100%

Scanned image of the page. Keyboard directions: use + to zoom in, - to zoom out, arrow keys to pan inside the viewer.

Page Options

Download this Issue

Share

Something wrong?

Something wrong with this page? Report problem.

Rights / Permissions

This collection, digitized in collaboration with the Michigan Daily and the Board for Student Publications, contains materials that are protected by copyright law. Access to these materials is provided for non-profit educational and research purposes. If you use an item from this collection, it is your responsibility to consider the work's copyright status and obtain any required permission.

May 19, 1907 - Image 1

Resource type:
Text
Publication:
The Michigan Daily, 1907-05-19

Disclaimer: Computer generated plain text may have errors. Read more about this.

The MichiganDal

VOL. XVIIL

No. 1617.

MICHIGAN WINS
FROM OHIO STATE
Final Score Is 104 1-3 to 57 2-3-
Giarrels and French Establish
New Records.
th 'O 1 t XXIra ';111 h
11111118t 11111818I'la tca XXX\ich load" ;,11111
I\0,;1(1 oneI.
11ml I1 a1111 .}11,1C,1w it 11111al
(,t 1C Ca rel11"t 111 broke till-1111
va~ t " 1(1 111:1 1(1 % 8 1 , ill Ill,
220 -1 118' v 1'111111 hit I 3 3, X tll
'XX 11 of Ill"1 \ 1 1 it tll 111rclc 111"O ,11
b 1 c;ri1 h1 f1 11T111 2-1,
,11( l 1111 11 11111 ''I111 w rl' 1 "cr
amd 111,aH , it i)1io v(1nthir 1am
il I 1 11 I ",-II 1 '11 11111
11111 'I ,1( cw 1 i th 10 ca d
11c Ihrl" sII 111' 111 11 t11111 I II11
1111188 >lt ;11\1 1,' "I 1 , 1,
hri1l;'111'.u the r11111 im -I
111 the loo ard, 1da 1r icigi 1111 11
il till 111'llt 1 ~f\61111 1; h iJg l 1point
1111ilslira 1l 1 vc1l1111,;m B r
'Ialoll\I and Co,1 e IIih l 11 aong It
1111tape \iX 1 t\clpep ydd a ",
the ,l(\v1II 1of11h
)XXII1\c \a i11 n'id o ivll XI11111
XXX th r 11 t11- e 1 11161 11 I It,1(
th om X c ',\vlo li p inted 1,1
StXI1X'r ar'sI IXX1111rc IIIll' XXIIIh~r
IIX'Ilil'tg ot i llI' :ni f 11il T m
111 a111. IiXXXX 3 311,C e 4 lli t i
'\l irs tIs. '111 he1 trioI t1111 LXXIXIXIXII1111(

I11 X'lc I XX'X'X' 1c1apt 8til., (iliX, made11' a
111111 81111118 XXXIII and(arrelsXI. Ga1r
rels 1m1I1 w11 eight 1,31 fee nhs
Sc1u/, 1 feIetXX I3 IXince ;(i lli1e1,134 feet
to inc" ; lol XXX33 fetti nch.XX
The d XII"Ientshowd abot Xth
I XiXI IXXXXh'p1Xat X 111111 o 11n1111
8 111111 1111111111 XIX uo(1eXtXI inhs
all 111eirllwork.
Ill XXX Thompson," Xia) XXetX11 nches
INet Ian f I V IXXII XXXt 11111ow mr. 11 fX
111 X;1?III 111 I 1k1 ptIloglI "XIX 111
111 II 11111 XI I X3:III Xib XI I 1111 I
118AlXiXXiv 811111"'l tea mXX witIan
IX XXefet XIIId , t 11 hands 111of
} l0 1.X111111
] h~coc_ R I . 1.
NAliXI .. . .. ...I. . ...... .1 3
\iXXicha... .........I 3 4
Th XtamIII IXIXAXXIX:AXrbor ' XXX I'll1111
I11111 ad1 % Ilp1 . IXIXIXI, h IsI8go 11
he XXXII 1111111 1a,1lef1 tatXX 1II XXII 111
III7III II 1 'II*IT' XWIS
A(XXI XX 111 (I'I'X''XX1181 I' IX'1, ill
X'Il, :A'XXpi IX1XXI'.atiXIXXteam XXXfIItId
11111811 O 8e111rXXXi 1111 XX iI (in'1last11
nXXigh[,XIII' 11debate.X':AlthoughXXIaIi ntcr-XXI1 I
III 'XXmIl co 11t ew XXXth it, an
laws, the, 111111 1l11 was 11m XXXIXXXXsmall.
Ikmc" 11both teams recived11111 XXi- XX
:,L'Xic support1f1o1their11111 'iXIXXIXXXII
XatIII 1111Th11queionXXXXXXX~fIXd XXXXII
1 111e1sth t he ( Jit 1(1 state;XXs XXo XXI
ado t Xit, X lic 11of 11111dJzin XXits XIer-
,11111 ariXX .XX I'll(,X XffrgI I XII tea1m1,
,oipi~ ofi XX XXXIII 1111 ds, . X F.IX itterXXI18
and J.W, "od X' uged the adotion
theI>' 111111' 11111 111com11os1dX of IX', Il.
Culler. H. LXXX'i . K rl.yIand Wl H.XXlaII
tXXam I XXIX'Iplanned. Id X'hatIXthe Xdeba11
''XXXIX'1nr1yIRuXIII'. piX1residyentI of''XtheX
acre PIrXXIX..IrXJ. S.,Ibather, C. I)
Hot andI XXI JO'Aas
1118111.11 XXXAsk 1(11OVE' F tXHXI XXXXIXT.
118111 VauXghaniXwasXXin ai.XXXXX8yX'er-
Iaith 1a11 requestIXIXto ItheIXlegilatureX' to

SOPHOMORES WIN
CLASS CONTESTS
Final Score 3 to 2--Freshmen
Win the Pushbal Contst and
Two Relay Races.
IX h freshmen lIX'i I rtyiX)' X' reriX vedXXIX hirXII
bosse XIf IFid yb iXX'111X111t11 o'X ofXXXthle
t ilo v XXaXviole goes toXX I lse XX XXII Il
victoryI 1f11 the X XXIXXXX'I. IIn s ie XIf
tool part11i1llXth1e1I). t'. . XeXect, 11111
XXIII 11811 XIXoutrun the sophomores
thouhot XXII Chet111 II 'lso181appearediX'I'to11 take
theI barrXisII X better1 sha1 . XX 'X I 'll(, XI 1118-
XXXI duck, th1r1o1ug 11111 i lt, XXbarrel, 11while' XXIXt
ofX theI XIophIImore, Xat X'XXXielX'XtoXXwalk
IIml 111(1 11111Xwihisastrous result;.
Il thX ied' racy theI last111' XXXI lXIX
ner 6ti IXXXI full,(11a1 h1undredXXIyardI" I:ahead
+,f hisl 111 11111 IIm XXXr ' 1pon u .
:a lon1g Ica'' hi chXIX1'IX XXII maintalined and'XXI
evnincreaXsedXII XX teir teamate'11111X.
that X mot until XXwa XXneary ovXXXid1an1
XXi II I I X oIII' XXIX XIII '8111111' age
XXe XXIX XII' tXI waXsXX ired11 XXXXXcIXXIX111
11111, Xthe XXlast 11fre 8 hma 1X had'XcIrXXIsed 111he
le his ophomore' oppo'I' II %v;(+'])tit:l
har IXiXmiX8X i~X ll11the. 11 IXIre'ar. XXII
fit XXXIX 'XXIX 111af Xer 'ItheIlasIIXIrelay XraveI
had ' iXXrX Ililt- crowdXXXX 8 movedXIX ovIIeI Xto
the 11XXXII XX XIg'oundsIII wX ichII hadII berm
la i I out 'Xto IIXhe X , XIouth 'X'f XI'hIe1eas 'tXl)' II-
111 Xje XXXXIs.II II 'III
'The lXfre 11hmenXlXXwho I'seem1ed11grXIatly XXto
XXXIX' X Illth1e 1111homores' illi' X event,11181
were IXIXed in XXXr 11e8111iII' utI hei
side11 of XX XXIball, while1'. l ilt XIIIhomo' s
11118' X iXXiX XXII 1XXoIX ether XXinXXaIcom-
I f "t t o he ctI 8 ata11'itIII 11Oth1e 111
1 Xirst t ittl 1811' clled. X I I 11' XXI II
11111n 11ut 1into 1pla . XXgaIinX a ierc
XX'X'XXXIXXX'II 11)' hi ch' was f ialXX y Xin-I
(Xteruptd by Il he,11 halXlXXX' ing XX ootII'of
111hounds. X X''II II XII 1111 I
l 11', 11t'is lle 'itX urX i or' Ill umbeXrI'I 11ofk
t Xever occasion1. at 1111' wasI elie11' ,'the8X
I 11b'll 1was, lIse Xn XXII h X'nearer 1t18th'er1IXI8-
111111e X'X'IXXX')' In IX 'XXIXXXIX118mc tl
goesIX1111'('11c1 111phomor. 1Out' ofXa111o'al
of f8ivX18po 'i XXXIXtheyXIwenI thre, XXhe1Xrock
stuntXXXX'givigtemtopon,8a-a
s XIaXXXIIt 3511case Ilast XXXea 1111T 111811eXsh IIn
lcrXIaIar111d8twoX'ints forI1111hei1r)1workI
tisIX moning XXX11. 11'XXXIII'11X

111t'e8Xcelbraionw iitXXIX to thXeI I 111BijouI.
Afe 11 a X XI confrence w111ith X.'he managr,
all1 were IX11XiII8Xlto 1111eIsecondIXshoXw.
All 111e actors Is'e'ed11t11 i XXXIrXIIXXXI

the1 'inu i :XIXl IndXXIXIduring their perform-IX
A111:' ; pXII XX m.X'XXit oni reXX wasII bui1l1t8(,XXII
the1.1ol iIl, hell' NCy II. XIongI'111nd
111111 I Cl'''1l,111111l~?K
\VXX1,I1I1111OV], X XCK. XXX'XXN 'll
N XII ' 4thX StIItI Cm i r
con1i1e1that XXiX ea's Ser1ies of under-
yea],' XAX8 changeXXIhowIX' erIX i sIX( rccom-XIXX IX
medd in the111e1k 1111 1 Tin II)' 11111
is 11,lilt IXheld Ito 18he XXXo X' IXX' X'XXXthe I'at-1 t
Sc1vi1 a chan1ges haveIhIenXXIX' iXXI' I
migh te dItIgie 'ill IX (c, ilhotter
IM1" to X ,howXXXX XX hIeirXXX(Xi 1 ))e1 is'
1111'the XXXIX XI IXIfor IeIhe . XX 1111
1111 t, keepXit XIII fo8 a ,lted But.
IXXXIIXIXI 111(8 i>, 1 1 i gi'XX il XXX I c laX
"In.to pace 111 rock ther on. 1,1th '
'ttm XXXIX XInowitI' I Il c 'XXII,8h11
II XXXIX XX (galX:X "IIX bXX 1111 thatIX he
mie1l~ (XXI XX III XIX of Friday111 n811 SaX ur-
Xday'haXIII' m' pletel'X sIIi'X1XIicXXllylXwhoXX
111(8111. IIhXXXI IXII X''IX airXX -cuXing,1 I
,aXX i X heII rue, gov'XI' rn'ing'X the111 ruckI
-;tuns ne1stXX% IIIat X- lXa,1to11makeX it mor181(1
;e1811. XX'o 11of11th 11stren1gth1of11theXre-
XXXeivc XII XXX a , 11 than of a1isla IIy of
11118 I 1118ther Xcitic XmInII' XXII 1h11
XXd.;lcniderableIXIX 51 1111ofrIXc-
11)(111. W e1ope1that nes XX'r LXXX'
to XIIi,,Xclss 1to play (i rt i 'ics e1o 111
L II'Xo, X1IXt,.1.,XI II
C.XE- XinI1ead: XIII onetswr
al 1 beter 111(year 1bill Xale Irok stun
ned ,,XXXI, XXI I' I IXIXX yXt1111T1111f1Xesh-
the Ic1nt,111111t ' XsXi>, XIasXX fr'ny, ti115
I . is' IIoXXXIII' XII 11 811811
1111111 iX I XXXI I I i ll: contes11 XXII t(XXI sll
XXXII 1111 . They1wer'11111111 8 XXXin X iXtXp'Ier8-
fectly1fir ma111n1r IandIXgave 1the11under-I
XX'"t XXXc XX'theXIoppoX11t1unity' t 1o 1 1111i XX'Xi
front 'the 1,1111 13.XXX''IX 11141]a
'ec~Il' 885>1 tXXXI' e1,t111 5'X' IX'81 of5 1111e
XXXXIIXX' TheX'r'ck 11tu1t, w11ile X'gInera'lly
1111ifcd XXI tX' iIXX WrminsIX' IX tiXXX'XX 1811
''hus'Xta'r' iX asi ledI to produce i1(1,11n-
I '1:1-;}'SIIXII 1- 111:,1 , 1S 8111 881111
The11Key8.to111> '81 ye'sterday 8after-
noon elcted Xoficer81 X fo1118 x tIXI yearII .X
Xident1111' - XIIXI iXX 'X 1 11111 (1 ce-pre identX

11111 1las (tigh. 1The1. ne'xt sinig II
IIc 111111 ThuIIrsdaIy re'ein'Xg, IXIX(cr 1111
1i Tappan OCak.

WCANDLESS IS OUT
OF UNION CONTEST
Engineers Assured of Represen-
tation on union Board-- Dow-
ney Also Withdraws
1he clearin1g' i. J. WXX '. I8CXIXIIIyes58
Itlry.
I' is, i is id11, oliatei lXIX II (11 ( IX
bIX eain I'X'X G eorge88' R. XX'(e ''Ir, 8' ile, '
only8 contestant8f1rXtXeXfice. '(Ithus1111aXXIXX-
I. 11811.11111 and1 XXXI >1:V1 XKLlly XXXIr
;til an idaes fo i s posXX iioIIXnX.
''Ill I'll' XXeXiX 111111111(111 , I X eetIIXI,
and'( theX' apparIent XIII111g X ili11 th11 Ti1 o
elecion mayI turn onXXII (XXIII1(1111' (111 ',nod
other XiX)1e111 Xi X 11111111to 1the 11best i-
1111111' of the' X i mXXIXIXX( hat ((X' l('ir-I
(181e1poli i II 1 1111111 mayIpI oveXII i mXII
'11118ableIi f 1 the1 XX i 11,1,11 XIX i) (181 as X i t1,>
IX'X'XX'118, 111,kes Xi( folo inI'Ig XXIII,
m11e11ofXtheI'ef11111 1fX:MXrX(','XXlls''.
reigna1(1 iX II11
Ik. XX'leXXr, 'I'ov , ' e Xoly XXIIidatinl X
whchtheteedf' 11111111't1111,n11111
thX l ection I'I I t leave,111118 the (IX, XissuXXI
preiden IXXII XIX V t11 V.1, C1111 , 'o7II , '(Al,
LIdXXhomLIII.Itid,' X)lI b ide
,therproa it( I XI rXI heL([Sice715
foXr which ItheyIhaveXXbX1nXnoinatIXXeX'."
XXIII' '181X1 I I XXII XX XXXX'' XXX ? XD
XIII XXIcampul, IXXXXX 11 IX i XIII XXXII 1pell1i
ten, and once m1o1811111111trIeat1ed1 toII >((-
andX'eilX i XXIt 111s(1 he oXXI asion' of11'
o I so )1 tirt1 m nks in 11"m, 'and
'' ith1 th'' ee x cept'io, ns',I thel'' iXllX(it'X
581 SI'IRoy', "8011Dc" r1o1rgan'X', '-Si"1
Wile, CXXII'XXMconld,5111(Keley
Ir.dXXXunneXXX"M.c"1' Xz 1.11, "1.11.
1111is FIrXankI Ral, "Merry"5' errill,
Dud"XXXIKennedylI "Dutc11h" XXILubbe1r';,I
"Shorty~I DuXI IX'rme15 ,XXI iXIXIX hi l ip"'
811111ScullyXIX~S It XII' l'111118)'. III'"XXXII
Sec.XCrlton ill s. II~lX~I 'lXXIXX111 X
IXtX. Fz vs r i m c ,tu trritr;

'IlTheXInga(881111' of XXiss111Nell III"w
118811r, 'Xoo, toXC. I.ousGen 01 11

Brock, i edXI forI hr1 I tX'aX'X(1)' (88 XIIX X6 IXIin is j (XXXiX ri (8 1111 XX X X'fora state1 x hibit, 1. aC
in'18tXhe (1po lvaI. XX'eX I);ir(1s1111 n the Inernatonal C n111811f 58118.eu

Back to Top

© 2023 Regents of the University of Michigan