100%

Scanned image of the page. Keyboard directions: use + to zoom in, - to zoom out, arrow keys to pan inside the viewer.

Page Options

Download this Issue

Share

Something wrong?

Something wrong with this page? Report problem.

Rights / Permissions

This collection, digitized in collaboration with the Michigan Daily and the Board for Student Publications, contains materials that are protected by copyright law. Access to these materials is provided for non-profit educational and research purposes. If you use an item from this collection, it is your responsibility to consider the work's copyright status and obtain any required permission.

March 02, 1911 - Image 1

Resource type:
Text
Publication:
Michigan Daily, 1911-03-02

Disclaimer: Computer generated plain text may have errors. Read more about this.

I e l -*0h g r aiI

Vol XXIL
UNDERCLASS TRACK
MEN WORKING HARD
Sophomores Plan to Best Fresh
Stars With Strategy On
Saturday
CRAIG-HORNER MEET IS NEXT
\\ ie :ll sit KI cn. ens p pl
;tr1 pwiig elr' he reaest efotst
,h~l: fr it, tusle tha aw ittem
it1th tishsoh m et ichS is to b
t cit ~ lresntti}cs boh le i s
m t i , th ir athlte; -in th ttttttt 4(I
.ic a in pr ailtis for
t~ls ill sae frtecheiI ots
ta ive 1i1 t Ii te tark
n bil its tetit i ltt S t h tr
rcc it ho rcim om- metit i t f tt
5 al c rl i tnt t e' t-il ihteitalifti
,t l lsei'ti inp ~ti o testwith
ptt Is c5 't 1 Ii~r t" tsotol t
tue i n imi ted to% t i fatltha
aSt.. 1 ts sme ecnds an
h, t a it w l ,olthe v ltt i thtet
loo is l 't~ i ti i " 11t a lty t'
~ ic iis lm ii ct \'s~t i 1 e cr cl
it ,iturisle 1 t He s t tes t
si, rt i ,nl G trl i1tl a rv
-itt . slt iii 11 I poini ts Itrthi
\\Itii tls ttdccls 55t 5 ar spilt li
te t-ir f~ t o dts -i t' mtti i
is+I issi lit esac ikig for Scr tio
icti-- t hapSt ic liest.etift he
I c l r t i ll- - t;c n l h ~ tt e i " I h S t i lrc s t'' 1 r i s " h q a il l t

ANN ARBOR, MICHIGAN, T1-I:RSI)IV MARCH-Ia, 19t 1

Noi.i )

Ometiga Pitt. tetiotmtics literary- xii
cicty, 111ll istld its autial ittitiaitiontibsan-
qut n ext sw-tik iii Iftiel ur gyittsii 5
ii iltto tti sci tii ttt i im:Clar
I igliti Batarate S t et\Mat-s 11 liil
Sustit Palmeir, I silt Janiss, Diy- i Itsni
tie, Florece itontiis Iitssii \e la-
si, _sgiies Parks aiti Gwrtrudte kMss it
cety, -WSill act as itastistres
Ftor ite it-ciis itoSt-e soityIsS tir
ihas beeniiarras edci:
LORIMER IS WHITEWASHED
By Close Vote ;senate Allows Him to
Ret amillHs Seat
Wasi-ingttons, i). C.. tiMartchS - Sentosis
secltihiis afitnitisiisI~ts- list -it
taSt(-i S. tlcby a S t t ii f415t is..W.- Pits
isistckIli -Is siati- isr theseatiisof lit

SENATE TACKLES U5511:sent 'l c- iri.. "E ERT' ECIE
V SteriTIllS ill asi t ti ~t i Ii ti i !' i
HONOR SCITIS nwmemibers. toris Kll, Malrs Si e I Al' t r OMANFINDS
Election on Scholarship Basis Marin it \sssis-creal -papesr MD r, Esther Van iDeman Tells of
With Faculty Ratification Ii tilt TiitkT -- - - ___ _I mportant Archeological.
Sl S.Si- iiit i-lit St -SiSStS 5

Prescribed
GIVES UNION PROJECT BOOST
It s illts te 5 1I(If til t- -t ive sits St-i tl

It Sc-ttltr klt it J. Heveil sr
tliol sitoiiunsi t ithel it osl. s t:
iC ititig ti iilthei-isits r -it tr f
.ihi l voed ag i stie sil I si
.'-ie S to r W.i A.i S mii th-s i
his ote lusi av wthil il
tsitfel sitttigS sit-st it I 'I
:Memibersof theII-sti " om l
llit s -isis-i lis

e-
sito
CI

iS io-it44s:IIIit , li t os i i, ft ' 1
e taIeI tu) r t-tieis tiltishli it\it
st-iri titnlic1s l t siit)t)t.dpiniit t lt ex-
CcllnC II sr o~r it ss: sscIl,<Ii I
_t) Sll stil -11 11 su t he ii cther r om a tst
)f -tlii St-i iii -imis lls tssiittls 4l li
tl a i~ed t,(I4 t~f - ie iliss f fih
-ic- forssititaI1 1Ol iats(1 I)4S i -
)4 s ch a h(i t itlnost sit i ii i
1,14" itself issat lol -sot liii sith i
-,lt o th M11Istee toll111)-a l -
Alot)1ti 111441ii~s; 11mi ',so t iirt e
is s ()f is s l inc Iit s f r is lh,
I'l- t tu ilit I )11st i- slitS erlite
islof s it iitis t Ilt fi afirs 5 of i ()ss it
ts t'iOlliii5isat ittiiiiiii55 is tissalilre-
S- <_ ( iirc -iti f r1 a i)IS <C
is .i . ts;Y1 }silt i t {t is jul - Ios1tc-' hi fv)si
c sslil St ar iipate itlu 4a i '-t
iot detiecIttsi-t te a,
Womn tW illI havc te cPlay, New Song,
aCnt(indonPicte.

ii I cones- ri-list stillbei runtis xti5 Stt
in a t thei-fris-sit Ish silt. i lst iti -
i o lk s will rack'tic mis ibut -sisc
lIlc i tls t its)tea ssh d ld fi his
iS- eni rs-itst s. s~fl is , ds ont i'' - el-i
Suits i .s. olilt ilc r
NINE BOO0KS ARE OFFERED
Scenes V r Union Operas Scattered
From Africa to Pole
Sie atisc-itit-s weeI i - mit u t) ithe
. i 'sils -li u t i (tr}lli t s- itertI. of-
tellrsightsetingsitheuIlsti -itirti i
wichsit- thesnextisop-e sisi s ts e I -~csit si
:r t i-, lttit s- si- el1s t' ittlwoks 1 -liii
tilsi*ad teerwhreftrom the North
:ta k bo III I0Slit et i is se I e 11-
is snilts 515and s p tlt-i i-i pmt-itcs lli -ii
Is ls ibrittilslt ill iie itrn d )\,it ;
once t tlist-i still Ii tts-cuiClssl i -
sI iiiif ' Sott nd Seass Ist1
its-faclt-il-i Di rec11 osd St.i '--ii
s-s-sisss; -if th ly i an mu c iii S I
vIs ill I S tu ii liiits iar fut re
sit sit sit i-is ii MW of
of V 1ileet lanneIdlfol r tIisI\p\
hV it-.t R t tilslcits if hisokithesit C
k Il\ c (Iii Ds FIR l 1'0ti lli S! itItlt-il
listgulareingo h ecnui -
o ciite} ill is iteis-i I ltoit- iitIls-i'' it ll I-
Il-1'cutilteit si t tic-ld ithe7;.-a t i7:3 it'llc
l otiiii it its ill i ve detailedrIt orts
l iii-)itret Slto thiitit-ilti tliln v~l1
the rep rt ftil i itt list iii5-tiu Itti'- it I
f lie pr i-it, Si t'' llt ut -s-IWi t stil 1s
(i iseriesoflecurs ocoe nth na

!11I iii
all it -I

5~a111 1 it
-il t i I -i ?

Discoveries,
SHOWS MANY ORIGINAL SLIDES
PT( l*11ls t sd-i-s t ril i-is is of ; 5511 !
siav l-i is 7% 5 . 1 - s s l isi ts

lib ( 1sts'--
sI> I t -i ,-is -i the
E1 t' ){1 'i o
till.s tI I

1{ is - i-i 1s rcc
r t 11 I' tiI -i }1c
F 1c1cii-i I(if
si'ts i-il -s Is Its;
,ue-I is Ia
itiss Is '- N
t il''is- lii tha t .

°n5 r lt t ight5
hItll rostl a ofsJut
the l o I s t i-i-it -o

SkitAPit kDliOOilllii -
5 Si C 5555 iii e ties-si fit
Neits wats-i thtuide o - e i>dl ols oethruhyi clo
sirae i tth anii laist iii li tti l ih
Imtls stnoliut-i From-'s--isis lrt~ n
tutu tiloSkits il lu hos( wa l'<°
S it - litt i ii -tii
fell-i sip. ii it -tu ii asC Ill) stanil ii
filsleit-i s sef iltli-s misis (Y11 n
ainedsi outiesill l tilt kits dIts fI i sit s I
siteadyS51tltS of ists t slus itt-i
sit-s-i tu t i lite tble, Stills f c artt
ti cessS-illassistsd,
TIie affai iir-si iittiiaitivii its tl
sicisti cteus it astonl t s lin withs li:
nC overlt coail. ttt dlthe par1ty s-be
tuat st-ill litisus siit Sits is-e-ie
ithousghst 1si simustachei-(ft-sit-111Isisletsrights
to pic tiC ot-sts tutils'i tacklftdit1suit
The i'cuch"th tutumeat cicleIn
mast. Andttuatits-sli-sists o (iog
thsing I-ispush: neithericlits it feel liki
ai ills-er stud itli- s 1 c ill Iwit ti -i--
iat-sitgutudrins toistile-sliolitilet l
iV tope ltgt h is-esuctigli01s lL'
MustachInsad alsit isantppee.
isle eirst itcins-the F'encers' it cif i
itr-lasisti-iuut litt w-ilil utie sitsr
slmtellessi iit t ilets C-isIL .1-i
fr-siienitti ssful -iusuli tti ss tiill fis -t
suith lit' oslloiw ig 1eisisst ndsit he=li t tics
siisuig tisisuss sill 1lights isI i s t-eiweeii
after, lprobalyt sthsicsuits c litleas i-is
finasl interciilst a usblliamin Wat-1
ciiisli i . 1i h'l s s -us re i ts reporti
ts tiartsh sandi liii-jsmssu rtsIlusunicskc
at 4:15'tosnlorrow.c

"ttt) "MFRl hll"ttKPI II N IM' tRh
Sill lI Its 1 1 tll 141
tr m ,rtills if the tIniv esits fr-isi
-'cat t a -i w lulenSaivelits s usin ittti
0s il-i -s-iss e I its) tilts 11 lt-e 11111-
cr~tc Daly (f t'w s ct f tictlsig-s u
11 lisort he W"I oos I s thQi i,
Y' c:I- ei n ti-ir. A r-i r i-ii-ii
usd teh n r th e fussyiof fuss
-is-c l, iss lutist-i of ]:,,,. n i- suit
wlill)-.- i u-uuts u iI u-'

tii s fuso lsr suuthe Itseal ii iiiIn inl
11'S I I s(11 tWill I Itiduto ay F s til n c tis ls l >-ua ii s-f Ie
tu-tuln lutist -itdIt asit rct eiit'iiutl t I ssn s i i flusts St-issttpped out-rut-
>r tei uui)_tS, , l titus JO-lust l l siur o iili suwait«usta ilts piu his
ill( Mrs. i ur-itvIi fromiwthis the alumI ieI suit itus at this- tsilies is stit -f ti-
aaenlaV o tan teirticet. T e t-ltant isl u ftheitus ln iis itsllee sit
s-i i Jut-t Pisil I ictus iusths kountry, l sitw the s fus
Sp tmotu lici-i Cftonklin : - nsitu itt- andsu uss te I his u-st u ls i t-iigated thes
suits, Sophtuc ie sI s 'l'lisThe ittitt i ll - iititiiiis a heI it Sit f tli
ii hut fii~~iss;rillt ati thef t ii S it esit ls \si uu n d si t heuss
;, a Ococ I'obe llowetilts y5 the -ils-il.S-i hi-cfInit InbrMr s[ow
tsh1 slu s s' tutu i(- uiti r Jitti tus t 1111l) S theg esissIliiseMr.A
ant adsh it hito- bothuthtitbsand ue-t a t ic: M,5 tii sis uitt 1st
ctic tthsI uiiuis Oclist lusts tulmeyt pr l's 1r iC H iltsN tt u 555'l' TAIitS li t '155
ieptpe Ishis lhuvl 'ilsol lt s-su guivtetu - llt meI- his ani i lt IC-i ii it lmuI tithcre -
toass. T e l iat liii oftllhC lts-s-tht ii situ akesu thessscouriseii i Iate te
ma e slusucha i t itc- t es us-i alt u l ti-isss' and sss tr i til itu hi s iNT. itF.51;.5It is
Ial d inn r i tll hits us ills-use 55s tilt;ofspe-it altistphtansuces ts juniorst ,ss hishu
assnu]ls Is E list- hall w of t l'ten S ti t5 -n-, ti tseintitiit Pb I-itak nih a dtontuh
usic wuessill bi ts inug. itGivertnorusgitu Ms. - -
Oiustorn susilattend hu titth t' tt-iba-tnq-s it- uitsndGo. ENIRSW13, Cjj't 5155 t'tNEW
Osbosrns siltl s lsak. uPresidentt II ilhiitt T hIetssiorhuntS wssill lioldia shortu eet1tus
tndDr t n kiell wsill sotlh lisetoastss ndtutu t us 4 s iitc h is aftnoon 111t l 1i
fyl e ts I'luts- usill -ipetak tuihthus-prsen e ct hsusur ssroom i-f theu ccc ics bi'5 iiliiitf
ho sn -sonit is -ihisre'I Te tmits ibius iss of fthus ctut hg still
utty i it at1 s- ittilet Issitiu-u i-tsih elS r- os t ak h lace 55 of Jale h i s-,
ho waitl lithuhab lle t us(AIsu4elt silts -i i tgsssu

I ithii-clas s cltutu tt-luit
MresRife itserisit<
iltsh Sui t -this l s .
tuuir sts It-i Is-us cs
if thus- I iii ilt
liniua lsu, iruth 3,..
- SI tti [ 1-Iil7- .
II eudliesulut- iluchs8.S
'luinisus - ltrch So
1 tI-u Jla cli t. . .
Mody sis Ma-tisrc-h13,s.-
IkcsleS(LIV, Nl Lrchit ,,

T1 I I:Su tO tu-; us-i
s i1 c r tills -ii
luitthi s susufuse
'1te flmills
11-d for thuscru--il
19)14 Vs. ti-is2
)ixia\Si ts st-i
1()12Sf tush
i0litav-.SII~
--t.i-it uVS. (l

ti-is f-is Is( stlf. tltIaIIIIftIsts hoin
'1Vsrtitus i ishutphutshuts hut-sill isis
tsr'Is sstff i-ttoIsmlakest reiv val-u
tushle- aI f llitrsitthIt f ruuiu-sssc
W1 his list 5s-sI-slush11Si Msitigiut it-ill
itt ti sitlu-irt-i --f sits--i thtusheli sill
luststilt 11 u-itt u his- slusuuusculof. The
al-octkri-s itmumpts s-u itvllid esards-
hut lowtsfor thu s enits-i u ut Scshouulds le
inshact rite u -susinu thu' ioilst-s utstdoor
kuustinususttitPae s2.1

Pretst- ietHitchiins %I ts 551 ofss-
I-isit atS t heutIi-itet i tg f thus- ti-
Usnuivern-its sf 1lii itigttu 5liiiituiRSi--
lutist l i t Mfon-oe,51 M oat Seh -
uft , 'Februtiuar. , lists iturbu Prkus
0f this' kisus-dStti5 stiiC uls-~tr
ts-ittt usith l([&Jusli teit rs u' tsi t oit-I s %lii
thue tuoastmastr. I-units-r justitr"Ifrl.
if th tstli -ur eicst uetrssgstLan-
the othelr -ispkes.

Back to Top

© 2023 Regents of the University of Michigan