHUSIASTIC ALUMNI P'l .1 I ICKCx
- 1 ) iS ICN Ai11lI. BANQUET AT CHICAGO IIAOI'S'IVl'xi I)R
ili cxx xxii'sixx x ixxctccxx Prof. 1. Al. Bates rExpains the Club i . ' ' 1 snd ix' iionc of th
"ltt hc n a rslto a ouse Project to the WX ix'xx iixx xxxii
City Alumxni. I xx xii l rc() te vn pthfo
lasth tiia t xi ittiyxi xi xxxx.x
",Ixxiustoisem d toheit iii xi ; h-Mm the i'i'ei'iii ofii ix'arsi'' anii
itiedlby thetindvidual xxxiii'''of'th 5 lxix iiihigxix'' xxii x' txxxwhic
adIii d_ C'11'111l<x i'(xix(iilti t'xx111'ii ixixilil xxxix f
'xxxii xxiii xii iii iii ii xii ii xxiii xix i xxx'xxx(>iix'Tsixiacher I . f eaxxii xxxii had''

lxxxi xxxias th t \-tx lxi cc t111
clIctIxeII h I~y¬ęti 'xxx ii lxiixix'ii'x. fxr
lutcas xries, co'axchesx'nd 'xxxii
sxx'c athxlctic .xxii lcosiii t~w

i !n Ic ts lh Pr()if. IIcxiii' 'x. 1l"atxes.
lc 1<\4' ilxix' xxxican'xxxi xieiiiilxibut
<< -''xxx il'xi' xi clfcct (m ith 'x'x' s ()f xiii
)l(l I. f i<s lxxxi xhis i c iti

Tlw in xxxedii rxxxiii 'iii Iwl iii ishre mdl-d Aich-al almn
i'iti' in' l liituvi ndpacic. f o -xiciiip sin a ii anxii w icioa
xxthe x ii fore tyxit lii i i 'l x h i tii'' I ____iaarge_ n1111__ ______th t _\__
ofii a xx e brt hetahi" sa'
ittatcst II)ra"raut f oleI
andi xis o ti t he eiWi i I 'liii' xii
fcxxxx ia
xi'(7f r a t xxx 'cxx'xx ,h s e'1ln~(
Ih I' iii.. f ~ it rs f ill xIx x'xtr
Foreter ]s xi i l'xiii l.xI I(' ix xxiiX ii.Iwasx'x'i
Ill xtthexix iii xx Apiaits hx anii (l liii

xOdd likei ti mprove them.,
seveal Yars f frshma an i, till
fin-tccrxixixi of xaxlik, inatur . l
p ml lielaryi where x hiixi htix shelterxi'i
' at Pa i nnefii' t' ving.ix

'xx' 1()1' 1 . I ~ '

DI x ii i '.I

Jtir1>lnix tin i 'xxxix l'x'x'aixcxx Cii's laxii

IdIi

.. _ .... . . . ... . . .xx . i l t
xi' I KtOWC 'x'x'a'x NI'S 'I'll

'v c') a 11ix \ici xx

'lxii' iii lii i 'xiiixxxii x ixxixi xx' iiii' i 'xxiii thosei pre
a liix; i xa xirsiN xxodina m stst iingi a - si iit r xi ixi:FrnkI '.x
Aihi ICi cago} xxx lxxxI xar i 'i' lu I ckn i ldx as
Baelxxxiaitherxlii Xliii xx nsetxinii Wxxxifiiigea o
thei lxxxi xiii, lxxibut RIa l '' 'xii' 'i' f(H'itI l W n w reas h
wasi re'urnedi to iiIxxiilh x'iire, a" 'he o iers xi"
Beach lixCongerxuw'slt' lfamousi mxileric hgnn n oji h l
when xx I iiin h nvriy t otix th ixi it
relay xxxiie xim ii"i ated everythinga
Piladelphi xiiiia h e e r g . a .S l I S
ax spirtd vriy m lselhr an
ias been iltr 'xloy l xe ine i t-II
itixixxai'' Blakeslee whox rexice xived- the ii xxii
cabl' ra'i romiongriha beeiver ii')'iii''rs acibi
successful xix all ix~ itd P es m o a rtner" forx xi'ii'is 'iixithir ci-i'l
xxxiv i tic lesxx'ic t m gac po i'uxxdail'isx eihflon . A i i h

xxii i li
's nt l-r
ids; Assxxi.-
Graes ixxii x
al) i.
xxii , ofixxi
A lxxinl
c' I ixixxi xxx
'n'dex'toi'xall
ilnii aSii iix
1 ixtii'xilmxi
takeplac
RXe.'x ir

ahiiiii xxxsi xth ii t e ttlate d n
'I'll .ttendzic(=()f ('rn n fo thi iyea
and latii ai i ncudng Su me
Schaa stuentswas li (iim\-
Ii ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0- 0'3-'iii'4. i xl ii ii xii xi
t~cp rttent f liteii .1Scenc
and the Artti ..i. .. ..... 646 6(74
1 ) 17 iii xxiii f Alciuih and t i
xiiiy 30 xi lxxiiaii'''i
I~cpa ttu~ t of1 a -.... .... iri .
S h lof I 8' lxi l .xi'.'.'.'xi
IS' cxxxc 'sit'
\ xliiic iq l xxreitai rcus ti
hex i 'xe I
Clara ctctx'itkv
'x iihtlfiii lxxxiii en....... ii. x'iu.x'o'n'd
Laurelx xhayer.
'lxxx 'aiao ty lorenet Caey.
(h) i x lxxxihe )arden love, alt ic xi)-
cxi ii I a iii' \iii' lxxxi
xxxix- xli' (tune, lixilixix ' stixix' xxii Mxxi
\u a i rn i p.xxii xxxii xi xi itxic xxii
Wi deiii Hat- - x.. i.. lxxxii.cxxxx
Aniii' Schmidt.i' a xxxxi'
VVhas cll ..... iii' xx xxxiii ' h xffxix
Ixi' xxlx Xx 0"' ixcx'c l Il''x xx. i
010C,, WIh 1KI ),171.i liitiy evingi lDiicember cxxix
t x'ciinexlyxio'rga ize li clu xili vexxi
i c xinii ''xpiart inihi haeo

MICHIGAN UNION
PLANS MASS MEETING
Michigan Men Will Show That They
Are "Sportsmen, Not
Sports."
Cli dayci even inixg oxis iiiicek, in
Univity halx'lxi, thei istiud'it iw'll1hldxi
thexx monsix tercmassxiiiixctixi' iii years'.
Thyiliit'her there toxsin" Mihliganx
all, sh t ha tim islxxunmierity x is mxdei'xxi
ofi sii xximxxxnxxi aploxxi. 'They will
lxixhebeieeshe x'oobatea iimxitlxbe
woth oiuc atym x lxlxxxxauixiuci cii every
stxdn iaidthuat (xxaxiiiYost iifore-
mosti in i slxicelii
Theiicixgan x IUnin i orgxxniig tie
meeting, a niiitni limt teuicix's
e lfotsi hatim o abx liii'stea'kexccihav a -
read xiiilniiexngaged'mlfxxr time ccasio.
I , -Sea't'rJuameso. Xli xiixfiDetroit,
Jame Ti-l lccismx alsoiof"De'r'itxndc
fxxath liiioneofX mlixlichia xsouetesxxt
ias, andiwhattheyxhvet o xx lxsy wiii
beiiofucchertinet intrest.
litt'ecauseto prlxxxiithirlylty io the
fota liteai hur years ofitttuti'ixut
te loxxv sc ln ww tuhe ie lxhas
come.for mvery txxxiitii itoiprovexis i
thoseixw. oxicixxxt i X xxi xinlxthmmxfixtiald
5wdd iii~ii'txxi itittitan xxiii xxxenixi'ne
ixear' xiii ithe atuti ' l':71 it, butli it i
is p theise xli i tudctitj t hau'tuthluy
assis xxii sonitus
Itis theiixduliyiofx xveiy Xi icigtx itlmmx
hisi loudes t, xisi., lxxxis cate xxxiiid xxrx'
close xchex xcomxmonxxxhlxxiiioxicllege xxn-
xxxiiest lxwhichmakeslixcihigaxx loyl ixo
'xi i' ' Jiii1)xXNV PRICi;XWAS
One 'thousan'd dollactixrs andxxa situxatin
is the'mcc xxipr niciai l;wadS Jusatomxx
btrayc'x' i h isxncolluege axxxiii ir xachi
luyer xwesterxxinsxtituions. x Didxxt'
homexisixxIittMccciiXVis. axdxislxxiomen
paperthe tuc Mcciii AdvXtecisay edt
"Onec of teictorisicioxxiColiersc' Wieek
ly is Nxlr. Ricd miiIloydiiJonecsaxxox
xihIicaugo's faxxmus diviiejenimmxuiLoydi
3o e, andi's anii oldxxiiarxsty xxx xxx Jordtan
axm'idscxinitheiCarxinxiialmllxad ii woxi
gxxicaIxialonx thxe linemmxc rifomxig
athlticsiiwiax ixroughtx ltolx ih istention.x
mhix' or'xt ixtminmhsxtocinvesttgatentte
sieis ofrimclxiii I tisc xrtices
four' articesawi mchisxraithrmmmxxvtiman
for xaxsi ir'amountil xifiwork.x Ifxxgtc'e
aliiex'makeood'gxxxxx if thejiugnedx i x
hix'cxhrges, hxcxumxmxxxe mcciordccixhcc
lxxxiiecxxiat mimemdalh t'hlxxxecwill be xxx
'ie has'leapediot cli lxiMin lxxxix
~~~~~~~it Iarlxxdi cspcil xxiwr itix mit

r Sidnexy iK. l r 'oXi, ax real eixte
Sbroker',viili heatdqiuarterisxxi Denver,
Colohi., isispeninxg a iewv ayinyxAnti
Aror clxv "Six"is' anomld miembxher xxithe
Diliy staghi.

therearei rot[lxxiii hbsltxsuiirt Alxxii v elilxx rx wilibe xxia
ioxusly iijix lmured One of lhei ldm eniuxxixx ailIt' I t xxii'I' cx xxi a xxd 'Motto,
climu ime xxoiii bi all iii hxtxiif differet ciii lliit Dt ro i t.xxii ei othxi r nm ber
polexsxxxix used fixor iit m telephone i xxi i lxandxwil l iii xxxiii xxxix ata Suilt xi uandi
thuc ihigxxxx"'xxm xl ixctg xiwiire 'x n uVaiatuiouxn in C it i o.b Ir xc-
xxxmmo ion uhe xxattc wasx referrdcxcv hexxi lxx l andithe tiltmajor II xuxiuxxxx' by
boarxd'l mmi pubilx iic s lxxxix I xxx

Back to Top

© 2023 Regents of the University of Michigan