100%

Scanned image of the page. Keyboard directions: use + to zoom in, - to zoom out, arrow keys to pan inside the viewer.

Page Options

Download this Issue

Share

Something wrong?

Something wrong with this page? Report problem.

Rights / Permissions

This collection, digitized in collaboration with the Michigan Daily and the Board for Student Publications, contains materials that are protected by copyright law. Access to these materials is provided for non-profit educational and research purposes. If you use an item from this collection, it is your responsibility to consider the work's copyright status and obtain any required permission.

January 21, 1908 - Image 1

Resource type:
Text
Publication:
Michigan Daily, 1908-01-21

Disclaimer: Computer generated plain text may have errors. Read more about this.

The Michiga n Diy
ANN\.\RIIO R,'I~iIGII N, \\ It IS DAY*,\JIN\U'ARYN .x qo8.

\"xi- XVIIl.

'Yo. 8..

MICHIGAN'S ACTION
REGRETTED IN WEST
Badgers Hoped for Games-Rec-
ord-Herald Editorial Deplores
Loss of Wolverine .Teams.
'tC cago Re fxcolcxi'l ci indsixi suf-ii
ii impoxxrtill i i -ai n's, xxithdralr''
xii Ixxix. xxxernzc .rix lxix I? pclxx xii' o
ixixixi 'alix xxs 1 x'xiiiiiiiii tx bexx' xxxiit
11) 1 xtxl'°x113 S lxxi xx xx lxx

rexsuiltxxf xxwhichhx e, ix'xxi.isxhlxsisxxtox
The Lacier cali aslog'beeciiiis-
to xii pla ixthe\l xci xxan lxx.lxve, iut it
plii werii ei xlxii i alee y liiixl xiaci .
'Maiso dxispatcix h xiixeadsi
''C xit~iiISxx a i thunderboxlt'xi outlxxxfil a
clear kii' Lix tat xitim cwhe atlicx
affairs iii lxx toib xiajuinig ithem-i
selvesxtrylthir' normaii lilitatu iiiamong thex
collx~ of thelx mxiddx .ix~.l iiist, 'xxiretire
xxxi xofi lixi xxi xxfromix cxmpetitionitiihxil
ix th, iii.xx'i x. xxxii u iveritlx xies, ha ien
rise tox fxeelinisx xxf xxoiih x'reiiret'laxxiijoy
ini tliatlic campxxxxof thlxe IUnxiityxi
ofxis onsxxxxxx
" lrt is filt be.xciuse liiie ilxxgxxrx
f(-1 thalxx Micihiigaxnx righxtly blonlixgs lxx ithe
itsixathleticx iendeavors tlox thxat lcocaxity.
Doi-i.< flt becausexxxx tlxexxmuchxi tangledi
)1ixle of axi x footbiaxxl lxhedule for nxtx
all x xxernixxiearer xx xolutionxxxthanibefcxrex
lc Wolverlxx iii ixixixe'otdthm ees iiitiof

COMEDY CLUB WILL lIII, IS GI,,''K
PRIOF. FAIRIEpS PLxCID,
GIVE PLAY FRIDAY Pot ' ht 1.Phllps xiiiasbel
"-Recruiting Officer" is to thave lxxyexarxxxcoxxniefromixheliiivexi'rsiy
Elaborate Stage Effects-Quar- xx .iixiix xixrx xxlxxxixrx x
{ the iiiourse' lx x ixiiixixlix xxxndigoxverxn-
tet and (Orchestra Take wart . meixi.lProxi. Phiillipsxx xxxsfoxrxmxery a
xliistudeniatxtheilivrsit'x'iy if Michxigani.
Ii ,xix "m i xi c xan x x xxrid e ib i moot. linis'hedxi xxxii asx xxixxxxixrgx'xxixxclx.'andii axgradxuatxei.
itrs x on xi fi l pa t'I xii' xeiii xxxi xofiithei'Cornell in I 89i7, xxxii xxix lxi' twxoxyeaxrs'
cast itheC'oiiiii chill ii iilx xxixin t rdcion axsxixsxant libra'xrianin thelix Nxxw \Yor'i
ofi thei' lxi R cixIlixixi }' lixxxxx' xxiliv i t-;i statei il iay befoxre gixoig iii Coloradox.
lxest xxx ixxixxxii ' ii in ',e ir. 'i'lx Re-x I lkis lxthorouxxghly xiqualifid fcxr' tie xwori',
ncrut llxOficer," chii ile ixixan fomx i t- andxx is h iighlyli cxmxxxndd byii) axli xwho
presentation.li There isx no one-starxxii rtxxxiiilxxxi
T" very'charaxteriis dis incda a i ni Coursesx wiilxxhe xgix'enxxblxi \i . P ilipsix
xactor;.xpoliticali institutionsiiadxmxi i ip al gxxx-
The C xxii xi lxxx ic x'lxub i lx'lplayxicxiii tolexih. lxxix xxiiifrst xxx i rrespondxxx
firs prd cto toxiiiixxx lxx li ilexi"housxeix' sexx -i to Coursesix i xxiirid '. xxiiiwill lxxxiveni
iry atithe New xi i tnC liii pera lxi houiiiii' xlat xxlhe xiho xrs xxannouncedxxfir ithese xxxxcrsxs
andii through'lx the xiiiii'x i CixixixiofMan gier lxx coursi llx x muxxiicilxigovxxernmxentx

WHITNEY MEN WILL
STAGE MICHIGENDA
Experienced Directors Secured
for Union Opera-Boughton to
Conduct Orchestra.
' Iliieffort xto III] lxthe lPositlin of
thei i eignixi of I f i. A. K liyxim), lxax
xxxii fortunatexlx restxix. . i iilliiiie
reprelx ti n t xxx he i' . iiixiixix Unxxin se-
curedi xexterdayxafterxoii I niiiiiiiix e
Nviii Y. C.\xxhitneyii of xxi oi t, andx iii -;xi
axss iiil istn; xhee ix lxii ii x pressedi'xxx i
thirxx Intrcixn the l produxxcxionoi fii i - i
iigi'xxxuxanxiiithir i'xx iiixx' to l asxsit xii
binginig iabouxila xi iii xxliii x'pie- x'xxxxxxxx.
ixil six'x'.'xx, xwhox stxaied'i "T'''I lex f
]l(,ig oniiigxx axiii " A x ixx tii forxx a
Day-,"'ixhas iiiixsiintei lto xiiiwht'~i
aniii atni on hejx (,,xIxIIi spari'x toi tiie'woxii
(i iiixxixxiixg thei' l'lxoi ' old xxiii I cxxxi
ofxhl Unxix on'sixxi xiiirx XCI Ci Witi i .

fxxxi xix' xx ti'xil)ii xxxi
i 1 11"lx xxifrom the'i

c x i'' in '1'

olla'ittte Confcr ncc ,ageeotc~t w't1I xx lxii~ it i e wesx.ixl ixix ltii' 'xIii anxit i tith ie s o rs 0 u ildal J h ,aoh r o 1z M'tiiys pn
xxxii cc xli' 'xxxx I'txx'x 'x tx nxlii i xxii corxixspondi wihih p rod of(iepay i sleCcd to ii'x'xiipxiixii xx iiix- r m b t f h utv, xxxixx' xxi will. tra i xx i ' x
iix xx i xi lx i l 'i i iii iiixtxcxxxxx iiixxlxiiIxxii li xiiI x xx li xii xxi.xi.x xpxx vxx iii x ii lxxxx Cx i. 'iIxxixx i xi
iii 'iiix x xiix 1 li N1=.iIM"A iORKllAiINIINiDORiiN i' ',lubis lx iixi'liiisuchiiothiir'xeffiects ixxixcoursiesiiii'i ixixxiithisix'x. subjectxxx cxxiixxii lx'xxii xixsx
of h, t x a s If xxci x l ix Icxsor xxn i ' lChei yxiiiIiliiC PiieYft.ii x x lhlx' lxx xii lx Nx'i 'ii lxiiortxxl:xi xxalndx.xxxxihiexi ixailxxiiionixi 'lofixxi xxii lyii'
ii ixxi lxxii buxIii'aiii il l b< nec'iix iitoigive. a S xxxix x i xy Jiii .na. iii lixhe icinsultedxxnestxi rutiIi'i s.x' Thexi boxx kin d lri cs sxiiii xl
artistiicx'I Ii ii 'I ii iii I li xxxiii.xx ixini'RiimxiiUnivelrii iiiihi'xolaiiareinxii xliiile:iiianii of
la i, xci x lxxxar ' flex i x f l xxi x xicrafxiitxx-xi x iiiiiiixx iiix lxi. i x..."..y".lxxxxii llii xiK'xi'xxiii
"Q iit- i ii i i'i i I'i x i liiiii' haixviei 'xx x'I x i' xii xxxr pom - 'ixxxxxxxx ii li' xiitxrib Ir i ix1)v llerxxity Maii txi, (at ii 'lock.lxlxxiiilxxeiiimeniixiii hoxxare'x''dx etxii g xiii togg
ii xxs xHb a ae\ CO o hia e li x C xxwoo ii lxi xic.x. .iii liii.--_P__ . iil._._ . xx'iilx Clxx theiii xxix ndxxx' i'ii'io1tx e
\ti'IIiii i: xliii I Itimeiixitxxixixnitii oiiflix'xs'ixxxiwdxxlatit.x gx'ixix'xx liii ixixcixibxiousiii ixtxxixy 1 i .x
mi. t.i te.ii' td toi oihexo xi i' !er C xxxi xree1 .'xlat i li lxiilexiismokerxii ixx x xxii' ifor'txxxcurse a lthe iii x I,'ix
I iii1)i:,o rac cd. he ituaion hatxIiiiiti'xxxil iap rov dlte'xcti-xiiiill1cax' ictxixx ele tionxd Ii 'pcriii Of thxdire toriw'r xw" ici
lix ~~~~~~~ ~ulua xcolx'ixiiiix 1 lxii Clxi iiix ii~ii liiixxx. lg iii xllix.'tax enxxiii' tulxixeciii thix'istxofith
CCur t liiin . rx xix illihe resoli o . the lx xli x 1 ii xi liii ii li'xxl li lxI cx iili'xxxiiii xx i . poiionilx tox l lx xx xx'xxxxx' x
I ixixixicomlI ia~lt a eun ff zI 1 There arcii cxix lli'xi'iixhleii'n iiii'xii i xxftixirtsi xxin lxxt lxir liwh xxiinxax xxxxxx'xx iix'aschoCoIliixiilx tlxxnxixxifori
liiifoldlxxixli Maceihealxxxi lxxl I)\ ' Ihlxaxnualibanquetofxtxexiix ihxwhich'besticxstmesxin the xiii ixixillix th
ucecs.oy inch ouldl.,ti Pic~dcm : ""fit, R ccrritin Offcer.' and twelte :tperio of winiitrxsxwilibexxxiiilargst cotumig ihoos, iil Detoit. 't'h
cc iuxx i C lxi x xx ci xx xinli xixxxxx lxxi x pectsxix to x xx icxi'l i xxx xilxx xxii lx' Cxx xxi lx ixiir' ii xcvxxxx.itIe i li' ii x ii i x
liii' xx ix'xi xx~ ' xi i- 'x C ixixcixotxleClililix , xxxiii hax 'l x s xx ilx heil lx i i' xx'xxix6 xii iin xithe ii' heart xiiof thex''i ix xxiforests.'xxxiiixiof
lii~~~~~~~~cstn~ will. i 1hexiipxlanned xiixiiiix.'ibuiltlx iitinder. .
xm aii i i. lxxxrg. I'c xo>IiicxuiU xxihixiheld xoillixMarchx(iii 'hiix' eol dxx utii l xxxiii<Gen lmen of iShrewsbxryi"x max i ngxixxx l i ii "x xxiiThe x coxlegexxxinowiilxxas' xxthexx
to c u, f hercftn tea..ti ist h el. foI o :thn) eo lc in llta i'iixw il iiix"cxi~ i cxi xxl x ix pncxxxi foestyicass i x.rp n' xxdxtxi smgiupevison
,oi lxxx x' i i ix xi iix i'i'a n.t;y fa" vt \h r s x'ohgiii/ii i th xsxxii f icfxiixxirh sta is'~tg u a rcd b
xlii xxxx x xxixi xiiixx x lii i xi iii' lxx xhexxii icxxxxixxixx ixixrixi ixiun Cltxix.' xill'x'dxoxx'ondxirisii(cxixahrdiii cxxii'mcxxix tiBoxgghtonxxihf ;eh lxI I ilxifillxxi
i x xiikeat i ' t io emphasize.i it. fTo r.ii t7)i ,l xlx;cCxix xxii iii lxi hlxix xxithe'hxRegenxtsxxiil xxxfixthe.ixixxx.x l'lilflx ICi N o'fxCTililliCxi
xli.' ' ii xxii'' x'xili'xx'x Clxii xxx ix ixxxxxx xxxi lxcx' igii lx xxvii i~xxl ixxx xxii i xxiindebted xx lxxito xiPr xof. xix xi xxii xix pxxxs xxxxi'xxhxe cxii i x xxiixxofgiixtixexlx'ix'ii ''iii
xxiiib replce M chga il n 11- xxMc ian xxtlnxii stailiihedix xxa iyn'eiw Board x'x Iithe ixxci x xx ixix lxi cbwixlliifsoonxxxxxbexxx x''xxxi lxx fxcixxxxxx ix i
lxx i i xx xi lx ix xi Ixxiili p sto . he e e t vt ou i>a ixixxix'011[1701 i of A xhleisixlx tax te erin ffxe lylxxxiis :t lxlctinxfxiium e sh ol wllh
liix xi iiilxiiii lxxi 1x~xxxiixli xii iiikx xiiiix 'xulN x lii ll~iS iilli'S x.xxxxxxxi x xxx ii xxx xxxiixig xxii xii vx x
xxheiix iwxxi i;Wx'ich h sbe'xl r o tl a cis constxitutexxdxxiigran xts rxix ofl Cithe1liI xiiC Ilii'ilxC x lxi. xxi.oxiinihiix cxxiicomxpii' et1exxx ximm-xx
" "The f lacu iiliiix lty-num er'idoiiokii'x'.n ni I lillix irctinxfxirili sioiitthIx3flyanx1 xx'ha iiio'xo it.xi ile n rth ofiuiabl, a d er f ara havlben xxxid
ixx'ix x 1 xxii xlix 'xlii. cxx. xix xxi~xi~xl xi. I~' Seatsilxfor xi'ihe'lx' Cliixigx C Iixixilixiixil afclxxx nClaixixwxh xxihiisiipartxxofi'the'ioriginalx
th l Ofiii cllr'lxctingxxthxex xii filxxlxxxi Ikes th s x ci ogn l liig ,c im xili xi i xix xxxii'a lx ixlxxlxmexi lialxsuxxxri iiix iiiixxieiixi l'xx xi' C x- li xxi C xx li x
xxx'xxii xx Cxxix x ixiiii' lxi' 'x~xxix xxon ' Csa l iiiat xxxiah.'s lState lstiieitiraiit'x.adxxbyIltxxiistoxxe xiii ernmelnxi tox gri - ii C lx x i ii Ciixx ii. ii'i'i' Txi '1x
xoic 'x 'itu tion xecl edx uponlxx li m xxiti xf ithe iloyal xx.and.'tiotxixxxi h iret xak incx i iii xii ixxx a, lxto7 N iiiixii xxi xxx xxxi xiixi i lx xxi i xixi
lxxiive fo talg xcxu t e pr p rxne f r h lxxx o he U iiivers xxlx x ii xxi ~ I li. I li x xi ixx lx x i ityxxyheIC ' i xx'xxx'xx xI'i xx'xxlxxx' 'x \ ,i
co t p p r s h d lxx. ixhlxyxdi laredi i lt fo mai tiiioxx theiii ath l ic pli cy, a d l xiii tiket'xacr s,' wi chxxx i es about hal inx ic xxere he f es m n il , g Ci xxx.a
CCI xi forCilI;;,xxstudent,.ii iilii'ixiiiin11w11therefxori, xbex Cxlii oxrxsesx ii xllxbei iv en ic.ar I xx x eei allyxell. Ic rsh nu
II andii thoxx gii ixixicix Ii ix xxi' xx iii cxxxiiif Mic igan llub, nCthexixyxxicx'xenixy the erform nlisii liii mor iyxpeiof cec n fiedgwoii(xte.xwhiexxiss lxii pla ediii'eaix
file'li imxxiiiixxlxxi lx 'ix1xcxtIoxxnxx11 "flick decliiaredx of. xxxxxxxx xxxxxxx'. xii lx xxxixin'i imxxetinlgxxi xxduly lxxii xx u 'xfxiiorliig
xix~xxxxxx lixii Ixxxxiix lxx xxxi CC'xi lx lxix xxxii iiliiix'l i''xix'ihxxx ixiixthan theyx- xrxotherw xise xwo xxld xxobtaixn iiin tiiillxxx. i ciiiaixwaxid.
ix ii . xxxi, xx' xii xx' iixil xxactionxx of xxx xi xxxiliti c lxxi e xxxi . 27, _i' xxi xi lx xxi li xxixxcixxx ii xixlx xalidcx' lx g Ixxxlx'x. Ixxixxx l xi
t filte tear.'l hox.d h xxxixlim xxxixt l loif ixil i'xed.ii'ii'l'idx.olxl ii iibeaxxchiiili., ii ixix'liiiindioirse lxii xlii lxi' (xxithisiix ixxx
xx' xxix xlix lii I ii xx lthe afternoon ofx I lci the'x!0xlh.x.' Cixxxixgxicourlxxix.xLx liiilxxxcfiorxeltryx workii'i' ulhliii I ilx lxiiwill iiiexlplayxxii lFricxxi
xxraleiatx comeitx xion ei gnxxxxxxin t lxixthe i. lRegents, xiixan'dixweiixrecomcximi'dlithaxxiiPali tihxrexiiw'lxiialiii'bepracxicalxworkhinix oxi -Ciat'i5 CilS Cltween 1111h 1 xse ior xnd'i'
xxr curii tox flx u sct l xxiiIxxi lxx xxxo !ig r i xii. olfxxi rxiclxripaio ii uhiiix l' c i xx lix.roo x I lxiii lx min a l oorxxxiiiri st . C ii g iixi iiii xii xxxix'C il xl; C'(I uli ~
( "xi'xi i }xxxxxxixx xxxixxxixi xx ~xlxi xxixx. i xtrtix xxlowerx lii"'x.xxxrxxii iis cutxaxlose isixiximlxx moxi ix irl --
ath xi xi xxletes in e p epartorixcoolsico tro xbe cxlhxxxto i eiii lumii i by'k lxxiinxiiecii enemies I xxfilourxlnativei lxxri.es. - x ...cx lxxii lxi xthex Fresh-jurix riixi lx xxxxx ix
xix' l x ivi xi xie xxxx x li x h "im cti illi p x l ix'iar xx'xxxi xxthlBo rd i x'~o tlc fxxi x'xii. xlor ii5 xxiii lolilix i rst.xxxxh xxi li' xx xi i fxourixxxx ixxxxxxi. lxx 'irows, xxix xii x x x xx xi
cxx if xixxxx lxx lxx. x iiiii I " xii~lxl ixxxxx.x xi xcxxxiix'c'l. hcxx h.numbers hxxx. xx ofipxxxxi Cxi speci xiimexxl'e.co..lxxii : B skts Ttixill. ' l w-iix
retro civexlix. ths'xx iix'nittingix hiC xx ixional x'xxhix' membersiil'x a ind $i1i.xi00xxx hv Hxixexilii(xxxfxciuxxxxi xxxxxr xilii7xxxixxc'xnitx xii ixasti
xl cxii'xx' lii' xxxi lxix lxxi xxiii xxixxxxix'lxxx gx lg xxxxi'xxx' xxcxxhx. ixcii lii xxictedxii i ('xix'entx itxx ixielielu'toxioiii'icaluixixeii-i ciorxi (iixci xxiii cxxx. nterxxv -i-fxxircx xMiarxxxi lJi
. lxx ing ii xi lillili iita. xny oteri cxitlxxxi iiirxx aI.xx xli noxtxxi i txhxxgxxicxxxx thatiixr lxii xxxxtow's. ;oi xixii lx' h' lcxenlii cxtsxixixxxxxxxxexxxcxlCixryxlxiiig lii;xiiicexxxnii'tcxg.x
xxics ci liiitithexxiiiix, xxxi clu sexxxx. with lhexix xxcxxrxcx. lii lxxnnsylvanviaxxiii lx.agesiofidxvelp et i lxx ii u I u tg ii i I ulixil ic
U\'ic ihgnhaieridcty es "~tada h aetnl~ntr lcLto 1h
Comedy "The Recr oiing pror Off.stdnt icl e hr" FRl ensteBadIcDAYec,;-tr~,A
PreenteNetWhtneaThies il8b PecedfM.ls

Back to Top

© 2024 Regents of the University of Michigan