100%

Scanned image of the page. Keyboard directions: use + to zoom in, - to zoom out, arrow keys to pan inside the viewer.

Page Options

Download this Issue

Share

Something wrong?

Something wrong with this page? Report problem.

Rights / Permissions

This collection, digitized in collaboration with the Michigan Daily and the Board for Student Publications, contains materials that are protected by copyright law. Access to these materials is provided for non-profit educational and research purposes. If you use an item from this collection, it is your responsibility to consider the work's copyright status and obtain any required permission.

November 01, 1903 - Image 3

Resource type:
Text
Publication:
Michigan Daily, 1903-11-01

Disclaimer: Computer generated plain text may have errors. Read more about this.

THE MICHIGAN DAILY.
L EU All oohy D d S os All
~ [ok or ' .. a~,.o syle's iorothy" "d ' Shoes syle'
sellit bndeerI iI17 OR LADIES.2
havex lev, Solxaiixxx \ iarx
m W0 I ® I'The only shethat is exaevy shaped to the one, oo lxtesx
Suits and Overcoats andl lianents o the foot as ?heyj are revealed by X-Ray
3 PRO*lPhoorahs. o oeI
O JUST FOR ONC wont ,you ty a pair that 'rcnot ad2b
$1I2.00 to $25.00 Th ieClothier, +® guesswork nmeaurement andi you xwil iedoise tineonoox
lxxx xxxii l * 10000verdixt tieat they aie 'iia vaa en t in omfxortxh.,'
2i7 SOUTH MAIN STREET MlACK +6. CO.'s
RS DA , H Etablishedl 1381 106 Huron Street, Eon
01 2 BURCHF'IELD'S FINE TAILORING TRADE
e1 xxhe xix ixi xaexith uer ofix wxoxxiixlinn. 1 xxxsii
4. xixM'w liie CUhe Finest Linie of Woolens xxx texi
3, x+ ii c Art adxSil ilxxiixxxi xdom xixte xin x(ti xxrksi n x x
e thix' xa'xi, \e resxpextfllI xiiyxite xxxix r x'xxxl xxx
121zE. Washington St. S. W. BURCHFIELD
Others ClaimfiThemf, We 1' A OST!IIR[IISCTtrerST.hon
Have Them. 'xxxxxIi x ' xx x xiixi xxii lxxx vx xii ' t I . "'
A it ud v'xxxx, 'i'v3 xxihe ballw(xix6 toxx xxhixxn on i xxxtx. Nie'n xxiovxx xiI Cleaning. Pressing. Rw iring.
Ixxitf-Iv ,"ixxx i v xv;i erhi i " e ; . ixx ' .s0x N lix c xx inei ad.ix' x dxi sp t.xxxie 'Llxxx.i xxix- en i ar in . Iltn a e ar s 36S.S AT T
j AOii''iii' xxii l' iii 'ii'iiiiii Ixxix Six xxxi 's n i lixix. l 'ixiarxxant vas O'.>s.'Cushlig'sl
T T e only strictly Firsi ClaOs Shrx m he {nat r ixiiiix'i. lii 1x7xx i des l' xx' 'xi xx ii'hxxxi txxx li1ixx
Oa Oder Dining Room in the City. M'xx xaxdix'i'l'xxixi ii'hil (;raxixix ver xxand(ti , taii i rvix'l thx' Coee.aleIfo n
:~ lil it Te Caterer. 4 xxi xxix ixiyxi x Oxi xis:,xxi' . lxii1xLenve Orders ai Cshings or
xxxiiut xxovr xixlxxowns xx'iixxMich i 'x' l g'iiiil 'ix xxxx xi 'x'l xxd'Phone H stn002 3yrd. (atsCm d
315 Ox STATE ST. fuimibxlexxxand lixM ixeotaxx tx lx xiI t iit(, xx-vrInadexil' Ixx i i i th xi'h xxxiilxxx
beoli iic li ~ixxlII xxxi yxdl i. iii xxii xxxiixi3 yd.lii. H Ilishoxxt ,..;..:r." «;*,;
co~a , " yads l:: h : LLCTRIC PAN ,
xxxiiis ixixd iii'iix'ied l m reiii xi'iiixigiithliii' xliiiii'xf'xilx'x l iii na.xiixix I lix.xixib
w ~~~~~1JJ xx~:>In(i xi' Ii' x xxxxxx plc xxxiueo ttnn ii x lxai>x xx thIis plitwxx ilvliaxt i. SElectric '.dxvst'tnxv Disk'e
BrNewikI BruAnswixxckx x vixi' xxi°llxx'ixix'l'li'iixiigxii'lIxxvi Txi x'v~~
El ecric al a
AT asx i'te ltelx lxxxxi xxi'la. '1 lx xxxi ixixivixBer iiniigoes i o ~i . Maddocklxx l elix'lxf
REIDi'S BIL~LIARD 1 ARtLOItS,'goxt lxx xix xx'xxxiveyxxxcma ig I xxtit(, l iixtlx'isvt xowinx. 11esxiioniiitto. liall :: i i x ttii xxxi ix iixi '"'i'i
Fine Cigr oxd Tobacos wno n xx i Mi ii i'a~iill's10VMxxii i. xiiSxyardl IxIx'. ' Cell m -Ii .xlx "p"i vx
JAS. W.Q iRED, Prep. 312 Sate S., S lxiii xxxiii x rosteriii" xxii xwill with liii "lxx eI ii'li t igar andv x iii chixiganxi
lurkish Cigarettes and Ppes lxxiiitxamsi xaxoxx t]xx hearlx orxx thei haix iii xlix' XX liitheibllxiinxtheii't vxard :}, PUkiwi k )TPANY.
exxv xxxi l, xxx .. i t,. ' lr i eswlerrlxv'v xi ei e xilix Ix' o ' ia clxxi i nedxxi twioxi i i'lxiixxi .xxarghxisxxxxlixix-x 'tx x7i
Fine Lunchesin Cxxnei o-ngixixi I madexiiin' dlv xiii xonxx 'Iivi xi x iixix ko xxiiix xi xx lx lwert. mo fr (1eitx'lSt . .4.v.SO.,.4.4.Sdbteu. i.4.4linedxe..ihI..,..eIne5tie 1.ISb.I.454,Il mrn od Ilet.I,4oal
Rx'iEi.ixOLLxix'xxii
308 S. Saie St. P EJOL llxv ili'ii xx x i iii xi xi x ixxxxxii xiiix ixi BAILEY' & LEDM~U I 5
T1he School for Dancng hal iii 'xiisitorx i :01x1]x(ilxlt xaln,)xix.Mixiixntaxxix hedxi teadxi'idlyii xi ) FIH -
} 1 i ,1 ' xxIi it lxxxix o 'xi , outofx wlinlxi lxvoe 'xxxixr;. O( t)C0 tAttNxi
41 a7rfind [ton0 then -a lt~s yina 'Id Nh .orI x li'xiixxiiln xx '1. (oixi 121Eat Liberty Stret.
Stores. , P1one 2-4 xi-Gii' xxilii* xxii;xi.,xxx;x.iid""xii;«:«ixxAxtx ixt xl xxx.
vrn cx xoxxxxledxiixxxixxxluauth(bilxxand wiiasxxpiixxxl'l >x rvxxiixds M~ ATHENS PIRESS 55
-xi xx .1 tx lxiiI 'xiiixx~ l ivx ie iSxxxlxx xxxix
YOU CAN GET A 4 iiiixxiixxrd.ixxix;' xxixo i fxouiilini .C2nd F~o 0 t~n-,'t,c ixidqxxi
l ~ixxxelt lxiii i' lxrF i er x ii'i xx' (r'xve'xr xIdImlx and x iii nesliax wasxhxxdixx
At Turtle's, 338 S. State fwxnt xillxx xgl cxnteri'forx'flxxii' iil.. 'l iiiix'xil'nn'i'xtoxich('x an', 20iixxx1i10 CE~TRP'IiALTDINESI
xx^ w ' 1 r ' u in u eo adthroneii xxx'ixv h lx vxxx Lx xte i a ndI ,nehiri' ci tiatliiGoixhiorsi'i erexxix lxii j111 J ix.1 R~4 J~~xl~
l IUtyarsli 'il '(xxii i'xxlixbil iaxn' huW le iesw r oco1t o n hue'x:Atixix lxxii ix. (h i I t ,W
nscu $3 1ivyr ''vii . ~f 12 \. i hixtn(tJials t a 11 ly d h~(.:t le:iIr .3'~~i ine I. 1-a* 1l'Dtr'oi,'o i ix'.x.1,1wliii x. xisL) A.I ixi'xo,rS ,
U IVR ITY ACADEMY, Sate Stret 'livih]>;gxxlxtat x v> ly itirnyearl '0i ~et x il. G. N 'x,'lxoix li, U.
PALACE e- .PARISIAN xxxiddldxi}yxxiii iO xt'xixli iiliii'iit'toi'i' Iiyr ln. li ol ye oudt C a PricC n'
I lxiii'GE CY , wu 18yad lne xixe ihadi toi lxe >'lix ii'xxi x lii'l inxiinxxitixi' Woxl-' Shoit iel'i'i Ixi xiiit' youvxaxxi
xi xixxxxxxx. iixxi'ix. 'liix xx xxxx' xi 'iix xix xii
..LAS'IJNDRY A~~~~iL1N kU n onttivl, IIhmoixxxxiixxlx'xlx'vxxx xx.( iitxvxiv xi
c~al 1dfc [.acd OW[[i~ R , Arom ty IM xL xx'lxi 'ixxxv ii xi.x. lx.~ ix lio'txxxiiplunii'xd thiioxuxh li x lxx x'xxixxx
. f.' DORJ 0'j LE"'1. 5 . hallwiaile lui 'xltixi', n lii 00ixivxl ite 'x .of lYIAl
yrdl lie andipelixii i ch 'll'ilg'ani10 Min(tiaix' i ck xi~ex lgoo. Soe ie iAND) tA'T'4O M Sl.xli
Clt on yardsfix ldxx ingiiii. xIxo i . .RTROJA~OWKI, Proprietor.
SEYMVOURi'S STUDIO 'liehlIxixi was xxxxo leix ma/ini x'x andxxxl''lxxim e i'xiii'ii x l iii'he inll ixiii, FaceMassage a specialty.
31thMinSr le balilhaxulxxothxi'30iiyaxidxlii'," a ti t It xxi. 322 SOT STATE STREET

_b "*bbbbbt~~C.SbxS4S~~~44 ALLENIS FOR QUALITY.'" tMoJneyv Loaned Tf
SPALDINGiS OFFICIAL t S
INTER-COLLEGIATE Ai'
« OTAL 3 d'Bi o ed aceUsed by salt the Leading m u'' n"'I* ace ionds
FooIBaltPants-ImcefrmdI tJ~ 5 1. 3 ~ D'itle'lx'xxxxii xval. x'x't'x xxi
vxxne 'i rhi adx l glB est t ne w or'x'rn Lxlwitxiinn stxps.ix lxx xxxixxixlxill
t ' Q.xG. SPALDING h BROS. V UNION LABEL ON EV1ERY GARMENT x)o'a I ;i na>,;:3 a. 'l
New YorE, Chicago, Denver. Incoxrported tfi iix . i i '1 ii ' '.r 1Lut:
ALE1T E C OT IRtoix130.In.Ltoi xxt n tt
Spaxxil iin s 1ii i otahal G ideII
Prcet u. .y . 1++ 13IS. "rAIN STREET!t ,1 OC1 .W TS
WE ARE NEVER UNDERSOLD GOODYEAR'SDU TR

Back to Top

© 2024 Regents of the University of Michigan