100%

Scanned image of the page. Keyboard directions: use + to zoom in, - to zoom out, arrow keys to pan inside the viewer.

Page Options

Download this Issue

Share

Something wrong?

Something wrong with this page? Report problem.

Rights / Permissions

This collection, digitized in collaboration with the Michigan Daily and the Board for Student Publications, contains materials that are protected by copyright law. Access to these materials is provided for non-profit educational and research purposes. If you use an item from this collection, it is your responsibility to consider the work's copyright status and obtain any required permission.

February 23, 1892 - Image 2

Resource type:
Text
Publication:
Michigan Daily, 1892-02-23

Disclaimer: Computer generated plain text may have errors. Read more about this.

THE U. OF M. DAILY.

a11 r. T l It' als r't'a Price(a
heas tbat('11 atal ta ato r. o fa lae C o
reat' dc of a a tl Vetl. IThe ItA I,
a ai ~zt~s all I a 5s-
;tv al 1itc'r-tall'staat ttinws ,It(I
i Il1 mta ()t' a ll asch la t11 f o s
a ',, 'a *t i l ta la 11(1 sata j1 IecSout

HQ' NI SLCJPSEMIESILI
t~attt, ' tnet. aata~tt, Attf4St 1 t 4t:tat

r
_,_,

Gr e , I t1a la chtt' (tad E 'tri ll , lIITa NT t sal IItc

THE U. OF M. INDEPENDENT ASSOCIATION
fr af a. .in~c o ie: ee t a n-Wal
Wco a t('n. tcr'atttatat ,ty hetlt't tt
al ~ k teIA ILatatataa I(ms' at'ta at
at D 1lc~a''
d"% W !f=" ! mater atat Aat a a ttolic t -
lin t ttos ait't dor . A lInie

a. Univeratsity t'aalstlleaz

Mtetret.

5 ii
t i
5 ('
' t
1
+1

whemvc j msslhl

r~a WS
att, _ _ - a tclI tat " 't . ; O ; I
['>t 'Uz1 ¢ICS c~ r ,Ir ' ,~

Cr

" :a,

, .eg- F.IJ.

7. at . atlv

a 'ta, 5' t. 5t'
,ttrtt'' ta
at tat at'. at
a ta~ t. S a a
tI. las

a ) a S'S t ttX 1 I) 1 i" i aiC'
1) t itll)1 alt.' a' 7
aSSEtS. 0 aEtItA TE.

NJ. lit 5. 5lOO '1'

L~ TI\{K

ISa

sil a t Owtta, '"A - stt t at a -of arna
AT a s 'wv a an,_'5' ao:t 111^ hat
l it II aaa h l ' at I csa y v i
ndit \aaa . l a,;cccd d t cs'5tl a h
intt~ I at heta iv a' aa'aa , sahedula
torat'l. 10,'LO a a' at 2t, 1)1a011011
thae topea tatata 'ca tat ' 'at aoa
thaaat venins..T'lis aaasdalat 'a tat'
'requesItofat a atattatot' thoslatarathta
htattent erdlforthelarattles's, atlat
weetatanalle eas oftt e tt ase'ncet'oa
examinaaatiaonasata trlain stuftitcieatalatat
get int artasera'ctaanditiona. It is
a totttth at thte potstpotttnt'to f
thteaoataest tailsla'nsurae a inucah'' -
tea'entetasinmtatta
llttt iII lighalt int I a'aeasita Sall
attatitas'the ar ttlaat slsi c'at t t- a
foratratthe at' t asalaa tiean cx- a
acelI~a atlen potunillt till e'ditoatl
spacaae. Noat atnywaste lighat acrii
'iCrat atbutte I'ntait'C au'~tthott~ies
weret'ac'c'usedalftat tmaeatat Iiaatt l
olic. We ida'tnlott Is attahiaat Cs'
aeanses atese'auttdaottaaly tatetas otat
bteliaeeattchtas te acaseaotaI-'elt.
I;L Ital y ai hsaltaat sbeana
awillingaygivna t adsering ' :ama
attlittns tat I' a sots a atonsatca tat'
aasionas t aasas atn ltaldtat's' ta
itt'ya whlitc a mtst tat necessi)tyeC C-
nomatic al, Ct ,.Cttt'ttragenroa
to at l atltltaaten tanto Ihe teds of tathat
a a as- Istefistalregutlaeditnofta
te DILY fosr tihe setondatsernetetr

j , . -,

a ndt5.

crt t 11 a teltaltct'a
rtat tat l atatde atin o'(t
A Canaan e cnakhy idr
ita ' sa \ rtatat exitag a sassa 'a anis'
oMitatsott tStsataaptailI thepo-
siteiotn t tof i atde an t t atattatat atntat
'Iltet teadu tate sa'clattes tat Ill I
Willt ms a t'adliatmutat teatataa weara
maembler's, tat thaebtard.otatoftf'cers tat
Ite teas' Ilstona trit easitla('Iub
tltathatofeithter Vale o ar ard.tea
Weseyn'sbaetall stls lain
teat il e asf loaws:a'STe c a
shitl ata and t sers atillIste blactk, titi
WesevI le' ed ltees 'antathea
shirt. T estc il s atill Ste ltlac,t
at'ttrtSl strialas.
IHarty ramertthela'pitclaelarteilts'
{bel Col eg b ss' lball te'tam at
tearlaatttr'dCrelI ta itersita
is spoeth eta ryaa h'igh 1l\'; ha fi eld
('atrtelllsata a totatfitve lits, tttan tieata
Sh r ofttae i tic tpt letot t ' teat itte tbat t
teat agaitnst Ilast stasoata Ilie las
Ialrett' 'aaaady c m encsedatotattaiatits te
I" y'faaastttt atad tailSl.paly ra t.a
Iticee foraseeconda Saase.

Aacs Arbor eaf lt ltS t , analos
o h es a ' tat' i a ZD ls ts u w
I ~itt' tatatttt' tt tt' ~sht''t It a propel.
idettifiatton.'atia tatw
taaaFttSat,,5
'a ta a',Sat' BS 2sa'5 a t I a a a~ t1
tatatI. '= ttttlar gstt. tha tat 5I-tadtl- a ta t a
stavte t itielh la aatia''aaara ta tas
gradatltaiontt at Ite S aprtoachinti l--T7 i 1/
aaaeaa'aceet. 'T'eaCtass ' 2: rl7AE 1.
86t aat gradtalaiont, tandaIoavdi.
BUSINESS LOCALS. ______

AtNN) ANta tat tat ana'
STAFFOF
IStlaIat al taat

tat1 t'aet.'atae ali '. Spialtates for tat'
tim a nd at s tatln esfrihe.apliga

Toledo, Ann Arbor and North
Michigan Railway.

tattatN(t S''ttttI5~lNs - T'iat' StatS ' ' tCard ataet I .t tat tt'=s, aSOLa
Siale' (lattlti ('ttaalaayt\M . ta' I^1Sl At ivl ftt'iitttt A nnta tat at
t eta, stI at tt lCoop I Satsa', 'Saa.saat ' la asaGOING''OTt.t
Stallwathaa at 'e om taall lite tat' tianINat t. Stailat aat presst'a.... .. _a . ,
' th t'a''a''aa ;stataits.S rny e casa d N .:.1as .A n At ta A 'aata. 1tat aoon
Toulser ls , h Y iaetillma in a NO a i Pas-giner... ......... 4 :5t.n.
leadarl o'fS 'tll tdts stllts o all' l EGIN OUH
portl taal'l t astaste ' tatd Sllt etstele Nat 2. at "a 'at'tat'a'ar.........lIa
att $355. IlT'h ttesS t aiy .'(taa''t ('sINatoo ItNo 4d.a.ailPsegr s nxper.TleoiaAaa'aia.. at(1a,tat
givena. OY leaa tat yourt(tt1'11tal alt t STr t tains;f tat'taun 't'een Att A rbota d
ofttit't'ofalthae C'aokl IHoutst', Mit. itsen-T oletdotantat
Bartlla atill etall talyl.Cen"tral a'tatttt'at't' .
S"r 'tat' (tattattl st't'W ilta's nlwS llNat'. H. IaSNNLi'"r', R.. 5, 1ItItlis Statt,
suti. t' iteta or''ders tenst 'at tat
tGan. PasSat.aAill alttItaLotatlaaAg'nt'al
an nob tt'era'I' tsat ill il te ou iat lli
' ',ait Yotat l'salatth, tasa ' tatasaS tat as
a a I atlas Stat lidatl. ttst'i aa atttaa
Lam'a et a's of thsea'at' 'a f St tatll 111d i
as et toa t her a1u et :1 1is
whiii -edItt s lts ak'lrs s s f oods551
lainte aatS~ttesasteciedantiSflatcka'st J.
tat $4.7tat markt eda at 1.1InS at ditchs l
Hot tandcodt altat cnsatPoi 5N
Oitlace B3 abetsata. State Street Grocers,
Mittlltienwsyeclas,4py 5cSt nspatronaage spcly=siitd
or 2 or 25 Mackk Scmid.=1 S.ST S'iSSTF''

Back to Top

© 2023 Regents of the University of Michigan