100%

Scanned image of the page. Keyboard directions: use + to zoom in, - to zoom out, arrow keys to pan inside the viewer.

Page Options

Download this Issue

Share

Something wrong?

Something wrong with this page? Report problem.

Rights / Permissions

This collection, digitized in collaboration with the Michigan Daily and the Board for Student Publications, contains materials that are protected by copyright law. Access to these materials is provided for non-profit educational and research purposes. If you use an item from this collection, it is your responsibility to consider the work's copyright status and obtain any required permission.

May 08, 1901 - Image 2

Resource type:
Text
Publication:
U. of M. Daily, 1901-05-08

Disclaimer: Computer generated plain text may have errors. Read more about this.

THE UNIVERSITY OF MICHIGAN L) AIL Y.

PtbitheaDit ii(Mnda ctedurinag
tColeg teatat
ITHE UNIVERSITY OF MICHIGAN
MINatOprar BtA"taOtatat
_ Argata ltta, MaintaSt. 335. SttStret.
Btta 'Ptaotata,13. Neat Stat'Poue 182ta.
MANAGING EmrITR
O. t. iANS, '0t
RSINESS MANAGER
1. atatEtta ttt, 'lt L
EDITORS
ArttLEata Eataaoa - CII-A. DRKtt
A.HM~uAt Lpat. t . ti. tt.ltraaarT'01, aE
Mss I., K. SABattat'3 WA. Kai;titt, 'ilL
.h. H. Waaaaoa,'t4 W P. C aaaa'ttL
W. A. BEN5CaaaaaLt, '03 L..tHt'-,ruaN, 03
Thettattttmt'orl,ttata. not tis s, atnnra-t
liontt ,enther atteraa3.ieded oapi 'a, tt
Itttinutaitt 'tt I?, athtet'PAtY totffi
beore 8a ap. ta., to.. t.a atotea- air iatt .3
tt ri'tathe ,,- apa-atit taltat, ata dat at
sobialttatpt amay ihe-lt a tathtipDAtIY a-
flat-M, Ia'S -, o titaii't - pa tad t atWish
ftataaai- 'riaaa-r. .U ciir ifcotru
fa-t I atb ~tl Ltaa"-,.a -a aya tatista ittltntay
Sailt-r t of at'ittaati aetvrertttttti.
All Pth ttttratavtstt ag a llt' aouttitei
inttpthe ,nii>:3 plaothe tidaay aaeiorta-.ta
tha ta,01ataWa' ictlaittitre tatot tapeim
'leitriacka't-meanthavtea thri-toat-a
dootr canttsal tay. 'Tiy ]at-at'etla-
thit-winriaind ingi]-al-lalp ihardtaininalg
aaiat-, t rsulitiit'tereattctmoteatirst--
lire. 'ita- sp'a'tatorsa till]tut'tatmail-
atatlypgtotd Ieat.' t rp~ay t-imt tat
Bai tiis altt aajata* tlly it yaar t
itith ttai aat go eint ttada- evertt fit,
greaii at utu laathittdirtction.At-- good ii
'taay tat-tts-tatit- iatg ia tatcomeaitti
tttoa tatnd 'i'h'er tai ite-1at0at-atotait t'
t-artheaalatttla.
laTt'tstfarthtttelaraitatt assttlittas'
tiontt af tctotplyitg' tit Ille it-iatlatitait
of1 lit- Al lili t'Boiardttat] ttai i'a-attattl
willnt takth-at lit the tt-icla-ti ta'a-tiat'-
tatd tplanualIa-a l'tai'taloa ta-olest
Vi iaatlttsi TheaP aagha-satiof
whiat t hay alit]dttwola pprlio-ahas
iat.stiay-tiiaromra utayhait atatt-tta
attfechiticttaliataatralePitt--tata-alles.tat-i
ta'tatey idtt v'ilt-at-thei iti lii
ltion.t-eyave opit ly etncrittachaetda
adst iaaa atdfatcetiahe aten allystdetata
tatetilantigt i- aa t afaosthel gatwitgill.
Aof aa'thoet'onora-aT-at- ation ofathetli-t
Athltaic. tttiiar iryoavel bateatatsome-tal
trWh tata tifbt twitt- tatly hat- nsat
otftlstoppyg t sevtre-anadatata ngit eviataal.tt
Attdesptertateaatseat' uitt.satitala t
Pit--t-lily, tateard alat no-tas-atarutnttk
cotstanltiy ital'tti-aithaeliaetassiof
Plair aweatlars ta thPosteatsweit itt''ar-
cit aaaaaa, li-pBoardtrlhat-toPathetit
onaly pibtlelt laasitionthiat wuldallit-
sr uttt -tt-aal. Ttey lhae isitetda att
recognitiotaoat'VasaityatleltsandattdeI-
tptmtntdttaaa Paeit-trthatt reoagitlioan.
Inthli tantthePay ie-aerve- ta suptt
tat all sotearra tat ii itaiy att-
ittit. Thaere- i-anotoubltath at ithPit
'atlseslshtwtadispsit'-in, tstothetttli
la-at-a aiyt ato f' atyrinsPath attat ta---i
toe uwho alt--ar-a-a-hPiatthatPiteAt-
letic Boaard Willpgunt teata n atytig
withit astotn.
E┬▒NGINHEERtING 800ITY
3P:ItITN( .
Titoneteeaatitg o taet giattrita

tocitPy will Itt-'helad Ititiaty, Mlay 10.
1B. . AranoltdtatCicitago will give
practital Palk ott 'Plow toPliatnant
Built] attElica-inc PRalroad.i" Thes
meetinag'will ite- ielti in Pt-e leteirr
room of te phlysitcal labtorattory att8
-p. an. All ate welcomte.

Communication
Editor PU. otal.lDatily:a
Plea-at parmtiittim Iatto e volt tat-of
yotr vtaa-aaaludsaetbaat I atiay ratifiy
aoane wrolig imptlresionta taaittrtiilti'hat
'preseittlitlia-ity laet-ti the PtaAltlit
Boaaardl alithiea-t-aa--l atsestofte ntatalt
deaitmen'ttat. Itt atrtt-attiisatteat'fyyour
lar yau titatetat tae jtniorltatsisa
wa-at weatringa b ll-lck ''l,' thatthtia
taauiaaa ad atalyellow'"'A'IttnanthtiPat P
tae siaapdoa hai liatlltatolad la:ilith
s-i --M.:'Nowa-alith lityoare atpar-a
tilliy rialat.at andtaasolve aelt-nttwratiag.
'Ttta'a'-laaaaa-a at-tat yellowat 'li
thhaveittipt tiA-t 'lis'aateal tathPiia
laty teati. whlilaett-otrattag- tt aitlatckl
i-a-ate-rs. tlwa-a-- et a-arly twot lii
at-aratlay membters of-a tt hit-'")at sstta-ati
tteair -a'awaati's; tat- bilaw t atoiat 'tut
sit-aight, andttheIeitheratlatar'xaa'aalayatit-
y4aat'lit-mic'that sc-rtll -M." Te'Fpa
scro ll "' s i ate-a- i-a a sta at-a ht oleaa Ia- ii
t a- sea-aor tass ttltaiaa'ee hll a-aetlt-'
rattiatltitig withiatheat .61 li-Iard
pit juitors-aiiha-e at itatal'lM'' wtitih
yon 'P 'ttavetath' a-aaaaai"the nat
aaa''l-a - illi -aigsit-iat it-b N ria ae a tat'
(asss titroadta a'ti ta' ttntlghaat t a-iclass
a-til -atatio at-e 'Varial' tty oosi I
-a as olto tatataite thati i-theclorsa-haul
th'ei a-atl. itiownt-red- anad whii-ateta' d
tattth t i-lattrfsioatiltiiatni-thit-lli
w'l' '' t h iti -atat' etat-r ahl t he lit'-a
eraryudntsiAva t h iii a a- tta-ala
tut w.-aat-i-nl t -aatathtastae''lit it Ii
tibiai'taat v ai"ar ta' '"Iiitll
at hatt a -ata'ttpon tthetarityand '' w
calt a 'it t-tat. l att ai'a'iaorasa rolla"alt '''It t
)]itly tet- rat-at i n mtt ty otitntionalt . i i
hatttor aet if' Ith Atleitia' Boardtdtidts
i l ta-a attat' tt' atill flawt o a' b
iityto lit-a,a-at powt . til ht- 'itthla- -
sit t"tiat andal il ilalt.
tAW' iilAtlITl( .IANI ilialABY
F-OR1SAL.E.
A tbtiglat yolinag attotrnety, idsiing a
tat 'loc i ainfthila-'.ractiteatftisi
profssintit--au Bataal gitthia v'ailte
allyrito la-alatponc.AiattesLtabtlihe
hic cll,Bailtail-loiglilu~eirn
itaeaha' tat it'atiaOathalesta ig at
tritigl ianyPaalboat wtatla. of
1 LOS'T'Steatn allaart at the lMinnesoa
patia'. tiderlaseaattrnattat at0It])
N. l'atlttveva. attal a-atptvea' ti
POST-. Phi Dlitas Itli pia. Pleasie
rettarntaoatltP hietatPitlhouaseta. lRt'-
U. of M. buttons and pins at HAL-
ttEP'S.
1Don't delay your phioto sittiatgs, baut
I coata early anad avoid te usual rusha.
tPIt X DALLS, - 12

Oftpyrtght 1t0.
HEw STIrsm-BaaaCH 00

Take No Chances
WEEN BUYING CLOTHES READY-TO-WEAR
Titero is only one sort tlhat will never disappoint
z wa in alto excellenact of the fabric, correctness of
style and getnoral vialtae-for-price ant that sort bears
itoe masmeoof
THE STEIN-BLOCK CO,
We htoaesold thais mnake to our most particular cus-
tomeatrs and htave atever heard, anything but comn-
iteandtations from the wearers.'
We have just received the newest creations in
SIFEIN BLOCK'S MOST FASHIONABLE SPRING
SU aT S.

Lindenschiill& pfel

WHO? FOR....
%r Artistic Ne
ELLS Picture Framing
OROSIS I AND
46)HOES Fine Pictnres
GO TO
Geo. H. Miller,I DE FRIES' ART STORE,
212 .S. Main St. 2a754th AVE. ANN ARBOR
ATHENS THEATRE
SATURDAY, MAY 11
MPATINEFE antd NIGHT
Original Nashville .students X
* RUSCO
Gideon's Big Mlinstrel Carnival
D CoiMlIINED
2. -- Big Shows in One --2
Sunday Evening, May 12.
PROF. BARIIAEL aind MR. JOHN EDDY
MYiST IC WONDERS == SPIRITUALISM
COMING! Hal Reid's'
"HUMAN H+EARTS"7
" w:' E? "v'lEo s iv' 6+ /' s'A'v/ ai :,A o .o ad i9 4 ai~o r FSOAO' oA

C
Q
1
i
e
i

OAEY'S'
1T01HE LDtEIABLE SohTI)ENTS HEADIQUARTEIRS,
B1LUlF~RD RO F'RLOR
REOLEDI]L REPFPITTEDI)EEiRYTHlING NEW,
IUNSWiICKR A] KE PCOLL1ENDPIP TABLES,

Chef d'oeuvre de TiI E M NA CHWIH US IO SDENC' E
lExposition Universe Ie IIIG\ADJIIOLADE I
Walton,' Saglio, and Champitr f S o,4 oo, C14IETT S
ADDRESS, 3,3 S00111 STATE FPHF3T T
Td pubiserthis woa eealiarea'theDAILY tBULLETINS6 OF ALL SPORTING EVENTS
GratindfatritsxelaGlencedall art-ais DADccsotT
poito fr t ecelnc. l wrk ol o t1D N a- S ISOtSUU
subserititonoly toof +- TO STATE
onyiEY NO0LDS IROSa'TUAaaataash TREET
Redmond, Kerr & Co,, - ____________ _
4 aBANK ERS Yr 1F H H S NT R PLUMBING_
ELFCTRIC CO, STRUCTION ANDSUPI,
Teassact a geneeral batalang business. 9 STEAM ANDT) 13 WATERI HEATING,
HeeeivE deposits subject to draft. Dividendsa 207 E Washington Street. ARTISTIC GAS AND ELFaCTRItC FIXTUREES
ad oateest collected ansdreemstted. Acta as 1IGU GRADaE MANTELS AND ORATES,
Fiscal Agents foe and negotiate thet issueteof
Sraitie oudghteatrtaian s o commsn.tWt' e ~aes headquarters for etvery thing in the line of furnishings for
Members New York Exchange. studenis' roams,
-LAMPS, OIL CANS, PHOTO RACKS, SHADES
iEAL IN WASTE PAPEB BASKETS, CUSPIDORS.
HIGHGRAD[ INVESTFM[NT SECURITIES. Oar Prices You Will Always Find the Lowest.
List ofpatrent iOrinsMARPnK HAM'SpuBAZAAR
PHILADELPHIA 1C0RRESPONDENTS. A K K S B Z R-
GRAHAM, KERR & CO. 2t5 SOUTH MAIN STREET NEW STATE 'PHONE462

Back to Top

© 2023 Regents of the University of Michigan