100%

Scanned image of the page. Keyboard directions: use + to zoom in, - to zoom out, arrow keys to pan inside the viewer.

Page Options

Download this Issue

Share

Something wrong?

Something wrong with this page? Report problem.

Rights / Permissions

This collection, digitized in collaboration with the Michigan Daily and the Board for Student Publications, contains materials that are protected by copyright law. Access to these materials is provided for non-profit educational and research purposes. If you use an item from this collection, it is your responsibility to consider the work's copyright status and obtain any required permission.

June 03, 1903 - Image 1

Resource type:
Text
Publication:
The Michigan Daily-News, 1903-06-03

Disclaimer: Computer generated plain text may have errors. Read more about this.

XL'u.ANN AillUOII. MICIL.WE] NE_'SI)AY. JUNE ,S1903 No. s.Io
AN ITERSTIN RP Stewq'tt in Five FLit SQUAO IMPROVING.S I eal r Fl dcs Trip.
t D llsiss-}r i ,i t As 'ish:t Ail- ck Isisr Sitit ria11 h
LndBagsdae.WOW a h s WVkFas., Ti
______ i L ' ss i _______i-- I reI ''s-
,lei ts 555 .,s' 5?:ii ies - siesiii' 9iimi 't t O s. .tisi lt I stjis 'sit'acIi d© lap i ",n ' iii-:
.Iit \'s's't s ci t s «'s Ii ' ll ' sit is i ,, 1"
tisits it ai 'ts at.' a Is t,,a~uis so i U ~ ' ts is'
's'tta 'is's i .lS tab u teal aoti .?i~ i \'its. tr1 sIto
Twot list hi ta't' folits ttsst
WOad1 ;1 lz fe a u iVE N'SHs irtrd i hA19,trA is, its ss uss''iitivstst e it it a sia -
sdteotssyiiis", Cvtl liia iiI ltI i tI i i its' sib is s It i E r I..L t ' GAtAul, I,
so ii's v" « r vir~i ' 1 B sa Ft is i ta !d-i nst t t i t~li irt ''ite ItisIldtttttf:.
the os it sUt t t''ienlit Is lcr v hu Idis l sei nit5aaigs sss'''"j I i Is Lsi' t Cp't - i v vi
ih s in,, s ' ' i Y#sv' 5'lIT" outter td in tthe x?.-"tr<5 Y ii H's n 'ionr Clot
the ti nine t t z -______ t~i I ttit r it'iii 1 bt ,st i 111tsSvs'
i croe h " aa Is' i t i ' 'its t " is U 'is tiss t5 ~t 5t
e '' t:. .: 'tI n tts tii''tt'sst'ss' 'and '\T&= in rs t o 5 i 5'ssit 5 issitsstsis iasr ti tsa
sit ?eirdt etcs. U:ist tatitsi'tS'i''i'.''Sis'1 ''is t's.t;"'overi
fla '" s ts .Is5 s r sss' titi ., "5sit ''5- The pt555 ac s''iss'i ie t s td sibro ghti s ;ly i''l Stst 5. li 'r't
'5 i'ii 55 is' a ''sist dash. '5 " .ts'titisi!iis o 5ilr'iis tsst .triitsttP 55 5 ci
vii tis ' S lsisiia-' ittiis " s tts'' t'' ii soisrd' it tt''ti iisita si
's t ! In ? is tr ' 's 'ss-s it' i 's i5. 'is ' isit t i
5 it isii i t'ts ' a ii' i i i' ' its's' s'. I siitstss'is Tost's 55 'ss'. ii~lt'
's'sttit a :. ltsi sts ',!ss t, ' ''/ r s'' i's' st it s 'is i ii iti' "sit' stu 5 5- Ssi i' itt t sltsst s'tt
lit >" tt iii' 'tiss t is''iiisit i1{is' s5 iet r lti a<t s stisi ' ti ii' of5 i ts'tit's..- ___
li 5 iists it't''itS t' isititt<cad n s't-r i rdss s it iss st i isforst s~i sis t''t. n e r ls i'
"is is"Mitt i ts' 'isst i s'is' 9v at 55 ~~isrefd osti5 il tti 'l ttothe 1 t 5 i5tns t rt5 lstih
U o5 t'i 'titt''s'55 its'iiioifs'ssos' l sil 1,+1s'sbysiHsitbosr, ist'. 'r1 uy r~ c ais '55bA.j tSi5u's't
tisiI'tsany'v tssst's lst iitoi
:d1natzt o ee wi't tnt attusi 'ai i 9Uh e k BnOw wOK will Not tt-I' '. a Itv a 'us is i t
;lUf. eti tcyug1d~ NIVEttRSti h -s~r :l nwitY YEAI llm m l i lsStsilti'it it'
aitt rnt iii, e r5. hinHss 'a'.ou a d :il es - stilltino'' arpittheimmisIi
"isis o ilethid riltisit'atsaritke .ioswn ;lo , his is te esuits's. At -sit - -l.u.
ils sldsi1ss-1the cnt, s rm ie E e rs,}lt 1 Pokte o Aar :0 lffl il i o sl :'1 er
i's' is''all tlsroa ;siu;snt scrs are b oss itt t ho arrs2 e 'r tog h Z to shaeasnsr d i sIgood tiIt'ther i h t art - . i
is~e Ass' s''sss }-'osu ts st'o ii'usa'he st'it merittiit rn 1 -ly l 'e eter, frol it ts ,' s i irt iin 55551 iotiva o h nu o . ,, , iiist dS' iio' li
r,, 'it it i t sltilts ist si'-tr p in. i 'iiit'ii'o 5n ti<h'ltnhu ' l s ii;al ts ii. 1t ss ii''st sis Iss siien n sits o ' is' is hs 5 sssii iss t
iii'arc, t lte enjoyed 111 ; ttti sttttltartor its l u tisfs t' i ts ' hitti is'tt t ' ea uu isiittis'arnietsti'.tiisii i ariena'iU si' I
'5' st is i's' t ilii i .' it'i iheti'' its' ssl 5 siti tc t' s s sist i" n f ti~ ety si lts Vi tt iiti 'c. l ttot'iit~' i alts s t itiiss'
r e ''iist's' i i Ju.n t!t t s r then51s t' 5155r ti; t' ir u r C--,u .at s o tln .irz ltr it it i Chi u rch Rai''t ~ tutu sit
its , , ' si t t i ss'''an'ils' itIst' refs' si ilis tosi co s tri an a At ''it'4iststt . ittittsisi, t +i'tt. isitis 'ii s '*,e c lists',ri'tss i a''' 5' itt5C tilt
iiiitis tits'isst' sil' G odti'a g xt ri ses. 'ilicsitzstals lst "i rs'. stsn't of t ',s'titt' it ist iss s s^i i
!ltatLst 555so hey snt'slu'ilussiac'i sa sit's Tr 3 1sits ta mi sit sh-torot
li 't' 1 tit I ' 'lI onIitistitotib 'iio '' t i's lits'(lsis+.i sit Stilt 'liii
th r x .sf u tti1l t i ~its's stxt''t i ii li'list , I tanulr 1' Sn ' Rosra' if hga .iist l' t l btn iptbatisstt'i'td 0't
k5 i t1tiis'ut li1 irt'a o. o:Ash Sitallis'is it si s v-llist iots ort a''i of whasti : l
F sci -, t Accep t i rern n - 'iss'tsss'oie' tiiiilst',a iloaAnssi Stle ii hiitit istsuiins ii Etitti'yintis;i
t s 'Is Fii, s ' < o htr side'us'ill 'sI l'stl itt{IistuI tiists'-lsse tIo Mtt bitito 'i ss' n isisQ 'its anit re m
-ss ,titits if s gtiiittiltutf.oai iir i t - ii' Pisl iit, ltttss ii'''~t 'ii ijei r ~teSir t eitsteelio s ''li'tiise was i ped utin'si
st lit 1 it' 'i't otis' i 505i1l' lsts Ait' ( 'stu liusitonshiit(sthtiof Au ' si' tit ' oniti' Al r. ttt'sti S tis st"
'iss'sisi' iisgitfle isiltliii'i li (ltl'st 1is5 '.t'itttt 51s, Siiii't Siu i5''i ts' ~ lti il., lt itssi Sitit tiit5 uf Ii ai - att tttst siC Isssistii eatislis's
seits. tI 'ii'lt is' usew itliutst li .lit lit5s'r.essu'ltstifrontiris 'lsthi'tttist ciiiil''lt'iI i Thiie_______________
I istu i tu t, s t t i'll itu11 't' iis' (lusi'' i ,aistis, E llt Iis I's l Spil(uter'111.Coolse of ltli'(;1li. 1;si1s 11suitsu ' /' 1'1ss't' sit's ' Oit lt 1 t is' stt
bb'tlt' 1Ititiu's 1it it Atit'it'tttt Ili-. siti: l, l 1111i it'11 'ltr'.'Isllu ilsl.ui, Is'- ,liii' irus tls sit Illsil sstu .bissl S'A l ii' iute! uss'atus'st Misu irt;il
tst1,ut''u 'i' seii io is htt~ il iu'iuii u swisitt iits 5' al iii11' "I ite s'' i(" llt 1 l l' ittui tit i t Iis'stti'iltutu its t ls'' i' isi
'1w111',iiot 55 itI t'ttii'tt't S li Ijiiris ut's issst'rosiit:11itu ntst ,Ii"tsi . lii tit iw ii's Aii i ll l lt05 M reeni: o :1 I;;:t-.' hlii'ty
'Ill, furs'1'l tsss Ii: 11( il:1:si ('ui d, lt ' ln iltt i St s' linus' Iii i i 1 1'tt tifui Stt-t~ itli's fo it tissius i Eslittid Illd ,ti xii
issisislulr, isi silt lir ii' iititti 'lld si (' i lSSEN 'E i E. t (ii i'i'si. hust if ti.1ltsu iu iuii uti i rti. frut' ii'n us111i, s tud is titus4sf'lso' liett
ig "usi11 tiiuu'. ttt:It 5 Luuuiy iuiuu5. .b ist it 5' heis' g itist 1+1''(111t 1t H ,btt Air (h1 '' i s (Is i 1' cl1ihissi ,u1't iii' . A -
il Vo's 'iui r desirts fist' Irates'rnity ii'110 :u's' Ili (11(1rst1si lt t o its 5 luild h iii ' s irs'ee :1'A It3('si'. Sutrte "t , 111si (t 1h
t OSMAENS'EME'N05 S'lE'& A'- susit-uitu('it"uiusiisthol.stisits bussrnedsill it ii'olilit t'rssisis'isl ttit lii . Asngell _ -
IARAXGER'Svosi 111(11(.:111s'slt'., isuiiitis' fosr C'sit-, - fth ii'e 'eesssus sty il ls'titrtiiltg Rooms for Stot for Next 1'4':r-
Mo }inilsl ti('tliuv seiit Osit uttuttiet gii, svithlh Mus (.tsiussitug;- '1tsrfi5' iiillussisiu:tsrge 's'euItilu t sTw1so siteisiutd thrlee silugS' rous,
flssy (lsi~ss .lssstsot. N'odiset~siy 01015o- sr, 015 S. Liftht sivs. the isis us 5of 11lue laiis''s issrt i si si wll furnishted5 Slidlitesl.tI and heated;
5sooth1ly oud i( LIri1sy losiig assen' Guaranteed ifounan inues, Siup. Thuy ii lil4i11si Jslie 150for Esitissephtoneii413. Iitlt reltet for ssiiunser
?biy. ' ,, A : fl Cushiug'°s Pharsmacy. whesreoy k~ ill tour for twos iuoiutit, ESciool: 3"0 i-srdsret i

Back to Top

© 2024 Regents of the University of Michigan