100%

Scanned image of the page. Keyboard directions: use + to zoom in, - to zoom out, arrow keys to pan inside the viewer.

Page Options

Download this Issue

Share

Something wrong?

Something wrong with this page? Report problem.

Rights / Permissions

This collection, digitized in collaboration with the Michigan Daily and the Board for Student Publications, contains materials that are protected by copyright law. Access to these materials is provided for non-profit educational and research purposes. If you use an item from this collection, it is your responsibility to consider the work's copyright status and obtain any required permission.

November 11, 1902 - Image 1

Resource type:
Text
Publication:
The Michigan Daily-News, 1902-11-11

Disclaimer: Computer generated plain text may have errors. Read more about this.

UNIVERSITY OF MICHIGAN.
SECOND YEAR. ANN ARBOR MICH., TUESDAY, NOVEMBER 11, 1902 No. 43
SNAPPY PRACTICE The Michigan-Wisconsin Debate FOOTBALL AND THE U. OF M. p1 yess are retired by- the four-year
-Pogrjess is being adh toear ie rtiul____els.and assweak eam, not rereset-
Yost Pleased Der Iowa Score-A !iXlt11sai-vv ltA'tisttttt~t t , tate ttls11,11llMichigan Graduate liscources Inter- ti tsisnke-I-tnhis
inx' ihelds i Mislisonill 1,oatie a rst t-n- sin a u siss t has otet lt-e
Big Attendance Expected at the atMsst.tteSiest se scsses estingly of the Great Interet reentrked thaiet rnee n foetr sears eah
oft Marce.aliegeelstenkess testleenhis- gty
Coming Chicage Game on Ivth tis I n itersi-ty sotXv'i-onsetn si's Michigan has Awaken in it uetnute ss-t it en-ortwsatim
Saura tatfese r Treltoil st tSthey eIst4oIts Eaetern Football Circles itsta. St us tiei stit- ti ad
_________ itteItttge titoe systems t fttthat ned _____tk d-ttae a tis Setn i
Soakiteds5-eteat So)tiatitg}be-sets XXai
Stinuttlel Sy tie treat vitr o et atil-Atis
cosn hl s however, trsesitaI t s i ttieNeteeen ma t -ethaeto ts atit s t tsts- or5
n-t hSnatntsay. 1-; -; men tt lst-en ma i aints Sits-w1 s t hi astettttIs nlose set-ac eising tktn frtm eti e stet tsi tSts a
thnssegh ateaof rie fastest sigttai ptsc- s tti it It stit. MIeL ctes-it tilIt Is-e -a est atfte tmaaty aatil s t laes-s woNto-Sd-N.i2t.
kites of the season t satFerry 5-ild e-e-tasweek to tmsake at ettseeeo eatsts tpteatredt-itt Se ittsblttg tsstssts tis ___________
tershit- sftenoson. Thesetie suad tl ifatllis it tsta t it reatise ts te etstess ot A University Hospital Libary
W5ith tits5 Xsstt i tt Sftiat-et, tyas ott lit st aefl rae o ae tmlieteduthotas vr tdn ilth ncrfyWl
i rilestatrk ofthlit ttsttttisetrl o ltuttS ti bae an Ish s 1at t i, Fl.: nmbrcfya s-s-S-ISsehattveseis icbtei'lit s l
eairwi~. T e tctt s sot ealy issl tt5stI t ti st ltlit tt tttlst s sse St-t 55 tllredou t e glsad ie iott i s itu
it- sIss - ssi tsr<sets ttttt twistois-Is shitishoisebs-t-ses wtirlls- fli i tu 1 Ittitttin15wtest sits t alt lutsselt sss 1 ars' iuSe ( trade totteslls-st iti s tests i
it sss s-ssttltS n, ansteetsis hot~SlsIv tits 5iis-ao.Nt-i sstil eoese1te1 ortobgittts- tsost41"]par o alitry insIsti it-ssm-~ ~sthe
es-tets-. It i n t iIt} iht1htttur--pes-ivits listre to tac. Thsttu tasturttlby th
t451 --ifore-sss tistit ingtttt-tltlua5- s- ittl ie streits 111snlts ts iii Ipr s- sWsr tl ticsl Sts. ssi- sin h tsi aI - I I-iis iiis I s it
a 01 go nst sis a sss il- -lltttinrl t tI i it siiss - -tts 555 5 lt Iy s i t ssst l t s lit ilsl- it-s- sitig 'nl o h v
tsIsst 5s~ i 5-i tsiiiss mt I-is aIt t ,lt 5 s h si bett tiltoh tre sstre ita n t paltr s it ear.t ts-it 1ssisis tit :.ti s-Illedti te 1is st1 si
dssetll ita~ t it s ltittsti- tts,,t stll ;t, s it st -si-ite.:1(1Am utt t't mlteNss ti ins ssssslilnt o ii sss ss-sshst 11 is
from ( icsiY'tlls Billit wok.lits itt hn, hus ritlfsomstilt,5s-irting se XX 5sstllv-5ysitst-t su-etsIsNtiltst5-ttt
Sisis isss isit siitls~ 555t -s-ssi ts --ssi enisin h i4 ntthv ittI ll sees-ilt- stit.st:Htui st--Is 55--io .t11, 11 t1s- XXgod -sin~ llsn~
- 511ace st-r P hir d ft ill siis tiltyou sltltss ts Nt-st- strl
~ ~ ss-~~j ~ itits Is its tt sl ire sju t i, tttttlitti t Isrstit t iis nt 551is tatf it-e iittittts t SShall Itstei oSssslsttl -titd isiii om
si 'tn m S t l. vi ut d r-f"1ts tISti h514115,1 tsstiti . tilshssiti sststt i 5s t1se14ti et tttiit}nfiset e ist-s still s-all t si its- ru
Sritssssssl it in t-itm last susit. 15 Il'rst _________________ s-els sof t tshe ii gtifitlt-tt i-t~stit- f o theI s .
t-ists itst tit sIit t- sit it f i l u HE W N E Skist it 4 lit s isist 111lt Sit ________________
lies still p itiittibtets tll i it its ITHE WI N ERSittisits I-thslirt-t t en tt are
1i1t' at tt. TSlitlsss i-ss-It Isi its stltitmesr teoitis sits-sSIts NEW SERIES OF LECTURES
aIheaty 1 l e isa tt te - ise t-st Junton bats' Stong leant Easily sthetr-isisitil usiit i t st stto statsr
iedt. l tilsaibandt 11 hits foot- ea 1-0lan iiiseakin; of i wsternstt t l5 HalisA aknngaGra
Pitn tls-siit til t- fist itlesi is-he Defeats Sphomore its Ittai itk l I tstttsl~ tTe Coure in Bible Studies i Tppan
Wsitis ttt s s-lim. T e leylbye age t. Deal of Interest
dltS slt ti ii-io-ftttigesttiiliis-nstsoss- iihtes sworltsskis sia-ttsts-titiltglsssts
i sit Ihie it iss thisIt t o a1h o [frhs W oI it:1m h t-st-Ws~tm stir ssplasne Ti slti 551 t ittsprl e t tl-niun t - lss-t--i is-tll-ssst tsi-ii
u n ii l tlue tist t-st- i n-t s The ins-si Yolst-It- atisi gt - is alo t slistl5y s-sast ii,. iit-he tiidea he tiritt I Ft isis -s t helit S lss (x1tt sin t ittisr te
is-tsi-i i s lit s-s-ssssssgevlii tcarr-ite sft-iirs ths t ird t ne1t1 tysit 11sitis reitt T r i-t e 01 {tlttttlt
ThemLst s vi- si-ti rsinlt- ie tedt10 li th -- e fs :-i-Ind stimItssilt- s Prdilwtoniyoritig itsstlts sits- tcIs-I-s Itt tillitlttt sssdeittires
but ite-etgit tc itt-i i ws ptos suth s -t scoiso fart madSlIt issea-si 1so i sitsirmlitfitedlins tin erta ittli- sin- usst -lith (hrst- i tits ti.
uSl t tss ssi itat is studs I i Y st wgs i it w s aig Itt y l ist- g t ti ll st lii sti e- ass i t) utiik lt at ru51sts mlittiit -tsi 5of 5 I il l Un iverstytrof. .la is it
mitills it its-ri taulli5at thes-5k tslit lil list- d lissoi;11s11seu s-Is--sour t f s-tire
Th5ok dd 1tIn ilLr h ud e it Is isof thea ;tissles. Sbu ti tsit t'1 iss Satesn ssssts sti We sentsigt s-Wtiee i I t- it lstt- tt- s
i-Set sitist-Soi--f til si t s-iBtst-oss W e s'ss s o e 11 t it-nt Sts- Isi siiss e l lissi iu s I i llscolors'tt i es t' td h
bit stiiI li ttsts tisisis 5111n
sTl l oais lst itstlst let tsttst tills i ilad r s o .l fht ca s s e tv. Thttey- u he- I 91s teatelits it ttt-lof lso it-tteiu t t sit i
t pr p reflit ig v ct r Isis -it -ta frond i-tii Iitietit k c f o ntolt-I itii l : ust P re s-stP of lit tn r ril in os f le iiioi pt, .i
itit-SIote ls st it Satu r ay tialsfrom thei ewi - , li't e l aw I Slit sst s-i -Isis is ie-' stisho l c tylstisn a -t -lisry t , Is-y t'h ialts is i i nd AXi-sttit T e
1-I 5ts-itt-it-llc i; I iill slist-uplilt hsit-ti 1t 5 tisitsits-nldotkItn, atltshstiltied
W l n t he i mpols t s-m consstill it s t sIto iiion, teit -.st l s su-ssg usi ltr i neit -t I ,t 0o S ui ga -list Si-jtlt fi lm a rilntstttlre sin v oo ru
Ctltie XsllTitt si t otIlls lSu it ,5 doub ii t listng an l sts- tits r n, is i Se i 5rile 5l5t lis t Ilsts to iss ist lives-s- tile , lstilts-s rsl st
ise ait ttee o e ot it titit 111 S utgg ii s it-i tisirti ll li sti ll Is aIs Isis hst , of F 15555stl ts it lihe-ssstas-sst stu ltcti sis- is lti- iti to te
Iie i ss i-lssg u l f15 in a lnstat ititt O-I n S -fr tests l is- t t ra . T e hl f n - Tli : fcly-stI ueIIslits ltttisitve. - I s, sit s ,tttit11Sit
1 ingt nsslisi ttl lialit- it-tsstexsspetstlits- asId iutsr-isliss tillcotmstlts Selt-s s-l - 'Ptautu lssisl i-s-
e55s ttti~t ittl is ~ t l l ittssheib l n til 1 S'pr - is itwho 5kn:WStif tillii titlist 1 andiil be i eliveed i t - -fiH.
Fo t , - f~ m h r o h l el f r ''ls ecnli 1.I1- , 1sis ls -- la its-d tiffe eni;T rS bie ou tr kn wt t r S ltt sit t-ti 1 ist s e it e-ilet f r e ii itt s- i U 5
ttsil Cshin-s siselit~ ~ J ss51 to hapU n ight ofinsse l u rr e si es ssslii tess-st lusll No. 7tt liiettstssi iesefure-tosi
Oilth Siehi4:n enra povde12d 1W1 . eron te -s sf lail Ittitle I tlist ultl5liu shot tst- - 1aeiit -lug ltsili te t55555555t-55 s ksi-te iel it
JuPtkeal n ior o cial eh-issrte siusi--t it tl tlitt-'sic-ert l isis hth i t Neii5 I. t sinin ttt ti ti t itis S-SX-5 re s il. I tti- 55 5
111 thoe listst-sf s t-snits lt s iress Is lass (li- ill(, ls- i isi i t-u ti e r str si iene t l tttt(tillst st us tsite a ndst-t enuil ho S-I t s 1istsiiis i lii Isil t f ()rse ls -lis
It i tt l-t -~ tit, tsau s-st, ls- n ss4 st-il lte eisk ffis- titts 1Wis s-, ell ilt bal.Itti s-is I h it Isi e tes-s lt- liss isti - -se+ts ait it i o-t i- itr tt tistthss-i i: tisd flc ite
Ttis soits s-pss ibug N t ss -t - st titt lttl m nt 1eI rt iii lt- iitti rntiit- list-Waters. Th15555 s-f scItoes tu denitit t i11 s-ctin er l ist t lie+il defgs nses-susfusthes~
ti-issssgts5tuuls-t-t Sts Iss-istss- -s ilts 5It-f usl ee s a d e-sus in oh t tms he ti wstirous s-eiosite itg-t 55hi5155 to t s-5tltttttt i - t ss u4]t ity.-u
Junio ile esssu S ocial-ss--t-l Itg lits utus-rilusix-lsstys;adn, - sfiolst! lis tsisectlsthifo uie ea s b Ik: lu l ridg t -ls t i lst -Xs- 1.silli s of ls.eS Is-IuIs-IVlus
ittSutss slak tsksIses--l Is- ' istssiii Io Sil ;:1ttts ititlt Itntithes-si 5511 5teStolumn 51ofusf ititIt new.lit' ie hst sitoo h ~il yti-h
gttivn tbyteest iits of19suit llsie isis-islesd 12 li. e esttit- sutti ituitii i i t s t tat' s ht- it tls netuItseettl r us u- us advansed inttsiitsufls seits- ls
7l titisi y vz1111g No .- 20 1&r. hlt- 'rowncan et a ti]ti(,irtu elitoughthe-.s:131 is tsit it tt0 t-sti-tofa w ten g li. The iil 5 511tilts-its- t lt lel s eret I Ii
S 15 I usi sst it ii sshad gi jgo 55t stoublIesits 551151liS1i-it1sit-i-se-sadiitu ii isI s of tstit 11tis-i s is lushtsiwtsril
tt 8:i -lists- ites il h prs in ~ tsittifo s stutes- ai t -ioTt- is ttit l t rTiii st icgofttt 5tUtSand X1 ifih rits.
RALPsshi st-te l ist11)Ih-dtI bsut- till aSS I --s --tnstS l - Sr
NSLs-- s- -iasis. si ivsti e lts si- 'Sis gtssss- s 5 s thud 51 Allt'tt5ttl'i5 5St hiss 5teit- lit .thtstt-- ese-slt in D bt
'ls l s t Si1'1 s ee ss-usus I Is tsut( s-s, ,ll 11us sei 1ts hts- s 1Usss isi I ssussissu tusilt f s it us- elihus- i ft--ssl tt-tx i s-lsl'n'll 1 c)t- Iliit t-s-t'12i lit
MICHIGAN NOTES. un ti1t li uslssu of it iii- sususi I llll s-its a4 t o t ilsi(to st ul"(ssus situ1)(1 lssitis uit 12(1 li'ft-s-nilss esu
is-is wle i ssuss )utly hli t- let i ltsus leti it us lurt lst- ;st. ,k dils ais-l it -sslsl itlir, tia ii hs t t s (Ili, t it-l 1),
tihC'iltttut ili-iit ttt hususuIssal pSt s 'ic lsits inu ti th:11tiih lii-tt stil1(1ts '12I l t 'n('Eiin' }lt
Sl1e-an ~ ltt i istow Aulathts, mid i ll ti Is ; itt1 ' s555 s ill:111 s.' 1'2(1 thu 55555()1 .211:x" 1 lIsts w il silt 11" 1, -( m v ' 1 t Itit i t I :
Ot(ti - it uiislt i ils huss t iSlluss ill-s it-tiis it-il 1it ls ii stl' :11( i1it ' wlI t t ii i 1 i I :su i\:t 551555 ( t~'sl tl
Shu,1 St t i 'xftu sit Its st tit tu- 55titIilts si xi litui~lt)I t 't~(. lis r ( t is s uit utitiiof le e t11is 11 12,:1( }' llsl l'
ht is ills sssuse-11 syD . sst it .1s lI 1)a 'e 11 ily (iv \")t c l I'i s l~sl~e a r.Il'l '.I.l(% 1"1~w l 11( i)J
211(' is ('s thus stilt lit-isis itl 1st 5 slush1lit stiltilullses iii(sits-:11111'2. li t'sit
ill 1W ;(tsils sush n1 5 Goddardii l I -s tis -_nuI ic ts tI"Ori(h tittutitit"ti+siui lull ios
elltes ts21 st s ss', 11lsselis us sttts-'itt 55 itS 5tis ttIlit- adXsssls :112u I a 55s 11('tiututs- i-ut-- -stilsl l lo lt' :1.21 w I l(s'1
___________iwill__('_:11_1\'_-_____-t-_1111 11lutiti hi'itti-ut-i I tittul 'c litt-' itaitittut ust+
t'!l lletucsisus- 11et little atutu ittussss -scit tu its istti itil istl
N '41st its IS-sitI usehu tilt susls- IllAl 1se1 _1 -I it 1iiii' I 1 i I t '111s Ia 'e 1"st''l'l~ t s s~rli 11( l'~ li 1'1:1[ s) i~ t' il'12
555 s(_ I~i I( ha t ilt s s Nuuu 5t s utiattsttt
111 I-I0 lt(sit (111itl1it" eu-su tils it I th oll~-ilsw til ls the l ds-I s -sse-u ov. lt2s-s1tilI.i
a5hsus tsi-( his ICI u\1a its tssuiis -stree(. Iis ui

Back to Top

© 2023 Regents of the University of Michigan