100%

Scanned image of the page. Keyboard directions: use + to zoom in, - to zoom out, arrow keys to pan inside the viewer.

Page Options

Download this Issue

Share

Something wrong?

Something wrong with this page? Report problem.

Rights / Permissions

This collection, digitized in collaboration with the Michigan Daily and the Board for Student Publications, contains materials that are protected by copyright law. Access to these materials is provided for non-profit educational and research purposes. If you use an item from this collection, it is your responsibility to consider the work's copyright status and obtain any required permission.

December 19, 1905 - Image 1

Resource type:
Text
Publication:
Michigan Daily, 1905-12-19

Disclaimer: Computer generated plain text may have errors. Read more about this.

Th Mcian Daily

N(tXVI.
WGUGIN' S TEAM HAD
PHENOMENAL SEASON
Wvins Undisputed Championship of
the South -Lost Only to
Michigan.

ANN ARBOR, MICHIGAN, '[tlI[: /N.1l )t-I:CIt ltl{ 19,1905.

NO. 68i.

\a~lii lle , ' I-I e. S
Spcil o lci itihs- n i
k-cf in i i ip T e titteiit hi[ )a
llI in asitiii ahit he
)h li ri ty iotbl t 111111 th
til tamhilkeit \iffiitt h
lic utc hnit -i h u(ft tutu Ii
l ;(tl ofil hit 74 l lti. i le theii
Is ic h Aich:lems ghsw
liiuuande of his ii, i t ieti: on
141 Was i- h-ii th tutu- =trilu l

'ili' I lc
111 _t1C'-
<lil( Ci'-
tlt'.C 1 -
<1i 'cil t
t ere
d v oil e
1Ctlll
,tillt '
1
;711'

;tre hri 11t. de itc ie fa tithINI c tIi
iii rtl of tIli )u-i p~tcr
Nuiri a:Ii o n r i
"tire iiii.T] i i defe t 1liit _it mi -
;t<i we ll a 1 artunexet ed u-uuut i v to -()iii
t-iii- i'*i i- i l1ir tl- -1' I
lieri l l ii ol t e I iiu tc.))
-ter it. iii Si i o tu ihii nit fai It in i
Ili\ IknoI vetII I 111)1or1 cNh 1131/13~r
Ieali( utistiat n itI ctuviitst i t
iti pt h ccre eb~ r itms i t e i
ofi Coachst i ;t l i lls i ii iiii2(1vI )<'i
learnedtit t fr t tihe fac t t a a fy ,
ii il t iof it iltit ,theat-,titit t htt tII:
letcceptedrtheisftwot'ears' conitrctli d
hIrati-est- sctie

--It N- CCESt 3 FUh li, BANQUIT
iurtliei F,.louts.itit liat',iit piinter;i-i
tliiias lili ha he rpotiii h fu thiit n al itit t of te- ii
it ilIa"sh o fe hrt itia, i- NRcly lohi iii club ias hldtlic iteNV. c
i lt-com let juticeto a e let i
itt 'itut ifor__the__________w_____list_____f__to_ Nts-utthei
it ,1\tii lu it lOSS OF LEADERth--itnt p'ar , or, t
tit i ceKILSNE FAT hgh- t. sK t (if s
:hrI r -ultulist sq irslial a d Catu " Hebet W.C
lie euurrl, Iutu--uttiutu ithdrawa CfaBroadus M.xDcoriest
_h c: ipr.t ( ia c h fit iintt Itiutlt-t t tKIeyt-i itutc li it t t heis Ortientti tti isL.k1el i
-ale itt_ tttt uit itt-it it tutulc: ti i tutuliforiall li- tc ioir-t cuets i
lit i nn T P~rt
lii tricituilnlit, u'lttlttit sTlc:tguard, ----- W y litntg. phiti lritis sl ei-i
iii it II hga ic l. u t i ttich-I isuitiBlutalt rtediii T ra I u g n-i"art
rliliil. t'hll i ltso ta guar-LOS O LE DE-trglitit aiilhliictgn emthis
V Idc: ha l it lit itt im iiI- ifull. i tttt iiit itl til ttu ttit an, Wt-iiiiln.th
,iiit ilt ciiii 13 il
In te1 tig tun cr (f C lier',:t i cc i i t h t lt-ii N ciicishrS tat le e
- ii tutu ic C mp had ft ballt FromtUniersity BIetut U ptiitheLt ST IIit" ulcSSuMtit 1iti11- it ltll t
ticch att'I etad iittltti tutuefolilpp lhaFrt eniit yii- i t li t NtING'te i 'ig resiutE AR nit
,,,I - - utu tiit sthtiiit Ititiletit t ht eis- htiie ittthcistta-ttlPuoal
itt o I ar A 1-\ e itt1 u icu t i Stp tp a rte niy i ltsst! Whee ill t h ititu stillo e thefrea
--i-ttuln , e h; u ua uso taus ue i c-hut I oIileielis t ortort he Stlt (ioui isaIll ttuio n f t cas eer.-i-
tngt,: fit wit i menaitituitTheiatteiwil tutue toplicofi scs-ti
liii htoniit rile ts i t mass tiitmti-i tutu t
ii-it-t-i--itt- iit-.i
,ta-ntc, ete h n itti;t previttiouus -itthe t u it hul Few ft ity o t mNIrlli g ht
1 c'Ii~ e~,i,;certh ostono ci IN tieSt c lt hisot ttoup n 131eplied t I i hoedIhatlS
rtr s; fl ih it -in I I tlt iii ill i i t t-t t hepa tutwuilbrn thn s to a c
ti- isl m ~ rtie \ i t t i t -u- ih rleu s t- ht' s uu-uhut hu i thu t tits-t t s t tii tl1 ttse
(-tt headi-- .o-stle -u ut uthatuuuuu- hu-the-uit uui N-- tchia c tthicte It t -
lil;im the ute t is iitt teitnu-sc ttui s- -l - :t i ncp lo-tsc o i iito - thu t-oeu thin titihe -io ds-itt- -Nun ality.iur
in fI i~ em aeo ottCarolitait'thutet""tel" ithin eitaiyeiar.~
t rt it ttu le nt' iitutu u \fuseunthufrterity dhut ttii t It it a i i Tthei me tttouti totI cuttnldle itee-
e'ttc,,t enheplce C rts n li sc- prfc ne s;.ct aal o l it-ct-i tie aill tc a titc ditthascsveNatk t ae
i et it tutu- tu ius i it ht Nthi utttuitutuetphutron.tnutu tutu liii- thgit iactscmging hr sn
u-t r ich-i otthttt~i igt u cpanee t he tii itI'1 tiu i tssi eet reat' tt r ielt t ill heeingth awn
it tuitt ii ts utu an i i ac uti etor c esrtlttattu
t nIrttd c u t i tt s oit:tithuemtuu1nttuttuat ii s ut untsimpe all he
thu tutu'' ice uh n i istu hic tiht. cutitht socii ii tutu m lte-I'y it ita tdee er itc'ita tutu t (t t u iese#uupe
this \hi u-i n,-tutueu-ut oii s i tuteuwa s t hut, sbteen i ittutu -iofi it tutretditoniltio n it e tndi
tuus lurs lt"ic tr, s a liii i ti hh itll t ttu ituthi oftt theii tu ill iiit t t tu it sltontitguts. iiiig 'u
hant3hetasti s. nt er,-tut e udSudiN et -ifro ism a l u-ipattn ut--s whoehtutu u uutt iA ll huat ig preidnti ittulu
i uetuton he t ic 's iiin," f tutu rl t i t ifc i iics- uuuu- it-i-he tutti-uct- tititcIltiiti' hit ii chageof thet eeting.ituuthi iii Tul-
us"]?c ilSu out ute hu ilk tir i ii 3 uuuthat i in t cins w tid-tutrfu-ite ugan itus uutu itf lii si t i th ciii
il( tihu tutu(' thus gamt h r tit pteau t - nasc' t-huici- It '-ut-itt I t-it ievettuc tob-g vstuttus ths es
cdtutu tutu i thro utuhiand igt nheatutt ii dthe pti on-i of triiutt h'r ssion tickusrthe tcheretillt-tiit aosubt ri pi uts takent
tujtu us it ,iii : i sl Ihettu hat u ng it s t s a chpt erit btuoohi hit" it ut ti p. Ttiu i ni t ilitgi' l i-t imm'u e datl y 1t
tess \a hpihtingl t e " ut i i t-ee s iTyhu e ei t-Iit'l iofi th Iiisoc iie s ;iituIute u pr t 6t4uis aidsi wilt pnbaINe T }i
h< Il w rl boc< hekile nd if tohae w Nictrm t elect and- pro-Ni ro[iL t ltetsIthuean ; ucii ttu:il0ehe
isw s- 3niab ti-i tutut te I:Tecliwt its tu lu uttifo li itt- h titstil seutitl sulitec
sit utuhol"ut-s-iit i e-tutim'ieCtt 'cni iii iii i u rtuwitaut nd It 'Fl i cNutORKuuutee uussuugo ~ttcu
tuu i uuI h ilit 5htt-tstu ht ittl ish i t tsti Ctcttttli uckuu uu aei sal cniit it

\\ i-st hias i' iiitutmen -ituuuammondtMichs t-i-e hiehiI lihusvtutneouuCon tutu-ti'cetie with such tilt(eutul in isew -intg itie
hinil t -i-hs'. huscu'uusiutl (Gate, Chicaigo;itoiigut tutuI lueve tl w it t indlietC hristma-s i--ca'tion.i The commtthee siitt
- - -i ijI - ArtiNWi stuotsti:hietek, Chicago.i fechiuugfote ot'utldtutu ersiu}F-" Icemuain..iin AutoAborfur i-oit pnrpose.

JCAL ORCHESTRA TO
BE HEARD TONIGHT
enri Erna Will Conduct the Local
Organization in a Notable
Program.
Tile fiest oithuts seasotnt's eoneerts hy
eUnivtersity orehestra otcturs i-onught,
hu rougratml ttirittg tine G mnotur
imnjthtbty N M'ozaretti. thien'cutert(, lip
utuite. Ruiy titus ovierel 1c- up- Nietuutts-
tA, unithtie Peer Ity-lt suite by-
riegita nc-Scutali-withlhresetai
hinu grupl andttu hei'soloist intheut
tnerniti-will hue Nltredt Batrthel, prin-
ipl ob ii'thTteodout icc' a
ciuesrt.
Thie prougramuituaffords htttouoclttisie
svees ai rare opttporituiittoituar ssutue
f thur miot tabltuue works tuerua sy-t

bonty oirchestra. Titu symnphoinp, at-
utghit i raniks tatmontg tiletfiremost of
I1 littetitusseldtomtbeenl heardt here and
rar-e- lyplt-edi by the oscecstras itt
his cunttry. Its a'nall t performncue,
Iuc-ecer, is-tuever tittedt itttile miusic
utters itf tutiruuitewheit-t ivies itt 'tttp-
ilrity wiit hute gretesitiacievementis
f thtis phacse o titt rt.l
TheIttHanel conlcertuo fur uooewiltlhue
lutovel feteurtte oitontight's-tic-ce t s
tbrittgs torwa-trdthl eaditug tobouist uot
he: TIh utias orcetsri. Thtis si-trk, hike
he sh'liliai p- issescoredf-'rsic ti siuttuhr
niniberiof inittsrumuuentis tuati'tutu tutu-

')f,

Inu, the c -eliestai Ioftictodytilhence

ti-Is eausily wiithinl tie comtpaiss itt the
Irge ourganuizaion tutuder Ni l r.ilts etit-
ient cotroul. The outcer ochsralt
,viteks are ce(r iuiuiu:in iisytittuiiy
:_,, crots, anti with AlissStatte's Ituino
titihers ftarnish aduhilionttl initerest anid
-varietyito tie hprgratm.
NWi IitNSfN WNT II 11338
- No he-r tritute ii iishug p'shres-
ge - h<beenrecourtdedt hutthis ease it
tint il, igl ast :Iuuhuuu'tibut is a
t sI lleader
ietamittofNhiucii 'atiual "J",u
lop ais a soitealeent pa r uexcellene tat
dtutnted ltponltile cuuuuuuuusc -iatlisciun-
iii whiih is arra-nginig forrtht-Btadgers'
sut rorne -'N tetherfrotutht scre-
sr - cit the Wtsiuonsi itptilmecommnittee-
to one ofitt hetiiiirs itt our ittnitJ
hopi contuinrtee sasill part
"'N!!:tisC e iteit lt oveu-s-chere cut
yoitititti il uur anut aluti"J' hop.
whicht I tut ansduutcourresponids to ourc
timItch hes. I ti-sisuggestedtt ihe
comititee's list tutteitig -tht-perhaps
you cotuttld ius is suute itt-ueatcoeerning
eiolor sehetiuts ini deccuration anI atie
niov-elties tht you mayuu use to nuake your
tiopi standctout frottithe others. Maty
here tire ini favor ot haintg ua hand tor
tiii ttwo-siteps tand iin orcestra fortht-
wltzes. Hit astis tier ibeetiworked at
Nicthiigani, anitwhit li htoi-tu tinki oft
i-he plail'"
.lue coittee tnouss tIwork otutuihut
igol 'J" hocp awill ntutut-try toi uaiti-
tainthe reptuuionu ,whlich pirevious etun-
unittees have attainedt ini view itt Wis-
cotustis tiiute. A mNin g of the gent-
ercommiuiittleeati-hue Piti-elta Thieta
hioutse Suttidyshsowedcu a pterfeeteut or
ganizaatiounwith all Ihc subh-commtuittee
act-ely itttork.Propostionus ire coot-
tug inifrtrhic atecrersutecortortus, batnis
andu ourchietrasc iandbetfure-the huoliday-
vatctionu mitty- itttil oe itsipourtant
cottrtucts twill hue closed. F usetier's Kala-
tiatznooorcetra, syhiucihihislb-en i-hut
udelight iofgluests at piretious hiotts, illt
tut dutibhe returniedttisyear toi-pltay
onte-hatlf itt the tirogirail
The lihrary oithte ANulumiatssoiatint
conusistitig of boosks writtent yupforerc
stutets of i-he utiversity antuhose re-
vietted bty the Aliuns, has iteet ini-
coetporatedl in the getieral iihearyso tha-
it may he given ;tmnoeexcixetISKtie:
The cotleetioti cotisists of seveauty vol-
numes atnd-hitherto has hee-n kept inu the
alttmni room: -

Back to Top

© 2024 Regents of the University of Michigan