100%

Scanned image of the page. Keyboard directions: use + to zoom in, - to zoom out, arrow keys to pan inside the viewer.

Page Options

Download this Issue

Share

Something wrong?

Something wrong with this page? Report problem.

Rights / Permissions

This collection, digitized in collaboration with the Michigan Daily and the Board for Student Publications, contains materials that are protected by copyright law. Access to these materials is provided for non-profit educational and research purposes. If you use an item from this collection, it is your responsibility to consider the work's copyright status and obtain any required permission.

March 02, 1907 - Image 1

Resource type:
Text
Publication:
The Michigan Daily, 1907-03-02

Disclaimer: Computer generated plain text may have errors. Read more about this.

The MichiganDail
\\\ \RIIU, i NI111 8 \r:\, -L\11 I)\N NI R(I . I1

Moi- X. vIi.

FRESH-SOPH MEET - STATE LEGISLATORS
TAKES PLACE TONIGHT INSPECTED UNIVERSITY
Promises to be West Interesting ofN
Indoor Season -Senior Engineers ecs sily Sof LargerttAppropriaio
Will Try for New R lay Record. tamned by President Angeli.
Wha jlt111 t, ~ctit'I1()t tel L1,10hIlist' idL ilaei LLLLL*llilt'I,it
I 'LI'V LLI LI i L'LtILLL '' l
ti~i il 11t~~i1' ilc tt 11c. \""I wil e'he st te l g l l LL''IiIc g'l i IL il a tilt'
Iii iI''L1'I' 'LIII I IL\ lI IlLLLIillIilL. N
t iIilcl r ntni Il LLL LIII lltiLtLL . il ILLILL I is LILILIlcgand1 1 . tie
\<,i tti r +IIILIII1L LLI LLLpcttLL ILIILL iLLLIIILinchIL
11im- thLL 111 ic Ict ~c110-CFi. lvllLL iL tlL il' LcI IilLlitI ILL IL-'
exctg''thal vc h f'Ic. 1')11 s Ite i LLhe L' I ILL.' i'Ll hi'l L 'I ing h

1111in h. MlI lss s ar
and 111,\\)I 11 1 1 i r" places1
I )tnal r LI f Lll II i ast as
in i i 1111irt111 eani
W all and illim, l,) '11
il lI ll L L I l l I Icc ofL 111-
\\ 111 h h t f t e C1
Ivs l L [1c so ])nl o II's Is. lII 'LI
<i t r \\ill tr toLLIL k th
recor , L'nLL., Ihe ' cil'iLL' el l

LII Ill 111
ill ILL ILy
1111 rem LIII
1111~t 11 it rI
ILL 11111wIll
111111 11c

II 11111 t IIc ' c h lc t w 1 v rl
leIII' ni g, c i it " r lt
fNr h ohr1 tn1inw ih h 11lr
l ?1 1111111 IparicItl
i d il lrl lo la ha trc : (f
I Is>au tIh.ch c 'te;lII, 'iLL:nn
IloLLI' lIL. oL:L' MI arkII r, 111k \':II(;IIL-
11111 .' c;': ' i tlILIII , LI'lo. KI ' Jo.LL II'

catin'Garl s, I'L "I'rO R1<ims
Iligill 'o Fg Lt II': <Nel
>111111 11, re M e 'tl; I'.
Cotto1111 LII; LIII Ill L '1o:L I nc'L
LIII' \IIIIILL iiI I 'to: RemldI
only) T~all adg <IIto Ill
M Ia1kc sILL i LIII 'o11: 'I'll
tud II I "mA;U Pda,'o IILII.11' y lLILI'(: iet
oo : I(IrllILIL III 1111111 III
I lh Ium I-Il nliLILI 1111 :
1111 'ILL(een
:iIapLILIL Il II May, 11 '11oIL
1114111"c ,'o
(cI ilr het-i l 'to;11 hE ILL 1 '

an Iako el ly necessaLryLLsLacLILaI
idn IA ll L exp11lainId the1 popositI
Of 1movng 1the statuay and rt:LI ll l 111-
'IoLL I t11' tIL eLLI w L MILL ri al bu1iing
e11111 .L II 1 -1)()1 a o e te1r sn
read ingIoamisL toL becILLLI IL "LILl -
Ill1 LII r1eading11 room1 for the11L f111111
andadvncdLsudets
Th111111 Li 11111 LII LII toI appreci atIL
the s1ittai Ir LL 1 LIII I LIII IIILLIILl~LyLim
prIe1s'sLed. IL Il 11 111I 11
From1 1 the LII 11111'11 the111 vi1111 tors111we111
takenI to L hIII universIILL~iyg hosp 'itlwhr
-1111 L detil s Of.I thLeI wort:L were'L'ciLLI' LIII
11111 adtll; ed pitd u- Ab u w
hoursI' wereIILIIL spentL'L looingIIL l thIell I I-'ILL
_.__iL tinl bui lings compr111 iigI'theiLLsLitaIls.L
L, torLItIaI acen rom stl1ued asa e
turc ha1 ll LIThe LIampLIaIdIII nwhlII''IIIII
h LII 11111 cha I"to o 1 place11 provedI somLe'hI t
m I'lIIvg'. fgIaI surpiseLI toIL 1w1 partyLL and wayk, I LII-
IIIt Ix ; II l'IILLILIL IIIL 1111 II II ' iigL ILILI
true, LI III hc iLL i orIL ari vedILILL 1111 ( ILLILLI
gy11111 i 1 une to 11cthe al eteIsIIL
ti ll ILr , ILheredIL NIL iL ILLLIIL 11 111and L LII LII
you'~lI 'lL'IL'LLLIdea lld."
n 11111t, gent I;sLI erI I ' LILILI 11Carey adI, I alI'I1
r~ 11111 L prIIcLItIII LLThankLL' T.1)cmao
Jack-Oti, a NIILL IiL Lig' I graduate'' i ll the
(;hilIr
ht ~ a l as11f1 ri oLL gave the 'LL LLfo llo ingLIto
a) N ~ iyrlr~enail atehurg fu
1111ervi'ew11i rseia l i' 111 lLILLI Ihoin11
'(x)1 L tI he11 rcIaLL 111 111 ILIII11 whihIt eNsi ing liL-
11111 11111 torsIbar- Ito Lthe U niver it 1I I II 11
o<11 ; 111 5111 IL .I'ILIuatlI the'L' me111 er1 s I ofIII I III 11<1
III aNtLe"aL ndLLILL' L eIL comm1' iLLIL eL' s r'w Nic I'IigII
)c lLLiILIIiLsLiting LIhIr LIarc all good, LILLI
wht' II 11 [ nIv'IIIriII 1111'and'L avorably'L toLLLL iL ILIL
111111ILL Lwo outILIof threeIIIImembeIls of 1111

M wI iLLsLLIN licLiLLIL g'I'ILLIIILII' M. StirI
beas fibe, ill hL~i-lIILLbut111I
~'1'110 tudent 11111 11LILI1I1L ofI li 11l1l
gal1a c iin111their' ILo 1er ILL''L'LLo'LI LIII
t 1c %11. II'I II1, 11111'ILLiL iLL i I
"' I, l. iti L ill LI skII forli anL i n- i
COMEDY CLUB TO GIVE
SECOND PRESENTATION
Matinee and Evening Performance
Will Take Place in Sarah Cas-
well Angell "all Today.
se 1lng' 1and illi Lthe' L 11L''i'II'I'ofI a
ILILIi' ILLI' ILLILLILLIL LheIComedyII l ub) 111
sand,' rIII' dy11to IIdo Iitsp'ltiL 1 l in slat;'..I
SirLIIheIthree-act ILL 11 rLII LII"
ScraI of Papr' "i11 u-11111twel
Ange 11Ilan ' to ILiLI IL'daLIIy.L
2 II ' 11111 1111' 11111begin1 promptlyIIaLL
s:1o'IL andLtILL cutai n 11 w illise ILL th
LvcIn pefomac at11ftLIo'clocILk.1From
III0 Iid ia ion' of iL l tILL' catIL al eL bothLI II
pcttncu wlI'ILlIb hgl l' dClcrwre o~er aygood1s1a1
II' i- o i leIIball, tooI, m eitLL eas ILy Ito
IL Liy ,i nstructor I'LL' II'il I' LIII'illL
111la I Ii 11111 ILL IL' LLLstLaged LItoday' will beI
more thanIsuccessfl'IL. ''Nl lfilL'as,
Itsi," c ill fie'forLm, LkILLw thiLLr
parts pe 111', LandLIanII0'iLirL' atIL eaIL
upon Ithe ILboard,.' 1 I'L' ILLLI' IIwho I'LL
joys a.1 iniLLLiL'I mateur1111 I 'ILLro
duction111 1111lIe pleasedL ithILL thoseLLI IL
ILL troupLeLIIL who11Iwill ag in pLIrsen' A '
Ill, lIcLILL Lst Ld 'Int, IwhLo w ili lartii-'
I I IcrLf'LILNNlyliLL'
BaronILLII d . la I I 'Lvi'm E H ye
I rismIII L ILL . . ._ cu g If Fo
ANL l .. ...... NIU shL' LIIN. 1U 11
I~l t t . . . ... . . . G. Li. I Ill 'LII
Suzanne11 do LI 111 1111 .1 111111 B rn
NI lilill 'I I haliIer
I 111. II LILLILLI . ... y I NILhe Ld,
I''li'I'.'......L ........ILL .LII 111' C uL l erILLLI.
wliliIl b o le atLIISLL La's I I L ILtorc
alI 1I1Lv today.I' Ilrecis IIidv onepric
IL'h 'LL'L c i'L' Ii 'se l :t I NI LI 7;< 'LIIIan
<IcL ts
Til sphmoe 'lss'aLIheI osto
Instituteof1Tec LlgyILLsiderLingLIL
LIhe LIIidea ofLappe'in g to the1' facuLly toI
hau LLILIL: h vns i hyics. lL cLLuLrs LII-
ILtLt ILLrI

ATHLETIC SCHEDULE
IS NEARLY COMPLETED)
Baseball Will Suffer Most in 140(7
Chicago and Michigan Cannot
Meet in Football.
The 1 L'L'L'LiILLL oILLtheI'sLatus1'of
NN'L'LI ''LL nfeei we5L15L115 i'llgI'L hiLL rc
L'L'tLIL the LIII' I iL'ILI ofLL ;LILL l lIII 1111
'1111 111111 i ivi 11111 ILIL'LL'iLlI 'nd1
fotllI1. 111111l i eo 1 d tntl
ILted w ete L iLLiLganiL s to re ai
inI theL' C 1111 ILL LII Lr 1111 I conLLractLLsLfoI
gameLIL ill11 not 1 be1 made.I II l ow"cI
,NIIuLLLgL'L' LLII L il'd La, dune what III' 'LIIII
Lte h i 'ILL 111111 LI ndLhasLpatIheI
to~g'ethI r the LIII I L iLLI ofIa1111 L LI
iLL alII hree heldI o ai' thi leiL cIIL.
IhLck I 111111 I i, n I lIIdepend'L i
en u LLL C ifeLLLLLL 'iLIL is111icarI
ait' a ni n dLL LIL ie I pas(.ILL 'III'b~st
Inerolegat t'akesiI'g'L Il 11 the< last' al81
laly raceILs occur 11on LiihIelast 1111111 vi'n
:Apil.IThe vasityLeld LdayII L omes LL hi,
year' LIIoil IL I III Iit LILLIthe Ianity LILLI'
meet IIIt' ILLnLLxLIS 11111 LII An indo111
trck mct. h s wn e LaivlyL'I' LL
L'ILLgeL' i thIIL II Iio s fI> L NI'LI'I L. N
contrIc111111not ben drawnInpILL I'LL
andI in all LprobbilityLitL Itn~ pt
NlI IligalLLL tt, n Ie o rl~lc
The, amL'alLLI II snethill Ic i LII II I L 'i'l
on1 NI ;13 LII fI)ILL hat datI i . AIL
c Ier t s , iftiethI I LLLIive sLL i tl
most 11elaborato Lcer Lmoies.I IresientI
Two or 1 11 IL 1gam1s wih N. A C
dain sprLg ingLL vaction arLLLL'Li 11 lLIm ILL
Ih1s111orn ILmadi. ItLhaIhl stedha
IoaL11'II IltLif ofL I llini s i llILIS c11 LL l c .ii
these ga'mLLL, w11111 NiL'iIg.'LLvei f LII tIi"
hir'rlL'vs tLII' fr (LI prviin
meet11fain lILILLL'LLIiIL'idl~ gi 1.
upntis matterLLLL. A<1fewI'g'LLLL'' of
LOberLlin, 1bot 11II I,- lith il i p 11 will11 ILL'
Ibad ILL'fr tisyeaL
T IileLfoo IballI LI'IiIliL illd wt
(he except''ILionLLoLIIone1g'aLeLLLThe1 Con-
four havLalr'eady i'ILI 1hIL LIarrLngd. TheLL
onL~lyLLuncertaintLy Lof LIIe four1<gmn'LIII'
taied t o his ga i 5ILL' ILLIII111 ,!G.I
The111IC''ILiIgme LLLti' OctoilL',L'LLL
a11ll-iporta111nt LLL P n sy gameI LII iLLs onL
let l LII LLI LL'ill(,shd l'o l ay aIL gameL~~i
wiLIhILCicago, as ILtLIhe'datLes f1111heLigI
IgameL's 1wou1hIld rout'eLso Llse' togtherL'
th tn cah i LII LIlL 1 couldhaveL'
Iis meLLILiLL li 1condiLionIL1fo1 iLLthIIglII'.
Ante sbtntLLlL'''~ia11 obje1111ion wouL ldL IbeII
Ti~ LIII' N l a o a e tltIm mb r,
It wi11ll so l o at theIIIcorn'erLofLII811111
LIII 11 11y.' C.L 1".1 r mlI illy il' res.

Nale wi IL' IL 111111iiILL-Itn m mbrsLfLIrLod y iLL IRLomIL CI.tLI'l'i LL' Ity h ll, Lat
fo tblLLl Iteam nett' L 11111'by graduatLILionL. it'l ok

SaahCawelThe Comedy Club Saturday,
Snell7Hll "A SCRAP OF PAPER" March 2

Back to Top

© 2024 Regents of the University of Michigan