100%

Scanned image of the page. Keyboard directions: use + to zoom in, - to zoom out, arrow keys to pan inside the viewer.

Page Options

Download this Issue

Share

Something wrong?

Something wrong with this page? Report problem.

Rights / Permissions

This collection, digitized in collaboration with the Michigan Daily and the Board for Student Publications, contains materials that are protected by copyright law. Access to these materials is provided for non-profit educational and research purposes. If you use an item from this collection, it is your responsibility to consider the work's copyright status and obtain any required permission.

April 02, 1896 - Image 1

Resource type:
Text
Publication:
Michigan Daily, 1896-04-02

Disclaimer: Computer generated plain text may have errors. Read more about this.

tt*

f
RSDAY, APRII. 1n; . FoLR A(,FS-- CENTS.

VOL. V 1. NO. 134.

ANN ARBOR, .i I HIGAN, I'll

VOL. V I. No. 184. ANN ARIIOR, MIChIGAN, TII URSISAY, APIIIL 2, 112 (3. Fout's l~Aoios- 3 ('tours.

= 1 ~ ORAT'IORS 'TO0 FILL.1TILEFCAS.
+ U BICYCLES. Characters in "Julius Cea1a"
I We detire to give notice that we for ,
biccl bui tssts eaon.wjj Will 1Be Ably Preeted(.
haveeretain the a e cy for t he 45'
4144 A T® 14$Ai~~,i ne~s pe grp
h 4k t ftt tntataft oul atstonet ofs tahMoo
BHE3 N-HU R It<ln'4444 lAil loltene ln
I ftat e eaetefateteaich as 91 tittevenrt at : t ft' (ratai f t ?ett-
this t ats loto beea so greatly ta-
gRoved 1that tar shallaf keattatou atr 44 fa-aaabttrt off t at- t ita lfoatdory
leader. t 1,ftheabest leta at$8f54
atd $100 yua can fad. Ste atota rtat te t B r ell lltt of I t f.Trte-
1 SofltheOfCLI 1PER. a fone414
wittteatat$6553to t .wa' rleor bottfe00 f4 aodtt tatt o t tt oart it he ut' fay
trcestatta 'OTerostash orrasy 114
p4 aymnts tosattato' at'e frt-tof Noot tatt 111'tt :
N0THE ANN A-RBOR ORGAN CO, jwhoa-tavettt hetr taad tetat 'ta!-, sta':
S. MAIN ST. frilttlatthe tutartafor of tttlsweaktaof
f'th e tt adi g tdttaarfers. far ttogfaat
tdesign tto p 'ttfis fltaf s l aft It a lt
stla altly sat ena ttas ltaaot- ' tftare
A ^IGL [Tsttrt 'tantorOatafoy, thas taeet tott-tttly
aatlttarett to.
t11t1'0 taa'trttotf Brutt st ts gitet
In an averttisement i tatiti t ti J, . . litf'sr. I, wtttt S;otttt fast
be wothtl more thataia coltttat
aa of glitteriag gettettlities. Very thttntots i ltttttrttglast ye athattlt
woell! (ttioi't'afsty nnaatt in tt t' Nrtftr
T he Single Fac tt-lsius nt Leplayed bftI1'. Is
flat I wish to itmpress upon ler, '6,t wtoton ttos itt If a ataat
youra mind is that I have y coteat't andatataso Int far tlgttthtat
fr the fitest lte of yart befoat.
B Y C f Juis(ar is to btat'ty~et by J.1
in Ann Athotr. Ramblers, the Otatotrical Asseefat.Ott,intat[lts
Waverlies, Etges, Witnton, ear seeettay of ttao Norlttt.ta 01r"t-
Ml~onarc'hs, Littointoms, atd torfeat lteagttt.
plenty f lotwer pricod wheels. Atntony wlt be playdf ty V. C.
Our C7. of M. Special is Tul h w. ot "" tc
4 worthy of its name-a $100 tttstoi ottateat tsttet
for $$1). of ota try, aexetleatdoaetratd
4 OWN'S DRUG S TOR.Ot to O aais 0t attr~~t'tt a
tatttatt of F. X. Caretataty, whoasfa
IMWPO:RTAN'T NOTICE.ytallr tats toat honot ats a dbit
Mss PThotaotttuanant i ss Orbotlot,
G .H .W LsDthta Pa 'ritt art Ctltltftrttft-
(. T1.'/\I.I) rlas ely ae two of Prof. 'ati-
The Leading Tailor, blotts s leiratudtatents fttetctio.
atnd otnly direct Importer n the city, Thtaselloo'tfae tet'oter ltaratetes
has just received his entire sleek of tattooeentic-ta tftly cos eata st'-tt
Foreign and Domestic Woofens for of ttefr ad Ttubiatt o fie trts, Sto
Sprintg and Summer 16 at te least liatnorfaat of waitha fs lt'e
NO. 2 E. WASHINGTON ST.. NEAR MAIN. eottt citizen, playtd by M. Olott,
Full Dress Suits a Specalty. sta to '1te leader of fl uathebst'iea'.
i ( ts -Tisatia.te fir-tte tat at'lab tory
W AH RS BOOKSTORES of te Uivtesty that efu~olnts tatte
ofS-f110 re ee tl go otoordt otlett'
Prof1 - lettes it soould be tsafa'oieai tathela
exttotevon of eftnkiltg roomtaithtt
University Phyico Parahtteater.
p (F ( ir '+{Wtlt Hold Annual Eectin al.
-7[le- clly, - Mana'ism The annalleton of freOar'.
Now o1dale. Aooiltion mill beheld estaoTues-
Now oaSale. day tt 116:30 p.to.itt Roone 24 At tas
WX J' J..J"n ameting fle ofice s o the asea-
.X~k ~.~ ton ta dwil be ofectd for te folos fn
U~pTowa, Dow Tw, yat and dlIgtC Oapotfea to1h
Ust ersit aoolsor, oppostr Court house
20 . tts St. 4 N MintsSt" Nithorn 0 torleaf I ea to

_.

THEIR VIEWS ON THlE GYM.
Idtander Will Contain Letters
frotmtlWell Known Writers.
Zitt' women'tas edtioIofttI1-fat'I ltatati 'a,
stltala i ~lt .tf,,ttvtr ctatAt;mrl fi, stilll
omtta tfta It t to owritt'tae lthetat setatt
of flat' sottatattas eaatasfttata by tanay
otf Atta ait-ao famtaotts! If -a tay tivat f taa
Irottat't, txpra's-fi;tagItaera :'os aoal
f)ylat~al rtlfitta' 'or ot aatat. Aaaoag
f'lliatnamber tl;are s
I l'itt I Sat at i'ltt'l .rt
lla'tttttl Sta laa'aos War
(ft-It St'lesIi Itt Waner
It. If. .'-taatdItrt
Itto tcliftt""aaItoft Iloti ltt- '" ifitat a~
r'tl t cittf DrttAssttIlazct'heafldaeatatt at'
sfthe laaf oe. Mtoba'r, flat' ittatit a'l'rI
ttf1 S'flawttrs ofthraLrftetat tIes t os-
t'at.t soft'lt '(eaf irstta' li tilItf.ai

CANDIDATIES AT WORK.
Basebal Men Pratciicinc Daily
on the Campus.
'Theat 'ttftflttft-s Itt' tltt' otitstftoIast'
tat-1iat a atff'fI aagtt lI te ft."a tft-t-S very
f'ttt-tt. I tt'lisaaat s ttttt atttata a Feal'
tltitit111ctattOO Tf flta artokIf-lttt f Ilat'
ftaif.Killattatat, wholat fts 1lit ca t-t'l'er
tag a ttt tro i lttota t si' l'11 t tat a etit("M -
lt'-sty tfa'tttsa 1, sAtas ititt,-'-ft' Itty
fotat fa'fitrst fittat'. Nolletofthe ftchltI-
irs latsa' -el putt' t-tat tall 150 tc 1.
ytet, bt1talljitt- pratia'ftag tifty. NN' tI-
tait', ,illtet, 3Atatli cttatati tlto'4w aiter
ar' fla' prott'tttatitat'tat atatatftt t', -For
fa3st 1ft1 tot'o taffatt oft' ta'<t: .yte'-
Oteati, S. ( 'att1;)at, tftrttta li' AtatiAt titet
11h,11 i', tab till i liaa soffwla tit
tke lfettsa aoldpast ,i( f lat-tI Ionts

ta !;ri at ftt attttttt' iatit Ili I,'() AIisboftt-:tg t-f.e ,sti itstattta'

a~e'st 111aaIly tat-latrge':i atotla It l1.tt ti-t
flt'It' tttttttf. Aft "sittft tt'o's istwill Itt
filld 1ff st-ttto lMi s fatata Sltit' I
Season Tickets on Sale,
The l :f' tterer of theAt' l f1fit'.ls A
cfttli ai sll be' atitt'11, tabo .tlta' taffat
watla aallft ot to Itt.1IIt. atl if f ttt
tttatttt aaifr-ttatf110 to 12:1ff oatFi-
tif' ftur fla' tolapos of 'stlittg sitsjta
titfcI'stl, o, hIt ~asftaif :.utas.
l 'ttget~s oftaf fitotf olletati' to.;ta11t
fotr $f1 .0ttaf i,tat l ftta ottf or ft 2502.t
silN11 be ptIaasa'tt t t il tt f ite fpitr-
ctt,t fti'fty toattfbers of fate zs tatt-
tifoat only.
'Ilais 3'et'taiis tttiatsi't ftoar' t's'at
flat' r-t(hantitfoft-fa' rosotlaig at att
:;at te nt fc lat ftoif ti' at-firatt ga-toat, ttat
ft to haopieAthat, is mtaany wiltaketiot
s' ~itagt'eof i I ta+S Is aoyIflt',.
J A8. It. lI'I I<:l'tff, tare,
Jeffersonlan :too ety.
'h, =Tat'l'fft''stttttt Soitify NNrill frea
"~t'at t'e fttlfacstsittg tt'g't111ttaftni ht:
tltatftttg, itt. ('raos; decaattiotn,Sir.
let-a; eatofy, B. V3. Koltauit; oration.
itt'. Jattolel; -ttlei r. t'BIoot; bio-
0r1tfli',1 itt'M. Sta'aaaa1tiitatt; oan, Mr.
SS'iierty; impartoptaft dtitustt'
4taffi1Miae i\.,I1.tir. itfe, nralitS'e(, IMlr.
A41tlotata; dhii'tt', "ilesaoi , 'thait the
puley of ferritat aggla;'ata lizt-ttoettf
ftoiaf fit'etpursued by Sa 'the Cnift'

Staress. Ittft-e iaitlii'itJarlo ifalifi-
ter, Stftltlts tIad Mt'tittia at'(ta.tall
A traitttgI atf i' soafoI :a 1 pa t-
te-naItt tatrtaiag tat 45-ii i fi ii tst., -taf
flt'e fltttttass'tttg att s t- ora li':t'ttto
tkills, aIIC cltlttats. 0 'ttttillttp tilt, L1SeYart
if'. tt('tt a tarit I aitt t, flt'is atatot
tsroti- en01. LAfore swill bta ken ia&
s-ott s a ty .divtita' Ia rottpertafaa-tat.
Thlat ratt asill it'tak to f t'eatlt-
ItitBl-ttforpactit' ta's :ot t ra4to It
grounditiis itt fropfertcontttiiot,.'n"Ititfat
Sftita-rdatyflt-i-y trill f1;ay ifttir 11fs4
gtatne wif f'iitht 101aiataAgtit'attattd
('ralelgas opofnenctts. (Ossinigto flat'
'tacktoof alattadti n,] the la' asssait aon
Itats dtidetdltat tatildt a t oof fatt'ata'h-
eans. 'They ~ 'wilt fa t' at In ffttirlk' v-
tioo%. oatti cap~aleiof hld n.-f alit
hutnaitetdapertsons, a'afa,1 -wil ftt' ilc(Aito
010 the sitiso t lt' ifflt-leieldt, 0 trlt-
Itheoldiai rattittsat, attta s- itt fiait
totted in tutlae fotr Satfirtlas gttlat'l.
Meeting of 196 L Class.
The seontlar lalsorchatstaat-lt agl;ilta yes-
telraLti- for t fitt'putpose of etfttSitletftof
flat qitesttion o .10tof ictr, aon-
agatia iletd t ocitlo anity elttru-
tataon illflt'eltattor. Ala bout cvv,s ptpa
tin iuaa atitrrf's fteffotrt to aeteo-
Splisdi i~nytfttttgand after cnet- oteOna

isffot,"aflt-natire 0 Xtt~t'gtttitno one recisved na totjoety, ttoeIti-et-
I. J. Truitnaa, negtive, If. L. 'Norris ing adtjournerd, leavitng lilt' unsona
and D. J. Prugbo. exatly as before.

Back to Top

© 2024 Regents of the University of Michigan