100%

Scanned image of the page. Keyboard directions: use + to zoom in, - to zoom out, arrow keys to pan inside the viewer.

Page Options

Download this Issue

Share

Something wrong?

Something wrong with this page? Report problem.

Rights / Permissions

This collection, digitized in collaboration with the Michigan Daily and the Board for Student Publications, contains materials that are protected by copyright law. Access to these materials is provided for non-profit educational and research purposes. If you use an item from this collection, it is your responsibility to consider the work's copyright status and obtain any required permission.

December 17, 1895 - Image 1

Resource type:
Text
Publication:
Michigan Daily, 1895-12-17

Disclaimer: Computer generated plain text may have errors. Read more about this.

~IC '.Of

, t . 1a l n.

VOL. VI. No. 6.

1UNIVERSITY OF* MICHIGAN, TUESDAY, DECEMBER 17, 1895.

IPoust PAGES-3 CENTS.

INT ER-SOCIETY I1EBATE I SVR ET FRIANKIP. SADLER 1C11OSEN
And a Credit to Its Editors, Is the'
E G ITA TO E HLD ONIGT I THEOraleTO DELIVER AN ADDRESS IN
ON UTRT EHL ONGTI H 'i 4iral. 1)1llLte t rsdn nelfo
LAW LECTURE ROOM. CHICAGO PUBLIC SCHOOL,
I Is enough for one person to _____
plyona4netm. 4n The Question; "Is a Graduated ''pcsli-ltlelei sOttu UinLau lbM.Sde'
galialteboisnetadguitar i, not sitoogh owv- t Pr operty Tax One Which Should poUinLauCubM.Sdes
Ni ver, to 5supply 3,(099 Stu- 9iIBeAdopted by the States?" il~itnfiin!p~ra ltil('~lici, liflth110enl-'Record.
Oil dnts. hat' moll we hve gavlig is giood. The co-el-, in c-old,-is zs lie llowinlg litter is sell-ex-
4144 consetantly in stock seversl 1 Tie' fonl~I nil ail tter-sot it'e'ti-e- 31FX.i
dozenis of guitars of various 9isbaeill l octthreeli-et' it'lttoler (' Al t( helilatoilolty:~n 3at~
ma esa d rio.c4 et1 liii' l'i ity ill iiflit' ao); o u - ,ett(l ii~i o Ato M ~li. ,cnir',4,15
44111'litt andt- 011,0 fi tth(optooil('pgt'eis ahallftoneI( 'li(l'ttf Iltls 1t. Aug11l,
N BETTER LOOK AT OUR i Ltig~in xdefict', wll lit'hltiltligfi t as l f'i'tf i i Ic ts-of f3 ntc,
NU. OF M. GUITAR. it fi' ill e aNlci'tlitti'root.ti (otus, giving a list ot, lie itoard of e(ii Annti.Artbot', 3tie' f.
Off4 Tiitgiiig fiittt ft'e iii'lizitiiii i dfi loris as oflott: t ot gi' I' ( . Shzine, IltaIt Sit For soeni-ti rs, it i tis
I It's good as its name. NH4
THE ANN AF BOR ORGAN COO9 95It lycot-itifiinil of uit u a titttl intferetlfts.is d i'Ih-rtC Iotof-lu'btlotf (ticrtotoficetlet' e tii':W'isli-
;;4 S. Iti.AIft S'T'. 'i' (frtfttril1 A.ottilti h afis har:igoauff11a b , tlno o o ot't-ru'ttro-; ati fiiiifrt'di Mni iii
~ tiitttitgt'tit'tt of lii' tlt'ustft'this y'itr (liirli's IH. !Fa'trrt'il, olae 1. Cool-tso',tf'it'ti tftr h
N0INL1 fifty tlhl";tu o li efi';gI'ellto ft' fthreit' Iltut, Die. II. ''iitstttge', tn ti Iii' ct fig ITJttt'snetif J~itt's si'lts-tt'
11 I1 Y O E IIIU ritutiots l~illundiloubtedsly 'gut-f lil eiift.;(' )iu'kjuusan. 1't1(npfollow y llegts of flit'estfrm13051l~
At F lt iitg fit' xaliifl' tof la uins itrf( f °.rs itto an' Iltaiit' I lit hut 'itt' fits i' uulu'rlsu is 1
S iiH HAIN lozz
party tot see our nesw' Holtday onelit ftdgf t?' titti i t tttii'fstfitft 'lIII- f)1'iZ(' poesi fif, e lo('ud f lii'''i-tti," byT heii tli itt-is tIM tuttitirsoeffit'e
(G1ft ...tars in chicte bittdings. vtls I'i'iift'tssitts Aifatiis aiti tl'- Ilutlitti Y. Roitiou. (ef i. It. Mc ti ppur("'taut's ifofit'eipublicsesilus itt
Oxford Teachers' itibles. All titu
nesw husks of tlte se'asont tatn lie 'Ih l ii ttit's ttl l 11i51 pslft Ioff lf iy I- " t e t-- yitA. 1. Su ii Pi tt' tutu fli rt' it onftii o fit'e lily ht ' be de-
seent<1ttoutt'store andtiPtilt e soldh a.^ f-ulllutt: fli'71s-tos. 'tilt:,Laiti't's, II. Nt' t( -h-:Iig lii irittlut't- y f i ar ;utt--- ltiti' tfliee y t'eicoll( gCd t''f'i'usu'ltft,e
to ofaiu 'tits at tvholuesale litices. Ii iutti', hfuu'ri'foii, Iifui, Ilitik, l~u ' 'ij ~dih i( ' the itti it'iis of' tgtflithtit sl'lionst of pitt itotic
Bleautifutl Giftt Books 25c eachi 1 tl'orfriil Ilt -~t ~ t tlii ug .ftS-- - ifti
livefor l$1.
lpf f-li-i-ly flatiiiit iit ft Ifli'o ttis'u i 'Ib ttieciit '- ' )'lii- Iio - anuItutu his hits:yea't'ilf'f olit' itt oil i 1fiill
SF1 EDHAN & CO.. I ~~~~w ittli "slaaut a ittuhu I }'tl fig flit lltjw'lut(ii 'u-u titus, '1 5 ((hl''onesut f'-ui'lft'i-u lt'fi-lifiil
Wltogssh sod jg o 1 ool ls i'' iftt' ittiiltut tius ii' f~io uufiu'-rs ltis cht' ("(bolluttft otut theit Unigontt Lt eagueti' (fit' 14iiha's
sellrs.lsa 'h'nhatt sof te pfli put Of l outf- ut' f btts tntifootou , f balt' nd'ititfty Itiuf till i sutiuhaia-liiBehltofxI fafth Its ilit-
tiIit( lit ' ti u't-l flu'c'tutu uluttli' lili' asotuu i-ut asilfu ufuto Ilusfult's te is 'ilif'i'Ot'iih toit endiiii uitoti h
THE LEADIeNG TAt [OR flit'r ilsc 'tzr.rlds islIs
AID a ' PO RER osill bhut' tiuti'tilttflt'r fhelt' t ls ~s WodUp"u i''fi-t'l'Othee ure s d 'l tuttlsiutit
tonigl t.. The ilihttiti'rs ti-ill hue ulhttui gttlpu-us -tluti' ul iii'"=.'it t 'Ilt' fts -vlii 1' iexhitsi's anuttiul lu
Tiet e us st and ltto(st Fasllitln al e -.c tilit"uttitt .l u u. +t}u'l>t lti' hh' ilt' I'o Gh is'''l ii- tt .t~ of t le of li' uitut ul--u'h til fi
Fol'oign Fatbrics ftr Men's West. ulfituttf se, whto tiill havtetnliutitteO it' ue asftlttl'''st u-I el Witt onhel-tiyi'tI'fgleicuhil
The l0L-srgost Sto Akin thI' City. toopentuts t-Ili c ivliti nutt' i n u~i'iuesi-urufor rre-ltsnutuf 'Is'hos(-elu'hifoits fithut-st hiave
10, 2 E. WASHINGTON ST., NEAR M IN luttu tthet11 ls-e.t'-guiuthollee p.Z'u- is-'lflit'frutolltititiut lut . io'1i.;o ett i'ti tlt' i-tt nd
_r. .Theure' sill flu'goou.uttutic u-flit ter- huriutlit Inii 1fli (t' tttf ('iltitunil l seutltiI' nd t th tu' r l thith giuyo utill
itls liid life i-uhfttis u'Ost't' iilto sutuitnulsluu tory tuin tiw, after ft-e f'rus 5it- asutffb lit u-rsi-tll ti ittof gurlt
Sit)( 1' 01 1'O l t-u' imost intttiistitgl ts- t-u-tian oii-l. An '"ixtract.r)il fleIt' . ist lull itutlt tisfiits ted141 delver tut
/A\j7 /T14~ uutori1 s's-tils ot thin' fitl' C'outs hieort," luofet lutult-i- otufititaiti Il uontut (ti":Stioll
I: iu' uu"Iie3ueu'it'~t Ahutui'' u'shall blit'agltual tisswe'r'aciy itt-
'09 ocia Jaiuary 10 utut> lti'grlti t-ut-tndilflit'list of flit'quififis ti-lift- l t- u t' eItt-tuu' fy yuu-
ejOnntas tat's minus ,suea~d 11-

Illustratod
GIFT-"OOS,
Standard and Miscellaneous Books,
Calenders and Diaries for 180.
Juvenile and Toy Books,
Teacher's Bibles. Largest
stock in the city, 1,000 popu-
lar books at 25 cents each.
WAR R'S.
tUp Town. Dews Town,
UnIversIty.Bookstore, Opposite Cosrt House
20 S. Pt4oSt8t. 4 N. Sale 5t.

Thle uroundu of soctiatles-ts still hut'(-tass is giveniul tuuuuupcthis'adt-u11--- ( sIt or yotur 1 t'i'ittlfiso ittre'laution
rettimd l uierth le Itol~illtt b the lu' tuts 'h'hetu'itbltiatiout 5 t u'ai'crledit t othe tshatter'.
claiss of '115 Theufirt-totsocialt tiill bes'ifs fbotattuot edifors. Iloigt'ut r.favo'tralhe t'nly t ttatu
giv'enuJaut 10, Itt(Gualuger's- Au-tluif' ern lcda', 'it-c u'i'uiuu,
No Valedictorian Yet.,itr uyPty
'icketsiill b l eoiloutsatletis Dosveydl,
werek anti tuay be iTedofuthi le non- The sei or hats class liglt a utetinug I3I)WIN F. (xhfTf'I+LtL,
unit tee or of W. i. DellItt, 'Off As ye,-,tirrluy at it a. uu. for flue upurpotse SecrnsttTf'tuuiuuitteeonoutPoltical
flue nutunber of coupiles is limtited fo of elecutinugIteir chaos day oficuers, lintAcin
fifty' it will be wtise to boy your ticket stying to flue liunitedstflue no elections T'hei'commiutite 'of (lie faculty hum
before vacation, were nutuie.There were mnly unomin- svltese hnILtto his unatter luas been
atiosmutuesftr (class valedictsriautplacedh have alwvays chosseun aunuder-
Thue Ht-rvard gyluasioun, which hasgrdae ndhvslctdfrhi
liutil but four are new wthhdu'awin gaut n aeslce o ii
bueen closed fer cepntu's, will re-open mnd (tse contest is between J.B. yeaur Prank P. Sadler, '96, of Grove
withe 3,000 lockers and 30 shuower Brooks, W.B. Rubsin, E. P. O'Leary city, Ills.
baths.: r ;. ad ir.Lindley. Continued on Seconld Page)

Back to Top

© 2023 Regents of the University of Michigan