100%

Scanned image of the page. Keyboard directions: use + to zoom in, - to zoom out, arrow keys to pan inside the viewer.

Page Options

Download this Issue

Share

Something wrong?

Something wrong with this page? Report problem.

Rights / Permissions

This collection, digitized in collaboration with the Michigan Daily and the Board for Student Publications, contains materials that are protected by copyright law. Access to these materials is provided for non-profit educational and research purposes. If you use an item from this collection, it is your responsibility to consider the work's copyright status and obtain any required permission.

January 20, 1910 - Image 1

Resource type:
Text
Publication:
The Michigan Daily, 1910-01-20

Disclaimer: Computer generated plain text may have errors. Read more about this.

The Michigan Dail

Vol- XX.
OBSERVATORY GETS
LARGEDONATIONS
y Chicago Alumnus (lives Deed to
$17,000 Piece of Propery-
Also Money for Telescope.
Professoxir \. J. 1 cxxv, i Ic(>ixvvixr f
the observatxiv iftsoxreciduig xthe
$20,00 omi Svxx R . 1'. I ,xxiiixiii, xa iiixcxx
ilxiixiu.

Ax\N AR[O. TTI -hAN, TI fiUiSiiA lx JANUARY T,010.x
lbe usediiitoi male it apl to sni or meniiixi
morei vh i ni formri year," saixiio
itie xixiiiiiiiii oil sci ecxv o vv , lixix lisi xik
thex producxt iio fee lhtitv salttet~
iarxv toxxaxx noxxxex the xliiix and h au e
For manyiivxi warsit a entei
lviii I) vxixiofx thevlixx xxi s of Wo-p
fesorDenixixcas loiii callatxikv
Whch they-xii i hav ai tls tded-
rea duing th semeter. his iii e

Ino.

1
I
I
i

Famu ivxu:PixixvxIReformer Enter-
ied XW>itha--4 e:did ixilk
Axivxviiivisi ii ji viixxii iixx xi
AllW011~lSto~d 11J~v v\";1' : xx7i i 'xt io m(xres

ci$1ov000 ivvdeIe xlx lxiithe vvlan vie vtly vecured speia~xl >ei-iiltiii -x
east ofi tliv observatxrxcix elxvinxxxiii liii ixiixxiicix,1si nlyximiited ixixi ixixl (ofx
sx-vvxxiiixsx reetxvandxxiieI bolexi vri pxaiii xx-ixxivgirlsxcan takeii x lx1ii the l l'xxi
xxxi xli ivxixxi xi iii I xxxvxxi ixisixi vivx' it ivxxii'9xl
ixilixtheilirgestiiflMrv Lamontxvxx preseltxxxi lsx play, presented IIIl )tine, th is
gifts ilv vlT lih ix I xiis n hep oe t hyn lxo dei v I 'lixxx'11xix)xxtoixxsl(iv xx i ld sec
lii xxivvx xi iv'ixxxxxxilxxx~aiti o' liii lviiio
iliChe p ivvectin gviid ib xiiiiin"istir- FIVTE MVEN 'T0 PITTSBUR{G 'x hvvxxi vli l vi x ~igxxxIcx vvxixvxxx
rxounxdig propertyix xboluly liiis
xxiyIc iixlvxtiixxxxx x lxxii xxii Tac Tam May Journey to the ixixviiii
lxxxit xxiidxsvokvexxxthye iitmosxphxvrex xiiiStnoky City.
titleobxserxational work requ x xiresv lv xxtxhiexg.best (71
xxhitt pxxxiixvendxixioxxxiii xxix. xxixens tofl C LV '' xxii lxiii h v iiie igivi dexi
psible cixixixi .gM CH G N EX E T xxiPcriof iix xxixixxvlx~ k 1 1 IAtl~ l~ ixxx i .XAndiewvii li
lii Iixiixi xii ixxixx iiiii ixx iivi lxl i nxx thelirxexiv i ndoiiiritract; of11 (1the xxxvestion. lx
mevxxeldiii clxiraxxtililoininvv1xL ughii, fovirl xxiiiicxxin,\x 4
I ixhe xxxx l Ixixix itLV Uv1"CbItldjflU ,1tU t1<ii xi i xgsacLx.x t
Scoe wllxost wlxxiii I ed bouxtrck ieam l xxxxival' xixixiti xiwl Sx ;liexn 'ire XW ell Fitted to Ixxxi alotP xiiiPa lxReinclo th
ix,xxxvi excvlxxxixv xi ivo viflv xxii iilx "iithe .iix xx xisew dv t 'i x i n A n a iil\'x xxxxx l lxii xlx
th e m o h i y t's i ii C lxxT vesi x ( ii\' x isni i xix lxxxi lai
xvivxxii xi i ixlxiiiic i c lubiand is espeiicially Ii cx'xxhcgax.- leh tehatiiiexceediilyxiistro l iveasi bui thi
latie xxIt. lThe itoialicvst ofi theitilxsiixpxxiix xiii lxxii ixxixi xli xxDebates.ixxiiIx
thxxiii vixxxxxvh xxxii lxx ire reseti)iixiii loxdivuaxxxvi I gallsxt(iii
xxiiihe ilalii maiiisxati Jexal3xii ixiii i nxiii(xxxi lxivtxxviixxxiii xli
x-xxxxvxm ixp xilxetiixiixxe i i lxi iixisixx- hhxiiii v-xi xxxcxxxxxx xxvixix iiilx i
~~~~~~~J lxx iivttended iii iviix xiiilxiiion 1a oneeseilyt tels he
axvll vk xii i. ox x xi i ii~ver te cn lr. Ih ts~t.I\- it1 ii xxx xttr e5 i cl at.Aici tlv. Ixi ixiv-vcatlehxxmexxdefxxv txid.
xxi " xxviirvs-fv-mi the txu-x-xvhexox-dlrxi club iNvhic is akdb uc e riiig'x iii icago aI. xiiihxlv rit-i
ixi-ixig lxxxiiirxx xlii iiivi'x'foxitiie xiii ustcIxii
xxil ille iiready iifor iiuse xxnettxsiminic li lsti ll avxtl ts -xxiii xxtxx x Iaiixii
Ths xie ithI thxvile rx clvii lxxtll- xxvii xxxii xO. I'l'sxxiin~o a
xoxh D reiir axx xxvnd l ( int' i ll' +>'t I ' ittI1 ttt \'l t ''( iixt iiei ii lxxxii1 si iiiivi ' "ea
tcopex i l nlxxi liv xxhxxxxxxixx cx ixxix lxxiuit> it(tixi wodiiixC to sexi 1 i )ii in xit). b l ixi xxoiii, t Cicagxiiii lii
cc cl1x .ixiii xi xitxxxxii xi xi'liiiiix
gxxxii am ixrtix xix f xxiii lxxi li\iiothwe lxrn xiastival-xit 'a so
Tolhste thexiiiru iotii\r. ,a- .,(1rtI Ii
)trexssxthemselixsvisi'"altix'iiiig' Clxxxl 1 lltxiitleiii ti tit ii1 xiii lihi iiiiiwill lhexixixxxii xiiitsxwx i Metii- lxiia brass
ihixt i lll so x igiive t ii l xxi xx lxfiorx'xnexwii
xxlxto x lxi cii "ii Ixxi ci xi xi liii ii xxi xxiiii i lxii x amx 1 xi oiviil xx i ti x thei xhall
thex xidea.i Thticxx1xi1y x i i }i s lxii -I v-x-cx '-c. t lix li lxii x xixxx lx x
",0 wilvxl bex lxix ciivxvxiicliii ii1xii xxii.hxiiKiieexxlxxi ieli
ixiviitithreeixwlxxxivfixaxtlxxxii liiillx111xiaxli xiixxi i liii J. I,. Aiairxnaitie up t11( aii, xoxthwestxrni anvil liillixiii'' lire
xxxoxse. vvxc xi hi'thxx iiexxxxxv l xii xxxlxxx xx xi1i1--- - lxi 'ii ixxhii xx tiiiiviiiii If thevelii tx
xxx Jixxix Ii xxiii xi liiiorex the meet xxIS el it)i t x x xxi xiis a, t'ttnl lic n( Ix pixiii xi xxthiil lx lx- xxm-'xxxxx' xxirex x
'Tr. Lamo tiwas xixiixx xxfrntithexalov for t l ivpstt41fw xrsiii li xxxix
p I11,1 hy xxxxlxii 1 i I ii lvxxi'' o1li xxi 'xii'lii th i x1.i lx i xxxiii iS h ve on
So h ve b en r~tltln< (.)1 th c~~ler ptatl.S} t. fie is i preent the irs vic In ebainxl posiblimorxtit'sxlly
gre t. iiexht ll -he Un xxri aii thatifile xx1iii cx lxxx''11lx
obsev atorvvxx.l CThat xxth it atvexi' 'leiexyn xixixx' tests ii i iand i xxiiMichig'an's' i hhxi lxx xil x lxii i 'xxii x x'cx iiixt ii'xx xliis 'ix xx
xx ihxi if x xvi xx'liivlilii an)(xx xxi lxx'x hthe. Irack lxl i e ifxxi the trxvi xi ip i ic- ti ihxxi. siixi xlxxi ofxv xxieixxssxx lii- xxi 'x-
xxiii v ii 'lx tiis'i xxvt 'ime s ee xixuitg iii 'xxii l ixassu xd.' ()x i ixi t x f i s i li i. ixix' l. ixii'ac i i.tensesxii i xii iiare- xii' elxpee 't i l" i xx'lx''a
leff vvhyorxts xxi cxvi-lx xxi Jxxvxi xoifxiixxx I lix iiretr'\.J.M ssy ad cxi.il lxiv's vig I xxilvexiiul tiii'x'iiii''iiiii' exi omberxxviitxdents.sThexdebaI.

"I10 i:i lxi xix
xis-i conitrolxisli
iciiv xiiixs-xxix
Scxantixciroxx,
Mix.lxxxiii
(helix' 1cI

lIx ifi ill lii xxi xxxi
()f liii xNvork lx xxxxxx
xvc si'tx''andxifederalx

lxNxve consihdi gi'lxig' vex-convicts
ani ii lxxx clx iii t1)x I lini c u e l an
ces itofinexxi M thi xix sonthi
xix-ss imf prxxx xxxxxlixhees ha
1 cliii iii h mei ati ivrdlIbeiee
«cclx r h i i i i xi I ierhcent
ofl thoxsexx ililx isoi od y.
A.lxi lxxY0i Cli iixiixl theisnxiihodsxi
1distancex(vfx1-c!'.lxxx xx()1isi Sindxxxi
ha\ heb c11-1I (. lxx lxv alisicmade
hundedsof he~' pi'se 'is.'lFix xxiiig
1o k f~w ile nil n i x CUlxxi11iiiii li
cinl i endiii lit liiiiihlowiiiliii lxii
courge hatc xvo, xc_ 'lvi lxxi
ho lilt \lx ii Xiire. N ((lxiii ill'pX -

.

dayxoriiidy . iixTix
"carxatx:30is i
to hex ills xl

i-lli lx lxiii xix t-
:xiv' lxixxix lxii lxvii
txlie il'lac I~i-

Great Sale
For The Iseco
TBest Cast and Show In the Comedy Club'sF

Tic

, 75c, 50c, 25c. Boxes .$1.50.

Seat Sale at Theatre ,ttero:)c

Back to Top

© 2024 Regents of the University of Michigan