100%

Scanned image of the page. Keyboard directions: use + to zoom in, - to zoom out, arrow keys to pan inside the viewer.

Page Options

Download this Issue

Share

Something wrong?

Something wrong with this page? Report problem.

Rights / Permissions

This collection, digitized in collaboration with the Michigan Daily and the Board for Student Publications, contains materials that are protected by copyright law. Access to these materials is provided for non-profit educational and research purposes. If you use an item from this collection, it is your responsibility to consider the work's copyright status and obtain any required permission.

November 18, 1910 - Image 1

Resource type:
Text
Publication:
Michigan Daily, 1910-11-18

Disclaimer: Computer generated plain text may have errors. Read more about this.

The _ gna

Vol XXT.
THOMSON'S CASE.
LOOKS BRIGHTER;).
Michigan Authorities Believe r
Fullback Will be Allowed t
to Play r
YOST IS CONFIDENT OF VICTORYf
ITati ~tIt t;" T iomso , star full
tas: ,il he a'll iii ad toicomptetagrainttisa
th aope s ';ilie tegatla whih taaart
sete sells al hampiosips tom rrwa
ite opinion;;;'fItei \\olvrie attiori-t
tca. limtiltit h;adspayed ta 'salort-
ltn ila aitutdte i thitmattttand it
,oa crta intilalt ithtldecisionofathe i
\lihil,.l ti;Ital il ihe 11 tit ataattat
wm. heGohes at nitttiloditt
a fliit'liia atl tt aIaini tla Iic ia
p sa t>> ca rgs i a r thim.Tl e
'lcsio; ned hi tat; iih flili
til it'a' s atemen t o ithe at n
ac nN s eig fratheatinformaa atlait
The l\la iiin -aleaderstat; eatall to 'haeablea
to con incethefGpherstat Tomsona
iid ot a i;; ht Of I a a en; far ttat
lisnt' ugt'; ol agh te dc l o ;' lithatl
he istc Itg i'lli'to i 'i' tj litid rt; I c f t-'
ter a d sprit f ath lconeren t riti t-Iti
he a ilitu t(, a i sfy i ltthc etianice raet
h lir;; oicmptea athlete a sta~l;
iet Ia laili're l i aett ofila th
eqi alt hr em odt u
tht hmsniiaply proidediith
X trac itsliand; th;;at te(gprsia llii
Themril;tt ls th;tliii ia t tttnaa
m n it il t1 tll ft thli t; ia'ik a t;; ';;
~asinlgibc" ere aslly swit tr
foalti;;; The s a telaral fbacki's rat;ect-
ordis le;aa i l leg lartailla sittiatiirea
t h itci; hitalt ; t til ;il a gt
a la a itt;; ra alc , aoax at;
I ie h a tit;i es t era Atiat tlgat
wihat t ;ttheii iity rues,tt 'a , woa r-
iden. Th rsd ta ril l iasthei ('mall
'11;; t l I t biltlity;;nivedlit; faa e
tra il, atlight s tiign dri l il he lttars
toayala The liarity its moretaat;1plafats
itaisposl fl;alh a t any iia tam a
las a V atha l nt e a st and, fatlI atat Ira
tt itt atfalas;;.sama st arthli titll i
a il tatuttc at;e tll tttr afielatomos ar-
Vlarsait inlaigha tforationa (dtilT hurtl ssai
day tDugass'piss Paervd3.) lls

ANN ARBOR, MLICIGAN,PIZRIL)AY, XOVEMIlLki3a, 1()[().

NO. 4a'.

,UlTAVf)E C ;AP'~l I LL Cl AC. H ASOND E
ProesorFotge taofthL Ia L i at;' TO ROUSE ROOTER S
Iftadsi, taaral l te Lercle an it s
tiagnitit Itast tighat withanli t ellta aiingt
gall: oitthel"a r u iadiasm aad Citteittiati
art' life if IPrehitic aul"tatle "Hurr-iip'"and Former Trainer
ntie, ucovring atai Cncering a Speak to Students at Mass
reiiousaalife tof t:theaittraole. Meeting Tonight
althou;;gha in tal;; it; a subtli wi t h l
whaicha n Ali maerict;an adienclitslatll;
attiitar, Itis trealta;t f t a h MUSICAL CLUBS TO BE THERE
motre in;terestinig oi; i i i Iaof iitste
The letuare was illiatratedI1;by lnt';;; \L hit, J t itiseto be ls itiletmssa
hldes, phoitogr'atahd; rml h itlc :et Iia;i;i ing in aaa aoons s latitlad i i;
all ao <tti ttalttia's 1 ithe 'Vtt'l Ia 7c'h l tng t ee eFtp trc it
fit. GermaIaigt. 1K; ilt ltwhichttsiaL lait
itiitati' tar; i; ''i ; io i sit to Dai ts tt a i : to clear
fatam prehtistoric a l;, . te L a . Cachal;Yost,waa t at; st
alt attena'; ce.a;
(It L . C iliart, tpt aitlaatof of thet
LI;;c;;iani l utni assoationli;; f litt-
TRAFFIC TO BE REGULATED lap; ha ill i tell awhat it extpecteat ta
the ______r i s II; I) i al aitsta. lit'an-
Police Will Keep Autos Off State St. aconi tilte i ;tary deptartmetwl
After Game Tomorrow ciii; te acLt"...J. Llhtti;

C(Il l CClNL'II'ttiia l 'a ttti 11f11EN ui
tl~o~ao~ Ilaerl I';'. II I O TCK T SALE
stiltin fro f'lo'ttcs i;ll(t,, Lir-rtta,;
a,' tiaro a' ' ttni"dtal lriat;;;; at it---i
ttiot iof~a th L1'1autariAti aiati ' f IDiscrimination in Passing Out
lii; raitira, V"t iritata11111 alitula f1111i-
vearail7tta;tty e ' iiwcv iscaussa edtitthlitia M ass Meeting Tickets is
ti\eetle line;alt atmor;:I1111 ; ic Charged
" itwas ia'a;tirtilar1't plt'eaeit, sa id It
1ikal;, "ta t ;i;;lthat lir a,'tto;;t ieii ALSO CHARGE DISCOURTESY
ill otet' aitita'situ a if ttae c t'; . 1
art, aevertlatl holst me iti l vllm h ir artii; L i'. LNtith,,Not, 17, 1910.
towardt' heat;; andIii itards f LI aliti'-m t T(' 1 the it,)r Ift;;' LICH';; It sa t' a
as yttheyt at ie 1(1 h:c I l it t lt t ii i l )et I fi;
it'll Redal t'+;s ala Iofe it a l C
tat ing i of th t'ii;;;tat La a ati 5 lc 1>.t '(y:t~iiithe questionabla
\L;;aria'a; t' iisaa'atia', 11(' llt a (et~ts .( .ltai a 'itiivesity girls
i 11 L' ). ~ 54 111111;,;' at 1 il scitit a.I i i Itiatitattickets far
I M 19 ist e'o a tills, (fI it lld lp l
FIGHT FORL OLD WHITE JUG I a; ; il d l l) Iliats:ia 'tt
1 Lhe Atit ici- vc titer haa is-ato

Wolverines Will Strive to
Trophy Fr m Gophers

i

taaa'a'laI at ttf L;Ii i ltt iltcsytm ha en} 'e'(le a ' ; ar ao rin lubsta aitlg
pefete b aCief;;; 11o the local he h ndii tol a te t Itt;
apotlti tatparmetri' t ';;eaeta -a nd "gully" fi l i et a a' aa;r aa;aInt f t'
'tat'; tart;vehcltsta';t t' teet; ran lt; ill l4ath s I thelggrca'at d; ittl ii a
til le it l hst rvetetteat"A w tickets t:Atetiata iaio re
fo getn awyatreg eand11111 a; i ithatlallathoer ho ac'atdct
Ia troved aa ui s a ce;;;a;th 1111 theat adter ikt oSrc
at titartautna;Ill) tarrtItet It;;atea;rtaeMORAL UPLIFT IS URGED
ga eb t'ilitheta' tutth sidesres O AL h~ nN iheps dat ti llitntrace- -
t lh iehul andh asthecas riv, frProminent College Worker XVisits All
thegam e tiara taill hie phlated a;itt;rafI Local Fraternities
, relletiltthitregtinathat hey wis
hat lit;chits
Ii;' ;;I ' d f r h u it; s scton" h \i t tn lii r ' en'; a; ve t; a 'tIal lesti
_; ine up a at;;;stret.altastt e taht be ortr tur sttu i;' tf al i
iet stha ittathey c1ul Ig, irecly ot; raer ities 1in 'ahi h iurea' he
airtal atitli;lir iei;'tat t hugaai ll lf
'' tat eL auto'ists' a ate m Iin teehe 1 int heill it ateirittlies I'M the at na'ta a;
from thetaatatihithahe lAtluuItue ttilt
dittlS t he yIl "ill ahara'ie 'apt air t
itt lit th otatf tthe t isa iiand aciIg lll li aa I stt t ~ I
thea tahai.ia 11Theyiwill hedrc d up gr nda atttt t hetst uden'ai'll adLLMr.
itc ste tailteneva ) ~ ad It,(a) ; tt tr itXr X ra
u~ast LIuveitry, whalit;'y an tak

aside'fromt; tadvt lt;
alt t'lld alii'' 111511 ,indti
of ilteresltl tilt-n ii; i tl
'lse Iii 1 ft' ''hAiti\LL1liti

quc°
«i11
< < r
he r
1 u

m tar(r~ at;; at L " al)." R, ldilt
tii their tralt ha andt s ua ll
heIna Iga e it ;a' incs ) 1
a r 'clila tat thelIi ta at
tharti iat; a ~o~n1~ I f
witht he scoa; ted ();oo I}.
wate bo li kd fo lt u
lat yeariili() tr a lfita s ls
alISi ckat Ii i it tt dla a I)
;Iii ''1 lii t ill' I posy ssii it
I t i ttil;'l the () tc I iii ')r i lt
'acith lear. '
l til i a'i ; t e I Y) ':(:
enl ed " to' l ',' thejg fo w '~ctr
t t t illtithf l ii it'll C
if th itl eii 'eS vi ah itihil i
iI hi as f a L i hia n ti
To it'l e olddo nt I
ahl quity and Li tilsality Th
oL the itiiv'tt' ti h uld he;; r
atnd alt ,t a ll le
i;;;;> hats th it a tc ala satwit;t
;teal, ha;' it c 5 l hlt Irgeiitta ii
ivc r fd o 'nn ; Imshit
tail;, iaeyAw v heget

Keep I ' 'aIie;o as eti galt;;kfai
I fr th i rl. ' nucreevtg ion heat
I v~iiel ()wm, ? rd vmor ig li>t tie
1litr l{cl te siwati~jiciain th , a ahei
I iii)t ,ot ii ath a ')t ps sd an . Thi
h" o hrdy see s pob ale ortht' at r eta
rAtt i;dattti
a;,;;tat;;shita
th ih ct t ti su eeitdt iniaai tiht
til ,'i;i 'tat hi
that' til
tc) ste for I fri zelli'hisi17)0 l1 t
tultut tlt;;hue;
tiu'it; stalii
liii tilt
\v()ked ~hid th c'Iath at;th gut a
;c -(c. I i a i~ui~ i
Wi t't etc asocat(it ant] ri 11111 he inta
II I, ocet I(ssl ly itake, I ails
it t. fmll stll not er it alt lt hnls
all LI ii ;;;vsth h ila lt of t h emt "
Isi tat r( t 1 ~ ote i i ng Il;;'; (la
alit I t Iirith tal
L\'t tii t a;;hu''a;
I i ; i irt ~c ic ttu a i oft a he aaaa'ia
ats auit r eatai
cla-to ha , uteen a hvry its att-
M] ilt 111()1 li rsm ngr a
; 'itc'ate I ]c~~1 h m Ld hl (hcr.at Site
ait)Y ! jiii it; a c { ) t e f e 11l il t''e IIilt''
intt rt' ' ;lrti Lait it;;);; I> lc) 2. Whe it
tin th i' II i I IIcrtak hi' la 1kt tlti''h
;ari saat, al a tifithuelt?" ' >
tutu itithuluil lila;; titins lath 'eatit.
t;i.I i Ii ii5 1 1 1i lawn.. bv r' )IIi; raoftiti st's'h>
I SMh mhit ltt i lls ell til a it tu ait'

FOSSL' 1 I'S:
L:1-ideatlt;;; stthats' itetthsau stu
ii tai t ttrhie ite a dtah etilt oalt boi tht
in ilt ti and 1defa. Col iiieitttisi i
ttal iaessen utiatin",ada;stadeat
eara wthtatt;;' h etusiiah iit
Andloalt W)tlclt~tbawtill mich.aIs t
isata, m itene id::s lilanttthutslasm hsh(tit
es'sar l; itha'ivi st 1twiul ',e 'li I tu hu
aifreeaanahiuaghp, ii~t f owy
just aoala 11nd1 ttreitits'ictor orda-
feat,"
LAatmotorcycle clubais ibeing- flirt;;si
at St;; antdLinerita

Cflit f fin 'll f ;L1 K2 II'ti ee
''i-Mlo ;t at t ; i tntthe a~i atKe'ptit-
at from tu tu it ta
TO DAY
SIG
CHRYSANTHEMUM
AND CANDY SALE
Newberry Hall
2.5.30 P. M.

_..

TONJGHT AFTER THE MASS MEETING
1000 O FCI L1000
FOR THE GAME TOMORROW
WILL BE PUT ON SALE FOR 10c

15c Tomorrow

13c Tomorrow

r w wr

Back to Top

© 2023 Regents of the University of Michigan