100%

Scanned image of the page. Keyboard directions: use + to zoom in, - to zoom out, arrow keys to pan inside the viewer.

Page Options

Share

Something wrong?

Something wrong with this page? Report problem.

Rights / Permissions

The University of Michigan Library provides access to these materials for educational and research purposes. These materials may be under copyright. If you decide to use any of these materials, you are responsible for making your own legal assessment and securing any necessary permission. If you have questions about the collection, please contact the Bentley Historical Library at bentley.ref@umich.edu

January 08, 1960 - Image 7

Resource type:
Text
Publication:
The Detroit Jewish News, 1960-01-08

Disclaimer: Computer generated plain text may have errors. Read more about this.

• 0.1•(1 9 6 4 WV OE:6 sAvaNns N3d0

S.1.140IN

Avavnivs

N3d0 fAvatinivs 03S01D

Or/V - 8 01.

6950 - 1. ICI

Aalawow JaitJoa

Jajaotps

'1311 °MN L `AA SEM

Ja4xea 990Z I

SMOIS JIM 7 MON SAWNMOO

:IV 318V1IVAV MON

oo•cs :031.1d
NIA117 10111Vil A9 N4 i"

311909VNAS 3Hl JO
A1113NVS

'mar

6u!)ju!y4.

alqosuads!o
wn!puadwop abod-gzs

,Gana .304 ?1.10M

uo

• anop awaldns uo6ND!w

ueuppeti ienuetua Kiclea

a'-14 0 4 ADM ay4 lio 'an5o6ouAs S,Mar
Cana puo
.AMDUDS 094 pionb

xew sp-low Kmew

-a4os 04 ub!oduJoDJoaA anu.-Inissao

44!LuS 'd

unuel ueuLtoN !qqes

lepuelloH mnea mcies

ss!em •11 uoswes • la

-ons puo-Dpo4s!i4

D paeom 6L1lADli
pax!tu„ 4su!o6o ai44oq ay. U1

;61.11.0DaS

an-16!} 6U1p0a1

D

j.last.u!y Si . 1 041Pa ay j

bum' ye, 'JQ

LIP1198 lenweS Ja

>ntp.40Aolos 4desor iqqed

Jel4ox ucuey mew

.ie4seN W wetpeuew

piaivatsJee !enures met!

ulatsuied e4sow mew

•asoo suawao

snowoi. ay 4o Alo4s 6u!4!Dxa
aye puo :N ■ 01 UDDIJDUJV
s4uapaoa.,c1

fAio4s!y anEo5ouAs fsJalu!y4 pa4ou Aq

sAossa punoJaroq !sa!4!Joyno ys!mar
A.twodwa4uoD
s6u!lru anwu!laP

faJo1 puo mg! ys!mar Lucui. - !opal

- DUA 4uauwad ay Ho lei4a6o4 paJa

ran000vtcks

3H1

AILLONVS 3H1,,

01

-44o5 uaaq soy 'atunion aAlsuayaJd

- LUOD auo

'a LI-q4 4mj. ay . Jo} 'MON

ssolnsigamoo

•Ja4.4ow ay4 uo aan-I

o!soq ayl 4.o aouoiouO! lo!pod

A2IV210dW3.1.NO3

ONOWV

ao

j040.1

D UO

pasoq alam suolssnD

-sip 'Ala4oun.polun •anEo5ouAs

ay. u! Jay4aEo4 4.!s how

JO AID.IDJOdaS

41s isnu., uaLuom puo U2U-1 Jac.i.tatqm
s! a4.1I Lts!mar AiwooLuatuoa u! suog
-sanb IDISJGA0J4U00 4.SOLJJ al 14 J 0 at40

-

-

guoviAi Jo pOni-scizad paxgf

.na 3 66

••• • os . ft

6.1 do pappd '6!JO

S)1008 AO 311E1V1 NIV9 IV
Imo 33S aNv NI 3WOD

7. THE DETROIT JEWISH NEWS -- Friday, January It 1968

$11l1a2e laA0J1 AO)

ssaippy

aweN

uns all moiloj„ 'sinq
„lam'
;NW 011 ;noqe uo!leuuolu! apidwoo aw puas amid

•LiDwv 14!(:)..40a 1. pn1e uo42u!Lisem 6-E7zi
LZ . -Idea i souu..qv

NiltAi'd

pue sink
Aoftia 'meld Aloti taupys l!s!A noA •Anal step-9 1 rim silk
uo sinoA eie sposai wapow pue sal!s leopomq spent lo IIv

'JOAO ppm aye spue! gL W0J aidoad law 1 S001.161)

pale! iced `mou All no nor{ pue'-• * Owns ueld
Al!wej ul saellop lo spaipunu • • • sale.' uoseaslio pamo! no. 6
2upq smell Jaenl uns aye molloj„ W1N lanes pue !aml eat

salmon Jo; suompopaA pepodsk
se;ea umilJect 'amass moiSaminoI 2uffmog Iti
IH aauid saairapa

•a.mlinoTiv Jo watulaudaa
aq1 JO TuAoadds arn roTm laam
434 paloadxa are Apn4s aapun
spornaur mau ail Jo ao-4112 IIV
•010.11 asn doj pa rapTsuoz /3uTaq
axe sued 9unsloa f,urSoidwa
pus welTag uT asn uT Aiwa'
-.mo sampaao.rd :g'-uTfpusq omj,
- wawarrnb
as snoTfITTai rpTm waojtroo 04 It
aTctsua pinam pornaw „,2ulls„
arq3 uT swaru4snCps aouTur
Tern paTeorpuT anert spurreD
ur saTarto pomp:Rea •aAnru.ral.
-Ts STa3fTT Isom ati3 swasardaa
It `pornatu 2un0vrts wauna
at; SE sanTITosj uonanpoad
ssew palms se 4ou st a.rnp
-aoo.rd arn autim pus `sia)Toud
usTpeus3 arnJo uonsaadoop atn.
.rim palonpuoa 2111014 Spear's
ST VuIrpueq aai.m.5neisaad jo po
-maul mau E jo Sprils
„ . a0Ao02uvrio prdea aqI alemp
-ej 4souqn slr op Srurelaao
mm. Swanunnoo gsrmar all pue
Aldtuoa 03 Note aq• rum s.gol
-Eqqe 0143 4em„ `pa.repap wow
-alels at3 ;Alija-dog a.re am„
„•auewnef paaa
-prsuoo a.re -4E114 SjEUITUE P003
2u1m jo spomarn 0til jo auo„
se emarts azru.oaaa suoper
mau aqI ;um uorpejspes
passaldxa 'owoaoj, tr! Sepsany
pans, quatualeis E ur cssa.12
-uoD risrmar ueIpeueD
•aamurtuoa
JO aaqulaul r sr TomsaaD

Iser passed TINaa4Oners
E papuatuwooaa tprilm 'aan4
-rn3r.r2v uo aallItuutoD asnoH
Jo luawr retWarao am 03


S.OMIOM 3H1

'mega Osle aoueij tpuepazl!ms telam owl
`itleil 01 sinol uo!sualx3 •Anniciaj 42noNT sainpedaa sau!pit
JIB SSD
1 134na le408 1N-Di snowei.-ppom uo )!JoA
1W0UO38 dpl-punoi pue 2u!aasAs 'Sim pow tuogepo
-w000e laloH . u!qpiiatka Tnoqe Tsnf SA/103 pue (Al!wei ale!
Sz6t) goit s! aopd ate
-awwl inort.lo siaqwaw leuoil!ppe

fLasiwoo uTact sE suo13sin20r aro aas of puutuap of papa
watupsdaa am3inaTi2v alp -Hos uosiad qata pawn utioax
lsures paisaload set, tuotutuoD JQ Pus urnaq „isialsod
Jo asnoll arn Jo lacy:craw rtsr -uq„ 0143 apurtuna diaq oy
-asap S[110 01(3 '1011jSalp 110911-
- sasualaad
'TE '3'34a 110 agej aapun saruoru pauoa
0A113aIr8 amooact SFIUTUE pooj 03 rIr3drua44E 0J! „umpoTnqsatti
Jo 2u1ipue14 !dumaaAo2 sama pawTodds - Has„ a w o s 3grn
ally . .Kagunoo 0143 wo,q2noarn pauiem aan.runtroo 3utoC aro
`warualels 'fiuTsuaTax ui
HP q
Po
Taal/
Jaw2nels-ard arn asq 'aaw2nuTs
ausurnq JO 111.10; paZ111.200a.1 morrerzTj. pus Sunqumdaa slt
s se EligallS aA0.1CICTE AillEDUID are swawaainbaa asarn uoutv
- apsur 2uTaq St uonsuollos
-ads tuairtm ‘suonsin2a1
•sourTLIS utorqm Joj uonnmsur 011 Aq
pool Jo aavq2ners 013 r.irr..ua Saw 0.15 swatuarrnbai oTssq utsl
salsoTpuT wATutsaleH
-A0`.2 a.111111101.12V JO wawl-rudaa .Tao
0.1014 paounotrus stroll gem arn. Aq uonsoljniao
-sTr.3aa mart aarun Turpiatirs Jo caa44Tunuo0 suon5ia.1 Tutuaw!
lecn ust3 aatuo sisturus Jo 21I1 -unop arn jo treuultqa 'taloa);
-Tpuert aaltpriEjs ald jo porpatu Tanwes pus ‘sTqctra xop
S pull of .rear sTrn jo pua -calla() jo noun.op atn. jo rump
am 'pun aveq sasnowaw2nsis -Isaac' 0143 JO UEtuzTEg3 tuna,'
aaztaa Tggsg o3 fautp.r000v
aartsoX UETPEueD-VAMIZO
. iroilaa Jo loATqsaAsH pusA 0111
at(' of
seta,
aam adSlaiay
JO uonsouniaa wa.uno E uols
-sassod "tarp uT .net oqm (s.m.
-aartoa punt wvaaullT) „urtqacyj
-nqsaur„ asorp rnTAA ATuo alma&
-03 03 ATtunwuroo arn
luawa3s4s S . palclops aanTwuroa
Twof 0143 'flows aarno 541 r.q
'painsse
•ewlaqs jo 3500
aamuntroo 0141 „cul.mags - aqI jo
;sop aqI uT aseanur . ide aoj arn. uT asearout waaad 0143 2u1
aanwj 0141 u! lsanbaa e aq aaam. -pas.2ai sdnoi onAT aril uaamlact
prnoris paaaprsuoa Aiinjaaeo aq sunaaw jo saws E
aapputuoa Turof 0144 al pamua
rum `suorleaaprsuoa orruouoaa
-qns sem pus qunequauail„ dais)
uomppe ur `sao:pej, asau„
„ ..atrAll Teunuturoo `wapIsaad s31 pie uoneraossy
umqooris aql jo saaquiaur
pus
tisImac JO
:f3uruIeluTem pus lnagsmi Aq pau!s sem watuams
ur aamtuutoo - aanItuuma agI Aq renoadde pug
t.lipaunajes„
w!of 0143 mr. m. „padsaa Saana Illrm uopelinsuoa aorad wormai
sumartp jo aavE3ners pima jo
uT Nuaadooa illm„ Luggooqs
;sop 0113 ur asea.rour ou aq -arm
3511 sisane luatuams
- srqqeu Jo, rpunoD arp. aoj aaam. Tem 4aam srm aouelng
evads enrisof pus urAaa srqqeu se 531 ane2 aanTurruoa ara,
pus llaunoD SvununuoD
.I0j
'suoyi
MOMS laaqnH pue momers.ads -nlpsuT Jarno pus saf,susqd.ro
u E 1.1 N saw ‘.,`3!amzuasou loAltisaA, jo saAnswasaidaa
senor' `moipfs uaa `LIEUIIIEL/D
. wir,`3 .tedwuo pus swiaqs
`moi.raa JaiTem. aiam swiaris uo Jo 3500 arn. qTTAk pamoosse
watuaaa.?-e 0141 ;no ulxJO
suraictoad uo watuaa:ff,s parptai
•loATqsaSsii pesA arn jo -Etas sTqqwa xoporn.ro jo nounoa
0 143 uT.ruaq `paTeuop wnows arn pus nounop Aitununtwo
30ex0 0141 Joj 1c1Taoai S 4sanbar qsTmar am so aantruuroo w114
of osTs put uoil501JIlaa3 s‘ peeA 0143 `suonos wapuadapuT uJ

-

-

sosnoli iff_Ipud unwerteD_lli
spotnarei JaytOnuis-aard maK Japo,

il113VIDS le 311W L- S,N131SNRIOEI

rpueaq aoue.rj arv- 0113 pue
Iv la JO aogjo tquat aqI grog

(•1! UT lard

3aNVIIV37D )1009

•a.lowpw
00g61 cuosdrri tues . s.riN pus
*.ITAT jo awoq alp uT `Sup.mies
"ard oc:g 1s mart aq
`cinoiD
Pou - .11v Troilaa s,adoI-I
Jo SID jo f.unaaur 4x0u
aril iE pale-ww.roj "sac "D'uTuroo
arn. .10j streTd pus cant aq 'um
4aodai Nueq anict TunTuT uy

saaquraw Jain° 1eg3 `JaAamoq
'pommel sem 41 quawa;:Jusaas us
tons ..roj parTabar act pinom saaq
-maw aarno Its jo wasuoo atu
`uoTun aly all IlIM uope -posse
Jo asneoaq ;urn -Nes aousJa
J1V 4E 11'4 papodaa sum 41
- suonsnaau aqi
doap 04 uolspap s c auTT.rts
auaA fluItuop aoJ SlUaAa `,31.1TATf, aanaT e paAraoar aoujo
Mew IV fa 01 14 tialtm PoPT113
suem dnoio •sami pug •qv -uoa
ST.reau patuaas quawaa.rs
us pus palsaraluT ApuoJrs
- arnssaid 4looSocr
sem STpal.rodar aousaa JIy
qUIV Japun Spuaoaa upsH uT
•s.rauassud Tv Ta .10j
lucid lazead-aasTux aui 1S saTict sTac s31 asn amnia
gulp
-masse .10j pe..rwoo srl pallao Tesod-oad e gum aullats 13110.1,ff
-LIED 110110A wag 0111g 43110.1j arn. pagosoadde Pull IV
la
alp lineuau ark1 ,11 jo luapaoaid Tern 1..roda..r 'Jana/marl 'saamos
arn .S'uTmoTTol. sum ODUE.I,ff
uonsTAs 'sow pue spud -luau!
4ern patunsse aroja.raqi. sem 41 -doTaAap at3 uo apnims „wow
pue 'sap arn o1 ioafqo lou pitpi -woo OLI„ S pauTuTuTsw a.TN

sda"sI 1Privk sof aieqs of ueid

•tronsTaossv 2uTTA‘og
tetra 4Toa1aa us4Tiodo1iaT1 at13 JO
wapTsard 'NoTusau luTAT Aq Naam
pasotosTp sum IT '1961 ur
warusuano,L rutpa TsuET Truoil
-et\I 0ql .roj pTct 'um papal:"
.- rz, .Urf 110 asop saT.rwa
rtossw ‘uo4snoll uT suisal. 01
pus fsIncri 3S uT srusai XIS fuol
-Ara uT aural 0p `I;1 -ZT 143-I 1 1k
`olujjnET uT Imoq 03 sursal Ott .roj
palclaoos rtaaq °Asti saplua
- tiarew
uT warueLITIO,T, Teuonaasaalui
Tsuonsx alp uT ItoJ Tilm sale
roalaa attl III-0.1j sweat NT Tern
paounouus `uonspossv .`dullmoa
tuTJET Teua TeuorTeK arn .10j
swawsuino; j0 aoloaaTp '41°4
-aa jo ‘usuraaurtuTz usumaii
•sar.ras n9 E IMAt `a.gpori aaez
rapuew rqqea jo `aarssnrias mull
aauuph g sserD pue f170L
turm sera ur palm pad
orim 'af,pori nernuaJow SwaH
Jo `uswjaoa nor' pus tapas
tnim sjjolloa v ssep ut
q21t sum o -qm 'af,pori geANTJ, Jo
`ANsuurnid Sa.1.10N 0J1 :Salty
•Naam stip peounouue
srm 11 ‘puna AurpJing TET.xoruaw
ANsuow Small am .roj warlleu
-.mo4 papnpuoa Anuaaar 0141 ut
stpTq saTJas papooar saaTmoq
InTaa Terra iTo.n.aa aanki,

ua

ou peg Sals!um "..raaod
mg Pies pue Iv Id pue 031.1e.ld
JTV uaamiaq
E £130!11S
110113E aouead .0
0q3 paulaai
alt . uopouaa ssaa d !peas'
aqI Jo Joual pue luaixa all le
asradans passaadxa `uosaaauqs
Tegaaplow `saarejj- *: p afiaerlD
Haeasi 0141 mpa 2upaatu S
ur `Axistuuk u`,3Ta.rod qouara aro
Jo uspaor s)sn:Rny 'sped UI)
•A.11sTUTW
11;310.10j 1.131.1@ij alp jo renoad
-du 0141 wormm dais sIm U0 ~ t 14
aim! lou prnom 0011E.Id .11V
Ak-DIA aq; passaadxa pus
„TasasT 01 Mom E„ ss uoipe
pamaasap saadedsmau !peas'
•amoa 0143110
saueid 301 jo asn 0113 ur uori.
-eaad000 anuenv-sueal JoJ 'sour'
-.11[V" Terionem Tas.rsi 0111 Iv fa
rpTm suowenoJt'au S31 doap
paproap Icipaloadxaun sett `sauu
-115'1eu0puu tpuaad at3 •aauead
J!V
(V.Lf)

no

s'Pett aatiPid

`I FV.

-

u oileiplloSt"NII ‘siso1 mmat is uo
poaay satianall aanitutuoD turf

Back to Top

© 2022 Regents of the University of Michigan